Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

dodatočná Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci strešného projektu s vedúcim partnerom zväzkom euroregión „Tatry“

 

Zväzok Euroregión „Tatry“ v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a Prešovským samosprávnym krajom vyhlasuje dňa 1.12.2016 dodatočnú výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

 

Dodatočná výzva je vyhlásená v rámci:

 • prioritnej osi 3 "Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania"
Dostupná alokácia finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je:

Prioritná o 3 – spolu 382 427 EUR, z toho:
- pre Zväzok Euroregión „Tatry“: cca. 191 911 EUR,
- pre Prešovský samosprávny kraj: cca. 114 233 EUR,
- pre Žilinský samosprávny kraj: cca. 76 283 EUR.

Termín na predkladanie žiadostí: od 1.12.2016 do 31.01.2017 v čase do 15:00 hodiny

Oblasť podpory pre realizáciu mikroprojektov:

Žilinský samosprávny kraj: 
- okres Dolný Kubín, okres Tvrdošín, okres Ružomberok, okres Liptovský Mikuláš,
Prešovský samosprávny kraj: 
- okres Stará Ľubovňa, okres Bardejov, okres Kežmarok, okres Levoča, okres Poprad, okres Spišská Nová Ves (Košický kraj),
Zväzok Euroregión „Tatry“ (PL):
- nowosądecký subregión: gorlický okres, limanowský okres, nowosądecký okres, nowotarský okres, tatrzańský okres, mesto s postavením okresu Nowy Sącz,
- osvienčimský subregión: chrzanowský okres, olkuský okres,
- krakovský subregión: myślenický okres s vylúčením obce Pcim.

Miesto a spôsob predkladania žiadostí:

Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v Programe Interreg V-A Poľsko-Slovensko sú určené pre:

· individuálne mikroprojekty – predkladané v národnom jazyku so skráteným opisom v jazyku cezhraničného partnera;

 • výška financovania: min. 2 000 EUR max. 50 000 EUR (z EFRR)
 • Maximálna celková výška rozpočtu: 70 000,00 EUR
 • Maximálna výška poskytnutého finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) nesmie prekročiť 85% oprávnených výdavkov (10% štátny rozpočet a 5 % vlastné zdroje)

· spoločné mikroprojekty – predkladané v dvoch jazykoch: v poľskom a v slovenskom jazyku;

 • výška financovania: min. 2 000 EUR max. 100 000 EUR (z EFRR)
 • Maximálna celková výška rozpočtu: 140 000,00 EUR
 • Maximálna výška poskytnutého finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) nesmie prekročiť 85% oprávnených výdavkov (10% štátny rozpočet a 5 % vlastné zdroje)
Žiadosti musia byť zaslané v elektronickej verzii prostredníctvom IT nástroja „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ a v papierovej verzii predložené a doručené doporučenou poštou/kuriérom/osobne do podateľne Úradu Žilinského samosprávneho kraja najneskôr do 31. januára 2017 v čase do 15:00 hod. 
Rozhoduje dátum a čas podania žiadosti v papierovej verzii v podateľni Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina.


Požiadavky na elektronickú verziu žiadosti:
Žiadosť musí byť podávaná prostredníctvom IT nástroja „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ na adresu www.e-interreg.eu

Požiadavky na papierovú verziu žiadosti:

Dva podpísané originály (rovnopisy) Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt vytlačené z informačného systému „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ spolu so všetkými povinnými prílohami (overenými štatutárom), je potrebné doručiť do podateľne Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina. 
Dokumentácia musí byť predierkovaná a predkladaná v papierových alebo umelohmotných rýchloviazačoch. Je nevhodné používať pevné spájanie jednotlivých dokumentov, ktoré by neumožňovalo dokladanie ďalších dokumentov. Je potrebné uľahčiť archivovanie dokumentácie a vkladanie každej korešpondencie a materiálov súvisiacich s hodnotením a výberom mikroprojektu.

Prílohy k Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt musia byť:
- očíslované, 
- podpísané štatutárnym zástupcom.

Kto môže predkladať žiadosti:

 1. subjekty s právnou subjektivitou v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi,
 2. subjekty bez právnej subjektivity, ktorým nadradená jednotka (ktorá má právnu subjektivitu) udelí splnomocnenie a ktorá prevezme finančnú zodpovednosť za realizovaný mikroprojekt, (VP mikroprojektu/mikroprijímateľ je subjekt bez právnej subjektivity),
 3. subjekty s právnou subjektivitou uchádzajúce sa o finančný príspevok v mene podriadenej jednotky, ktorá bude realizovať mikroprojekt. V Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt sa uvedie jednotka realizujúca (vecne a/alebo finančne) mikroprojekt.

Vedúci partner/mikroprijímateľ a partneri mikroprojektu sú povinní pochádzať z oprávneného územia strešného projektu, ale môžu tiež pochádzať mimo oprávneného územia strešného projektu, ak je to odôvodnené z hľadiska cieľov mikroprojektu a ak je mikroprojekt realizovaný na oprávnenom území Programu a strešného projektu alebo v prospech oprávneného územia Programu a strešného projektu (v tomto prípade alokácia vyčlenená na financovanie mikroprojektov nesmie presiahnuť 20% alokácie vyčlenenej na realizáciu mikroprojektov v danom strešnom projekte).

Vedúcim partnerom/mikroprijímateľom/partnerom mikroprojektu spolufinancovaného z prostriedkov Programu môžu byť výhradne subjekty neziskového charakteru, ktorých základná činnosť nemá komerčný charakter napr. :

· orgány štátnej správy a samosprávne orgány, ich zväzky a združenia, 
· orgány zriadené štátom alebo územnou samosprávou za účelom poskytovania verejných služieb, 
· inštitúcie vzdelávacieho systému a vysoké školy, 
· vedecké inštitúcie, 
· mimovládne neziskové organizácie, 
· Európske zoskupenia územnej spolupráce, 
· cirkvi a náboženské spoločnosti, 

· inštitúcie odborného vzdelávania.

Každý z týchto subjektov musí:

· mať neziskový charakter, ktorých základná činnosť nemá komerčný charakter,
· mať stabilný a dostatočný zdroj financovania, tak aby bol schopný realizovať ciele a aktivity uvedené v danom mikroprojekte,

· byť priamo zodpovedný za prípravu a riadenie mikroprojektu.

Kritéria hodnotenia mikroprojektov:

Žiadosti predložené v rámci výzvy budú predmetom nasledovného hodnotenia:

· formálne hodnotenie
· kvalitatívne hodnotenie

Nevyhnutné dokumenty:

Zoznam príloh k žiadosti:

 1. a.) Partnerská dohoda k realizácii mikroprojektu (individuálny mikroprojekt)
  b.) Partnerská dohoda k realizácii mikroprojektu (spoločný mikroprojekt)
 2. Súvaha za predchádzajúci rok 
 3. Výkaz ziskov a strát za predchádzajúci rok 
 4. Výpis z Štátneho súdneho registra/Obchodného registra v súlade so štatútom/stanovami
 5. Štatút/Stanovy
 6. Vyhlásenie týkajúce sa DPH a nedoplatkov na verejnoprávnych záväzkoch
 7. Vyhlásenie týkajúce sa výskytu štátnej pomoci v mikroprojekte 
 8. Vyhlásenie o poverení inej organizačnej jednotky realizáciou mikroprojektu
 9. Vyhlásenie o realizácii ukazovateľa výstupu - aktuálna verzia
 10. Opis vplyvu mikroprojektu na životné prostredie
 11. Stručný opis mikroprojektu v jazyku partnera

Povinné prílohy:

Ostatné záväzné dokumenty v rámci výzvy:

V prípade otázok kontaktujte Odbor európskych projektov a regionálneho rozvoja:

Bc. Andrea Cúthová - 041/5032 155,
email: andrea.cuthova@zilinskazupa.sk
Ing. Katarína Ďuranová - 041/5032 147/0915 595 327,
email: katarina.duranova@zilinskazupa.sk
Ing. Libor Gašpierik - 041/5032 303,
email: libor.gaspierik@zilinskazupa.sk
Ing. Silvia Habovštiaková - 041/5032 307 ,
email: silvia.habovstiakova@zilinskazupa.sk
Ing. Ján Stehlík - 041/5032 340 /0907 842 864,
email:


Spodná navigácia

Aktualizácia: 01.12.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky