Aktuálne výzvy - INTERREG V-A PL-SK

 

III. výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku  
pre mikroprojekty

 

Dňa 1.2.2019 Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s vedúcim partnerom strešného projektu Związkem Euroregión „Tatry“ a Prešovským samosprávnym krajom vyhlasuje 3. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

Výzva je vyhlásená v rámci:

 • prioritnej osi 1 "Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia" (dostupná alokácia finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre výzvu je 2 332 481,22 EUR)

Termín na predkladanie žiadostí:od 1.2.2019 do 31.5.2019 (pôvodne do 30.4.2019) v čase do 15:00 hodiny (rozhoduje dátum a hodina doručenia papierovej verzie žiadosti v podateľni Úradu ŽSK)

Miesto a spôsob predkladania žiadostí:
Žiadosti musia byť zaslané v elektronickej verzii prostredníctvom IT nástroja „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ a v papierovej verzii predložené a doručené doporučenou poštou/kuriérom/osobne do podateľne Úradu Žilinského samosprávneho kraja do 30.4.2019 v čase do 15:00 hodiny . Rozhoduje dátum a čas doručenia žiadosti v papierovej verzii do podateľne Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina.

Požiadavky na elektronickú verziu žiadosti:
Žiadosť musí byť vytvorená prostredníctvom IT nástroja „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ na adrese www.e-interreg.eu v súlade s užívateľskou príručkou „Generátorom žiadostí a vyúčtovaní – užívateľská príručka“
Formulár žiadosti: každé pole musí byť vyplnené v slovenskom a poľskom jazyku okrem tých, ktoré sa vyberajú z rolovacieho zoznamu. Platí pre spoločný aj individuálny mikroprojekt.

Požiadavky na papierovú verziu žiadosti:
Dva podpísané originály (rovnopisy) Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt vytlačené z informačného systému „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ spolu so všetkými povinnými prílohami (overenými štatutárom), je potrebné doručiť do podateľne úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina. 

Upozornenie pre žiadateľov
Informácia k predkladaniu príloh k žiadosti o poskytnutie FP - na stiahnutie >> TU <<
Formulár žiadosti: každé pole musí byť vyplnené v slovenskom a poľskom jazyku okrem tých, ktoré sa vyberajú z rolovacieho zoznamu. Platí pre spoločný aj individuálny mikroprojekt.

Na aké mikroprojekty je možné získať finančný príspevok:

Individuálny mikroprojekt:
 • výška financovania: min. 2 000 EUR max. 50 000 EUR (z EFRR)
 • Maximálna celková výška rozpočtu: 70 000,00 EUR
 • Maximálna výška poskytnutého finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) nesmie prekročiť 85% oprávnených výdavkov

Spoločný mikroprojekt:
 • výška financovania: min. 2 000 EUR max. 100 000 EUR (z EFRR)
 • Maximálna celková výška rozpočtu: 140 000,00 EUR
 • Maximálna výška poskytnutého finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) nesmie prekročiť 85% oprávnených výdavkov 

Oblasť podpory pre realizáciu mikroprojektov:
Žilinský samosprávny kraj: 
 • okres Dolný Kubín, okres Tvrdošín, okres Ružomberok, okres Liptovský Mikuláš,
Prešovský samosprávny kraj: 
 • okres Stará Ľubovňa, okres Bardejov, okres Kežmarok, okres Levoča, okres Poprad, okres Spišská Nová Ves (Košický kraj),
Zväzok Euroregión „Tatry“ (PL):
 • nowosądecký subregión: gorlický okres, limanowský okres, nowosądecký okres, nowotarský okres, tatrzańský okres, mesto s postavením okresu Nowy Sącz,
 • osvienčimský subregión: chrzanowský okres, olkuský okres,
 • krakovský subregión: myślenický okres s vylúčením obce Pcim.
Alokácia finančných prostriedkov na výzvu*:
 • Prešovský samosprávny kraj: 391 183,54 EUR
 • Zväzok Euroregión „Tatry”: 1 678 408,06 EUR
 • Žilinský samosprávny kraj: 262 889,62 EUR
*výška finančných prostriedkov môže byť upravená v dôsledku úspor z mikroprojektov podporených v rámci 1. a 2. výzvy (1. os)

Kto môže predkladať žiadosti:
1. subjekty s právnou subjektivitou v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi,
2. subjekty bez právnej subjektivity, ktorým nadradená jednotka (ktorá má právnu subjektivitu) udelí splnomocnenie a ktorá prevezme finančnú zodpovednosť za realizovaný mikroprojekt, (VP mikroprojektu/mikroprijímateľ je subjekt bez právnej subjektivity),
3. subjekty s právnou subjektivitou uchádzajúce sa o finančný príspevok v mene podriadenej jednotky, ktorá bude realizovať mikroprojekt. V Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt sa uvedie jednotka realizujúca (vecne a/alebo finančne) mikroprojekt.
Vedúcim partnerom/mikroprijímateľom/partnerom mikroprojektu spolufinancovaného z prostriedkov Programu môžu byť výhradne subjekty neziskového charakteru, ktorých základná činnosť nemá komerčný charakter napr. :
• orgány štátnej správy a samosprávne orgány, ich zväzky a združenia, 
• orgány zriadené štátom alebo územnou samosprávou za účelom poskytovania verejných služieb, 
• inštitúcie vzdelávacieho systému a vysoké školy, 
• vedecké inštitúcie, 
• mimovládne neziskové organizácie, 
• Európske zoskupenia územnej spolupráce, 
• cirkvi a náboženské spoločnosti, 
• inštitúcie odborného vzdelávania. 
Každý z týchto subjektov musí:
• mať neziskový charakter, ktorých základná činnosť nemá komerčný charakter,
• mať stabilný a dostatočný zdroj financovania, tak aby bol schopný realizovať ciele a aktivity uvedené v danom mikroprojekte,
• byť priamo zodpovedný za prípravu a riadenie mikroprojektu. 

Zoznam oprávnených partnerov Programu sa nachádza v prílohe č.1.

Kritéria hodnotenia mikroprojektov:
Žiadosti predložené v rámci výzvy budú predmetom nasledovného hodnotenia:
 • formálne hodnotenie 
 • kvalitatívne hodnotenie

Hodnotiaci hárok formálneho hodnotenia príloha č. 3, Hodnotiaci hárok kvalitatívneho hodnotenia príloha č. 4

Nevyhnutné dokumenty:
Dokumenty záväzné v rámci výzvy sú zverejnené na webovej lokalite www.regionzilina.sk
Príručka pre mikroprijímateľa
Príloha 1 Príručky pre mikroprijímateľa Zoznam oprávnených žiadateľov
Príloha 2 Príručky pre mikroprijímateľa Rokovací poriadok Výboru pre mikroprojekty
Príloha 3 Príručky pre mikroprijímateľa Hodnotiaci hárok formálneho hodnotenia
Príloha 4 Príručky pre mikroprijímateľa Hárok kvalitatívneho hodnotenia mikroprojektu
Generátor žiadostí a vyúčtovaní – užívateľská príručka
Vzor Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku (papierová verzia pre prípad zlyhania IT nástroja „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ !!!)

Záväzné usmernenia:
Program Interreg V-A PL-SK Poľsko- Slovensko 2014 – 2020_15.06.2016
Príručka pre prijímateľa
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013

Zoznam povinných príloh k žiadosti:
1. Partnerská zmluva o realizácii spoločného mikroprojektu/Partnerská dohoda o realizácii individuálneho mikroprojektu (podľa vzoru).
2. Súvaha za predchádzajúci rok 
3. Výkaz ziskov a strát za predchádzajúci rok 
4. Výpis zo Štátneho súdneho registra/Obchodného registra v súlade so štatútom/stanovami
5. Štatút/stanovy
6. Vyhlásenie týkajúce sa DPH a o nedoplatkov na verejnoprávnych záväzkoch
7. Vyhlásenie o poverení inej organizačnej jednotky realizáciou mikroprojektu
8. Vyhlásenie týkajúce sa výskytu štátnej pomoci v mikroprojekte
9. Vyhlásenie o realizácii ukazovateľa výsledku
10. Opis vplyvu mikroprojektu na životné prostredie
11. Ďalšie dokumenty, ktoré je potrebné pripojiť v súlade s poľskou/slovenskou legislatívou alebo špecifikáciou mikroprojektu - je potrebné vymenovať, ktoré dokumenty boli pripojené:
• pre mikroprojekty obsahujúce investičný prvok:
- mapy, skice lokalizácie mikroprojektu (môžu byť vytvorené samostatne partnerom) a iné dokumenty vyžadované vnútroštátnymi právnymi predpismi. Technická dokumentácia musí byť pripojená taktiež v elektronickej podobe (CD, DVD, atď.),
• pre mikroprojekty z oblasti IT:
požiadavky alebo funkčné a technické parametre umožňujúce posúdenie funkcionality IT investície napr. uvedenie úrovne vyspelosti, e-služby (analogicky k úrovni e-vyspelosti verejných služieb) t. j. či vďaka službe je možné získať informácie, je možná jednosmerná interakcia, dvojsmerná interakcia, vykonanie transakcie, ako aj personalizácia služby.
• Doklad preukazujúci majetkovo právne vzťahy

V prípade otázok kontaktujte Odbor európskych projektov a regionálneho rozvoja:

Ing. Libor Gašpierik - 041/5032 147, 
email:

Ing. Zuzana Barošová – 041/5032 303, 
email:

Ing. Silvia Habovštiaková - 041/5032 307, 
email:

Ing. Ján Stehlík - 041/5032 340 /0907 842 864, 
email:

Bc. Andrea Cúthová - 041/5032 155, 
email:

 

DOKUMENTÁCIA DOSTUPNÁ V POĽSKOM JAZYKU >>>TU<<<


Spodná navigácia

Aktualizácia: 05.04.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky