dodatočná Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci strešného projektu s vedúcim partnerom zväzkom euroregión „Tatry“

 

Zväzok Euroregión „Tatry“ v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a Prešovským samosprávnym krajom vyhlasuje dňa 1.12.2016 dodatočnú výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

 

Dodatočná výzva je vyhlásená v rámci:

 • prioritnej osi 3 "Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania"
Dostupná alokácia finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je:

Prioritná o 3 – spolu 382 427 EUR, z toho:
- pre Zväzok Euroregión „Tatry“: cca. 191 911 EUR,
- pre Prešovský samosprávny kraj: cca. 114 233 EUR,
- pre Žilinský samosprávny kraj: cca. 76 283 EUR.

Termín na predkladanie žiadostí: od 1.12.2016 do 31.01.2017 v čase do 15:00 hodiny

Oblasť podpory pre realizáciu mikroprojektov:

Žilinský samosprávny kraj: 
- okres Dolný Kubín, okres Tvrdošín, okres Ružomberok, okres Liptovský Mikuláš,
Prešovský samosprávny kraj: 
- okres Stará Ľubovňa, okres Bardejov, okres Kežmarok, okres Levoča, okres Poprad, okres Spišská Nová Ves (Košický kraj),
Zväzok Euroregión „Tatry“ (PL):
- nowosądecký subregión: gorlický okres, limanowský okres, nowosądecký okres, nowotarský okres, tatrzańský okres, mesto s postavením okresu Nowy Sącz,
- osvienčimský subregión: chrzanowský okres, olkuský okres,
- krakovský subregión: myślenický okres s vylúčením obce Pcim.

Miesto a spôsob predkladania žiadostí:

Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v Programe Interreg V-A Poľsko-Slovensko sú určené pre:

· individuálne mikroprojekty – predkladané v národnom jazyku so skráteným opisom v jazyku cezhraničného partnera;

 • výška financovania: min. 2 000 EUR max. 50 000 EUR (z EFRR)
 • Maximálna celková výška rozpočtu: 70 000,00 EUR
 • Maximálna výška poskytnutého finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) nesmie prekročiť 85% oprávnených výdavkov (10% štátny rozpočet a 5 % vlastné zdroje)

· spoločné mikroprojekty – predkladané v dvoch jazykoch: v poľskom a v slovenskom jazyku;

 • výška financovania: min. 2 000 EUR max. 100 000 EUR (z EFRR)
 • Maximálna celková výška rozpočtu: 140 000,00 EUR
 • Maximálna výška poskytnutého finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) nesmie prekročiť 85% oprávnených výdavkov (10% štátny rozpočet a 5 % vlastné zdroje)
Žiadosti musia byť zaslané v elektronickej verzii prostredníctvom IT nástroja „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ a v papierovej verzii predložené a doručené doporučenou poštou/kuriérom/osobne do podateľne Úradu Žilinského samosprávneho kraja najneskôr do 31. januára 2017 v čase do 15:00 hod. 
Rozhoduje dátum a čas podania žiadosti v papierovej verzii v podateľni Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina.


Požiadavky na elektronickú verziu žiadosti:
Žiadosť musí byť podávaná prostredníctvom IT nástroja „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ na adresu www.e-interreg.eu

Požiadavky na papierovú verziu žiadosti:

Dva podpísané originály (rovnopisy) Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt vytlačené z informačného systému „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ spolu so všetkými povinnými prílohami (overenými štatutárom), je potrebné doručiť do podateľne Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina. 
Dokumentácia musí byť predierkovaná a predkladaná v papierových alebo umelohmotných rýchloviazačoch. Je nevhodné používať pevné spájanie jednotlivých dokumentov, ktoré by neumožňovalo dokladanie ďalších dokumentov. Je potrebné uľahčiť archivovanie dokumentácie a vkladanie každej korešpondencie a materiálov súvisiacich s hodnotením a výberom mikroprojektu.

Prílohy k Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt musia byť:
- očíslované, 
- podpísané štatutárnym zástupcom.

Kto môže predkladať žiadosti:

 1. subjekty s právnou subjektivitou v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi,
 2. subjekty bez právnej subjektivity, ktorým nadradená jednotka (ktorá má právnu subjektivitu) udelí splnomocnenie a ktorá prevezme finančnú zodpovednosť za realizovaný mikroprojekt, (VP mikroprojektu/mikroprijímateľ je subjekt bez právnej subjektivity),
 3. subjekty s právnou subjektivitou uchádzajúce sa o finančný príspevok v mene podriadenej jednotky, ktorá bude realizovať mikroprojekt. V Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt sa uvedie jednotka realizujúca (vecne a/alebo finančne) mikroprojekt.

Vedúci partner/mikroprijímateľ a partneri mikroprojektu sú povinní pochádzať z oprávneného územia strešného projektu, ale môžu tiež pochádzať mimo oprávneného územia strešného projektu, ak je to odôvodnené z hľadiska cieľov mikroprojektu a ak je mikroprojekt realizovaný na oprávnenom území Programu a strešného projektu alebo v prospech oprávneného územia Programu a strešného projektu (v tomto prípade alokácia vyčlenená na financovanie mikroprojektov nesmie presiahnuť 20% alokácie vyčlenenej na realizáciu mikroprojektov v danom strešnom projekte).

Vedúcim partnerom/mikroprijímateľom/partnerom mikroprojektu spolufinancovaného z prostriedkov Programu môžu byť výhradne subjekty neziskového charakteru, ktorých základná činnosť nemá komerčný charakter napr. :

· orgány štátnej správy a samosprávne orgány, ich zväzky a združenia, 
· orgány zriadené štátom alebo územnou samosprávou za účelom poskytovania verejných služieb, 
· inštitúcie vzdelávacieho systému a vysoké školy, 
· vedecké inštitúcie, 
· mimovládne neziskové organizácie, 
· Európske zoskupenia územnej spolupráce, 
· cirkvi a náboženské spoločnosti, 

· inštitúcie odborného vzdelávania.

Každý z týchto subjektov musí:

· mať neziskový charakter, ktorých základná činnosť nemá komerčný charakter,
· mať stabilný a dostatočný zdroj financovania, tak aby bol schopný realizovať ciele a aktivity uvedené v danom mikroprojekte,

· byť priamo zodpovedný za prípravu a riadenie mikroprojektu.

Kritéria hodnotenia mikroprojektov:

Žiadosti predložené v rámci výzvy budú predmetom nasledovného hodnotenia:

· formálne hodnotenie
· kvalitatívne hodnotenie

Nevyhnutné dokumenty:

Zoznam príloh k žiadosti:

 1. a.) Partnerská dohoda k realizácii mikroprojektu (individuálny mikroprojekt)
  b.) Partnerská dohoda k realizácii mikroprojektu (spoločný mikroprojekt)
 2. Súvaha za predchádzajúci rok 
 3. Výkaz ziskov a strát za predchádzajúci rok 
 4. Výpis z Štátneho súdneho registra/Obchodného registra v súlade so štatútom/stanovami
 5. Štatút/Stanovy
 6. Vyhlásenie týkajúce sa DPH a nedoplatkov na verejnoprávnych záväzkoch
 7. Vyhlásenie týkajúce sa výskytu štátnej pomoci v mikroprojekte 
 8. Vyhlásenie o poverení inej organizačnej jednotky realizáciou mikroprojektu
 9. Vyhlásenie o realizácii ukazovateľa výstupu - aktuálna verzia
 10. Opis vplyvu mikroprojektu na životné prostredie
 11. Stručný opis mikroprojektu v jazyku partnera

Povinné prílohy:

Ostatné záväzné dokumenty v rámci výzvy:

V prípade otázok kontaktujte Odbor európskych projektov a regionálneho rozvoja:

Bc. Andrea Cúthová - 041/5032 155,
email: andrea.cuthova@zilinskazupa.sk
Ing. Katarína Ďuranová - 041/5032 147/0915 595 327,
email: katarina.duranova@zilinskazupa.sk
Ing. Libor Gašpierik - 041/5032 303,
email: libor.gaspierik@zilinskazupa.sk
Ing. Silvia Habovštiaková - 041/5032 307 ,
email: silvia.habovstiakova@zilinskazupa.sk
Ing. Ján Stehlík - 041/5032 340 /0907 842 864,
email:


Spodná navigácia

Aktualizácia: 01.12.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky