Archívna verzia od 30.6.2016 - do 8.7.2016 Beskydy

 

Výzva
na predkladanie  Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku 
pre mikroprojekty

 

Dňa 30.6.2016 Žilinský samosprávny kraj v spolupráci so Združením „Región Beskydy“ vyhlásuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

Výzva je vyhlásená v rámci:

 • prioritnej osi 1 "Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia" (dostupná alokácia finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre výzvu je 576 810,00 EUR)
 • prioritnej osi 3 "Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania" (dostupná alokácia finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je 57 681,00 EUR)

Termín na predkladanie žiadostí: od 30.06.2016 do 09.09.2016  v čase do 15:00 hodiny

Miesto a spôsob predkladania žiadostí:

Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v Programe Interreg V-A Poľsko-Slovensko sú určené pre:

 • individuálne mikroprojekty – predkladané v národnom jazyku so skráteným opisom v jazyku cezhraničného partnera; 
 • spoločné mikroprojekty – predkladané v dvoch jazykoch: v poľskom a v slovenskom jazyku 

Žiadosti musia byť zaslané v elektronickej verzii prostredníctvom IT nástroja „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ a v papierovej verzii predložené a doručené doporučenou poštou/kuriérom/osobne do podateľne Úradu Žilinského samosprávneho kraja najneskôr do 9. septembra 2016 v čase do 15:00 hod. Rozhoduje dátum a čas podania žiadosti v papierovej verzii v podateľni Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina.

Požiadavky na elektronickú verziu žiadosti:

Žiadosť musí byť podávaná  prostredníctvom IT nástroja „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ na adresu www.e-interreg.eu 

Požiadavky na papierovú verziu žiadosti:

Dva podpísané originály (rovnopisy)  Žiadosti o poskytnutie finančného  príspevku pre mikroprojekt vytlačené  z informačného systému „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ spolu so všetkými povinnými prílohami (overenými štatutárom), je potrebné doručiť do podateľne úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina.

Na aké mikroprojekty je možné získať finančný príspevok:

Individuálny mikroprojekt: 

 • výška financovania: min. 2 000 EUR max. 50 000 EUR (z EFRR)
 • Maximálna celková výška rozpočtu: 70 000,00 EUR 
 • Maximálna výška poskytnutého finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) nesmie prekročiť 85% oprávnených výdavkov (10% štátny rozpočet a 5 % vlastné zdroje)

Spoločný mikroprojekt:

 • výška financovania: min. 2 000 EUR max. 100 000 EUR (z EFRR)
 • Maximálna celková výška rozpočtu: 140 000,00 EUR
 • Maximálna výška poskytnutého finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) nesmie prekročiť 85% oprávnených výdavkov (10% štátny rozpočet a 5 % vlastné zdroje)

Oblasť podpory pre realizáciu mikroprojektov:

Žilinský samosprávny kraj: 

okres Bytča, okres Čadca, okres Kysucké Nové Mesto, okres Žilina, okres Martin, okres Turčianske Teplice, okres Námestovo.

- Región Beskydy: 

• subregión  Bielsky: okres Cieszyńsky so sídlom v Cieszynie, okres Bielsky so sídlom v Bielsku Białej, okres Žywiecky so sídlom v Żywcu, mesto s právomocou okresu – Bielsko-Biała, 

• subregión Tyský: okres Pszczyńský so sídlom v Pszczynie, 

• subregión Oświęcimský: okres  Suský so sídlom v Suchej Beskidzkiej, okres  Wadowický so sídlom vo Wadowicach, okres Osvienčimský  so sídlom v Osviencimiu, subregión Krakovský: obec Pcim z okresu Myślenického. 

Kto môže predkladať žiadosti:

 1. subjekty s právnou subjektivitou v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi,
 2. subjekty bez právnej subjektivity, ktorým nadradená jednotka (ktorá má právnu subjektivitu) udelí splnomocnenie a ktorá prevezme finančnú zodpovednosť za realizovaný mikroprojekt, (VP mikroprojektu/mikroprijímateľ je subjekt bez právnej subjektivity),
 3. subjekty s právnou subjektivitou uchádzajúce sa o finančný príspevok v mene podriadenej jednotky, ktorá bude realizovať mikroprojekt. V Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt sa uvedie jednotka realizujúca (vecne a/alebo finančne) mikroprojekt.

Vedúci partner/mikroprijímateľ a partneri  mikroprojektu, sú povinní  pochádzať z oprávneného územia  strešného projektu, ale môžu tiež pochádzať mimo oprávneného územia strešného projektu, ak je to odôvodnené z hľadiska cieľov mikroprojeku a ak je mikroprojekt realizovaný na oprávnenom území programu a strešného projektu alebo v prospech oprávneného územia  programu a strešného projektu (v tomto prípade alokácia vyčlenená na financovanie mikroprojektov nesmie presiahnuť 20% alokácie vyčlenenej na realizáciu mikroprojektov v danom strešnom projekte).

Vedúcim partnerom/mikroprijímateľom/partnerom mikroprojektu spolufinancovaného  z prostriedkov programu môžu byť výhradne subjekty neziskového charakteru, ktorých základná činnosť nemá komerčný charakter napr. :

 • orgány štátnej správy a samosprávne orgány, ich zväzky a združenia, 
 • orgány zriadené štátom alebo územnou samosprávou za účelom poskytovania verejných služieb, 
 • inštitúcie vzdelávacieho systému a vysoké školy, 
 • vedecké inštitúcie,  
 • mimovládne neziskové organizácie, 
 • Európske zoskupenia územnej spolupráce, 
 • cirkvi a náboženské spoločnosti, 
 • inštitúcie odborného vzdelávania. 

Každý z týchto subjektov musí:

 • mať neziskový charakter, ktorých základná činnosť nemá komerčný charakter,
 • mať stabilný a dostatočný zdroj financovania, tak aby bol schopný realizovať ciele a aktivity uvedené v danom mikroprojekte,
 • byť priamo zodpovedný za prípravu a riadenie mikroprojektu. 
  Zoznam oprávnených partnerov Programu sa nachádza v prílohe č.1.

Kritéria hodnotenia mikroprojektov:

Žiadosti predložené v rámci výzvy budú predmetom nasledovného hodnotenia:

 • formálne hodnotenie 
 • kvalitatívne hodnotenie
  Podrobné kritériá hodnotenia mikroprojektov sa nachádzajú v prílohe č. 2
Nevyhnutné dokumenty:

Dokumenty záväzné v rámci výzvy vrátane Programu, Príručky pre mikroprijímateľa spolu s prílohami, Generátorom žiadostí a vyúčtovaní – užívateľská príručka, sú zverejnené na webovej lokalite www.regionzilina.sk

Záväzné usmernenia:
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013

Zoznam príloh k žiadosti:

 1. Partnerská dohoda/zmluva medzi partnermi o realizácii mikroprojektu (v súlade so vzorom)
 2. Súvaha za predchádzajúci rok 
 3. Výkaz ziskov a strát za predchádzajúci rok 
 4. Výpis z Štátneho súdneho registra/Obchodného registra v súlade so štatútom/stanovami
 5. Štatút/Stanovy
 6. Vyhlásenie o DPH a o nedoplatkoch verejnoprávnych inštitúcií
 7. Vyhlásenie týkajúce sa štátnej pomoci pre mikroprojekt
 8. Vyhlásenie o poverení realizáciou mikroprojektu inej jednotky
 9. Vyhlásenie o realizácii ukazovateľa výsledku
 10. Opis vplyvu mikroprojektu na životné prostredie
 11. Stručný opis prípravy v národnom jazyku partnera

Iné dôležité informácie:

 • Žiadatelia vo fáze podávania žiadosti o finančný príspevok musia predložiť žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Právoplatné stavebné povolenie musia predložiť na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja do začiatku kvalitatívneho hodnotenia
 • Finančné ukončenie mikroprojektu musí byť  totožné s obdobím vecného ukončenia mikroprojektu 

V prípade otázok kontaktujte Odbor európskych projektov a regionálneho rozvoja:
Bc. Andrea Cúthová - 041/5032 155,
email:
Ing. Katarína Ďuranová - 041/5032 147/0915 595 327,
email:
Ing. Libor Gašpierik - 041/5032 303,
email:
Ing. Silvia Habovštiaková - 041/5032 307 ,
email:
Ing. Ján Stehlík - 041/5032 340 /0907 842 864,
email:

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 08.07.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky