Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Aktuality IPC 2017

 

29. december 2017
Operačný program Ľudské zdroje vyhlásil výzvu s názvom „Rozvoj sektorových zručností“ a kódom OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01."
Operačný program: Ľudské zdroje

 

21. december 2017
Zoznam schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01.
Operačný program: Ľudské zdroje

21. december 2017
Informácia o disponibilnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 19.12.2017 spolu s informáciou o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy.
Operačný program: IROP

19. december 2017
Metodické pomôcky OP VaI:
• Ako pracovať s výzvou a dokumentmi k výzve
• Test úplnosti ŽoNFP
o https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/15122017_vyzva_
opvai-mhdp2017331-10/
 
• Určenie postupu verejného obstarávania
o https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/31102017_vyzva_
opvai-mhdp2017331-09/
o https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/15122017_vyzva_
opvai-mhdp2017331-10/
 
Operačný program: VaI

18. december 2017
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo dňa 15. decembra 2017 tri výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zamerané na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.
Kód výzvy : OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11 Dopravné prostriedky pre 21. storočie
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 Priemysel pre 21. storočie  
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13 Zdravé potraviny a životné prostredie
Operačný program: Výskum a inovácie
Pre kompletné informácie k výzvam spolu s ich prílohami kliknite SEM. 

14. december 2017

Operačný program: IROP

14. december 2017
Dňa 14.12. 2017 sa uskutočnilo stretnutie pod názvom Fórum regionálnej spolupráce v Liptovskom Jáne. Stretnutie zorganizovala Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER, na ktorom  predstavil činnosť a aktivity Informačno-poradenského centra pre EŠIF ŽSK aj koordinátor IPC Ing. Michal Ďurčanský.

12. december 2017
Indikatívny harmonogram výziev na január 2018 – december 2018, verzia 1.0 – MŠVVaŠ SR, SO 
Aktualizovaná verzia indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2017
Operačný program: Ľudské zdroje

8. december 2017
Termín a miesto konania: 14. december 2017, Bratislava
Kód: OPKZP-PO1-Info-2017-28
Operačný program: Kvalita životného prostredia

8. december 2017
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách IROP-PO2-SC222-2016-13 podľa územnej príslušnosti k 07.12.2017 a informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy 
Operačný program: IROP

8. december 2017
Oznam č. 1 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13 pre RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trenčianskeho kraja, UMR Žilinského kraja a UMR Prešovského kraja.
Operačný program: IROP


7. december 2017
Dotazníkový prieskum pre zhodnotenie administratívnej záťaže

Centrálny koordinačný orgán pripravil anonymný dotazníkový prieskum, ktorého cieľom je zhodnotenie administratívnej záťaže na strane žiadateľov a prijímateľov nenávratného finančného príspevku v procese implementácie projektov spolufinancovaných z EŠIF v programovom období 2014-2020. Očakávame, že výsledky prieskumu pomôžu identifikovať miesta s najväčším potenciálom zníženia administratívnej záťaže a zefektívnenia pravidiel implementácie v prospech žiadateľov a prijímateľov. Dotazník pozostáva zo 17 uzavretých i otvorených otázok a dostupný online bude do 31. januára 2018.
V prípade záujmu o zapojenie sa do prieskumu tak môžete urobiť na tomto mieste:
Dotazník administratívnej záťaže žiadateľov a prijímateľov v procese implementácie projektov z fondov EÚ v programovom období 2014-2020.

7. december 2017
Overenie podmienky podniku v ťažkostiach – verzia 4.0
Operačný program: VaI

6. december 2017
Na Úrade Žilinského samosprávneho kraja sa dňa 5. decembra  2017 uskutočnil informačný seminár pre úspešných žiadateľov – prijímateľov z 1. a 2. kola  k výzve „V základnej škole úspešnejší“, ktoré organizovalo Informačno – poradenské centrum pre EŠIF ŽSK v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR.  Zástupkyne MŠVVaŠ SR poskytli účastníkom informácie týkajúce sa predkladania žiadostí o platbu, vypĺňania „Štvrťročného výkazu o práci v školstve Škol (MŠVVŠ SR)1-04“ a monitorovania projektu a merateľných ukazovateľov v rámci výzvy V základnej škole úspešnejší. V závere seminára sa uskutočnila diskusia k uvedenej výzve.

5. december 2017
Informačné semináre k výzve OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 – Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím: 
5. december 2017
Aktualizácia č. 1 oznámenia RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 04.12.2017 spolu s informáciou o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy.
Operačný program: IROP

4. december 2017
34. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na hydrogeologický prieskum 
Kód: OPKZP-PO3-SC312-2017-34
Operačný program: Kvalita životného prostredia

4. december 2017 
Oznámenie k výzve č. 5 zameranej na Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou) 
Oznámenie výzve č. 23 zameranej na Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Usmernenie č. 2 k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-21 (ďalej len „21. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok 
Operačný program: Kvalita životného prostredia


1. december 2017
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 30.11.2017 spolu s informáciou o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy
Operačný program: IROP

1. december 2017
Oznam č. 1 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC431-2017-16 pre RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Žilinského kraja a UMR Nitrianskeho kraja (aktivity a, c až i).

Operačný program: IROP

1. december 2017
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia IROP-PO4-SC421-2017-19 podľa územnej príslušnosti k 30.11.2017

Operačný program: IROP

1. december 2017
Oznam č. 1 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia s kódom IROP-PO4-SC421-2017-19 pre RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trnavského kraja, UMR Trenčianskeho kraja, UMR Banskobystrického kraja, UMR Žilinského kraja a UMR Prešovského kraja.

Operačný program: IROP

30. november 2017
Aktualizácia príručky pre prijímateľa, verzia III.

Operačný program: RH

29. november 2017
Oznámenie o vyhlásení 33. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ostatných regiónoch.

Operačný program: KŽP

29. november 2017
Dňa 28. novembra  2017 sa uskutočnil na Úrade Žilinského samosprávneho kraja informačný seminár pre potenciálnych – nových žiadateľov o NFP  k výzve „V základnej škole úspešnejší“, ktoré organizovalo Informačno – poradenské centrum pre EŠIF ŽSK v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR.
Zástupkyne MŠVVaŠ SR predstavili účastníkom základné informácie o výzve, oprávnené a neoprávnené výdavky, financovanie projektu a merateľné ukazovatele v rámci výzvy V základnej škole úspešnejší. V závere seminára sa uskutočnila diskusia k predmetnej výzve.


27. november 2017
Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty OP VaI v gescii MH SR pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016 verzia 1.4
Operačný program: VaI

27. november 2017
Zoznam schválených a neschválených žiadostí o NFP v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01
Operačný program: ĽZ

23. november 2017
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 1.0 na rok 2018.
Operačný program: IROP

21. november 2017
Informačný seminár „ V základnej škole úspešnejší“ pre úspešných žiadateľov – prijímateľov z 1. kola a z 2. kola 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci IPC pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji organizuje informačný seminár pre úspešných žiadateľov – prijímateľov z 1. kola a z 2. kola k výzve PO1/2016/DOP/1.1.1-01 „V základnej škole úspešnejší“. 

Dátum: 5. december 2017 (utorok) o 13:00 hod.             
Miesto: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina

Pozvánka
PRIHLASOVANIE NA SEMINÁR

15. november 2017
Pre veľký záujem zo strany žiadateľov a prijímateľov v rámci  EŠIF  sa dňa 14. novembra  2017  uskutočnilo na Úrade Žilinského samosprávneho kraja  druhé školenie „Práca v ITMS2014+ verejná časť“, ktoré organizovalo Informačno – poradenské centrum pre EŠIF ŽSK v spolupráci s Centrálnym koordinačným orgánom, Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Školenie prebiehalo formou interakcie účastníkov, t. j. simultánne pracovali v ITMS2014+ podľa navigácie lektora. Účastníci školenia v počte 58 ľudí boli rozdelení do dvoch skupín , ktoré sprevádzali počas školenia 4 lektori ITMS2014+.
10. november 2017
Informačný seminár pre žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09)
Termín a miesto konania: 4. decembra 2017 (pondelok) / Banská Bystrica
Operačný program: Výskum a inovácie

9. november 2017
školenie „Práca v ITMS2014+ verejná časť“

Dňa 8. novembra  2017 sa uskutočnilo na Úrade Žilinského samosprávneho kraja školenie „Práca v ITMS2014+ verejná časť“, ktoré organizovalo Informačno – poradenské centrum pre EŠIF ŽSK v spolupráci s Centrálnym koordinačným orgánom, Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
Školenie prebiehalo formou interakcie účastníkov, t. j. simultánne pracovali v ITMS2014+ podľa navigácie lektora. Účastníkom školenia bola sprístupnená cvičná verzia ITMS2014+ v rámci ktorej si mohli skúšať, cvičiť funkcionalitu ITMS2014+ ako napr. vypracovanie, predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, Žiadosti o platbu, Verejného obstarávania, Monitorovanie a pod. Školenia sa zúčastnilo 57 účastníkov.

8. november 2017
Školenie „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť “ 
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji organizuje pre žiadateľov / prijímateľov NFP bezplatné školenie „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť“. Odborná stránka bude zabezpečená lektormi z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Dátum: 
• 14. novembra 2017 (utorok) o 8:15 hod. - ďalší termín
Miesto: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 
Na školenie je potrebné priniesť si notebook. Účasť je potrebné potvrdiť zaslaním návratky najneskôr do 7.11.2017, 12:00 hod. - predĺžené do 10.11.2017, 12:00 hod. na e-mail  .

7. november 2017
Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08.
Operačný program: VaI

6. november 2017
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC223-2016-14 podľa územnej príslušnosti k 31.10.2017 a informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy
Oznam č. 1 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC223-2016-14 pre RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trnavského kraja, RIÚS Bratislavského kraja a UMR Banskobystrického kraja ku dňu 06.12.2017

Operačný program: IROP

6. november 2017
Informačný seminár „ V základnej škole úspešnejší“ 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci IPC pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji organizuje pre potenciálnych – nových žiadateľov o NFP informačný seminár k výzve „V základnej škole úspešnejší“. 

Dátum: 28. november 2017 (utorok) o 13:00 hod.             
Miesto: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 

Pozvánka
PRIHLASOVANIE NA SEMINÁR

3. november 2017
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (január 2017-december 2017) verzia 5.
Operačný program: IROP

3. november 2017 
Oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom: „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia”
Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia – úprava pomeru spolufinancovania prioritnej osi 4 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“

Operačný program: Kvalita životného prostredia

3. november 2017 
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC11-2016-11 podľa územnej príslušnosti k 30.10.2017 a informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy
Oznam č. 2 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2016-11 pre RIÚS Trnavského kraja, ku dňu 04.12.2017
Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC121-2016-9

Operačný program: IROP

3. november 2017
Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 a OP ĽZ 2017/3.2.1/01, ktorý sa bude konať dňa 22. 11. 2017 v Košiciach
Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 a OP ĽZ 2017/3.2.1/01, ktorý sa bude konať dňa 23. 11. 2017 v Banskej Bystrici
Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01, OP ĽZ 2017/3.2.1/01 a OP ĽZ 2017/3.2.1/02, ktorý sa bude konať dňa 29.11.2017 v Bratislave

Operačný program: Ľudské zdroje

2. november 2017
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov (kód OP VaI-MH/DP/2017/3.3.1-09).
Operačný program: VaI

2. november 2017
Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2018, verzia 1.
Operačný program: VaI

30. október 2017
Metodického usmernenia Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program č. 1 pre prípravu RIUS, verzia 2.0.
Operačný program: IROP

27. október 2017
Príručka pre žiadateľa Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 Informačná spoločnosť - národné projekty, verzia 10.0, platná od 25.10.2017

Operačný program: integrovaná infraštruktúra

26. október 2017
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-2016-10 podľa územnej príslušnosti k 20.10.2017 a informácia o termíne uzavretia hodnotiaceho kola č. 4 výzvy
Upozornenie o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC221-2016-10 pre RIÚS Trenčianskeho kraja a UMR Prešovského kraja, ku dňu 27.11.2017
Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10

Operačný program: IROP

26. október 2017
Metodické usmernenie Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program č.5 pre vypracovanie finančnej analýzy projektov, verzia 2.3  
Metodické usmernenie Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program č.8 pre vypracovanie finančnej analýzy projektov špecifického cieľa 4.2.1, verzia 1.2.

Operačný program: IROP

26. október 2017
Informácie o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy:  IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 24.10., kde došlo k úprave na úrovni MFO BA
Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

Operačný program: IROP

26. október 2017
Školenie „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť “ 
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji organizuje pre žiadateľov / prijímateľov NFP bezplatné školenie „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť“. Odborná stránka bude zabezpečená lektormi z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Dátum:
 
• 14. novembra 2017 (utorok) o 8:15 hod. ďalší termín
Miesto: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 

Na školenie je potrebné priniesť si notebook. Účasť je potrebné potvrdiť zaslaním návratky najneskôr do 7.11.2017, 12:00 hod. na e-mail  .

23. október 2017
OZNAM o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému IROP-PO1-SC11-2016-11. 
Operačný program: IROP

23. október 2017
Informácia o disponibilnej výške indikatívnych finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 19.10.2017
Operačný program: IROP

23. október 2017
Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 1.3
Operačný program: VaI

23. október 2017

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF Žilinského samosprávneho kraja dňa 20.októbra 2017 predstavilo doterajšiu činnosť a  aktivity IPC ŽSK  ako aj momentálne aktuálne výzvy  na odbornom seminári Regionálneho združenia miest a obcí Horného Považia vo Veľkých Karloviciach, ktorého účastníkmi boli členovia RZMOS Horné Považie.

19. október 2017
Školenie „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť “ 
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji organizuje pre žiadateľov / prijímateľov NFP bezplatné školenie „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť“. Odborná stránka bude zabezpečená lektormi z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Dátum:
• 8. novembra 2017 (streda) o 8:15 hod. Kapacita odborného seminára je NAPLNENÁ, ďalší záujemcovia sa už nemôžu prihlásiť na termín 8.11.2017.

18. október 2017
Dňa 18. októbra 2017 sa na Úrade ŽSK uskutočnilo školenie zamerané na problematiku a legislatívu verejného obstarávania s názvom „Kontrola verejného obstarávania v projektoch financovaných z fondov EÚ“. V úvode školenia bola predstavená činnosť Informačno-poradenského centra pre EŠIF Žilinského samosprávneho kraja , aktuálne výzvy , ako aj najbližšie plánované aktivity IPC ŽSK. Hosťujúcim lektorom bol Mgr. Branislav Hudec z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý účastníkov sprevádzal počas troch blokov školenia. 107 účastníkov školenia sa podrobne oboznámilo so systémom tzv. eurofondového verejného obstarávania, kontrolou VO a najčastejšími nedostatkami pri výkone kontroly VO, metodickými pokynmi CKO a inými dôležitými poznatkami v rámci verejného obstarávania.

11. október 2017
11. október 2017
Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzve s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-22 – I. hodnotiace kolo
Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzve s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-5 – 11. hodnotiace kolo

Operačný program: KŽP

11. október 2017
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 4

Operačný program: IROP

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia 
Kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19

Operačný program: IROP

Aktualizácia FAQ – pitná voda, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

Operačný program: IROP

9. október 2017
Aktualizovaná verzia indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2017 

Operačný program: Ľudské zdroje

6. september 2017
Oznámenie o stave finančnej alokácie výzvy NedisKVALIFIKUJ SA! po uzávierke 2. hodnotiaceho kola
Operačný program: Ľudské zdroje

5. september 2017
Oznámenie o stave finančnej alokácie výzvy V ZŠ úspešnejší po uzávierke 3. hodnotiaceho kola
Operačný program: Ľudské zdroje

3. september 2017
Aktualizovaný Indikatívny harmonogram na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017, verzia 5.
Operačný program: Kvalita životného prostredia

2. októbra 2017

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF Žilinského samosprávneho kraja organizuje školenie „ Kontrola verejného obstarávania v projektoch financovaných z fondov EÚ“ , ktoré sa bude konať 18.októbra 2017 o 9:00 hod. v kongresovej sále Úradu ŽSK, lektor: Mgr. Branislav Hudec ( Centrálny koordinačný orgán – Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu).
29. september 2017
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2017-30
Operačný program: Kvalita životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-29
Operačný program: Kvalita životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-Info-2017-28
Operačný program: Kvalita životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC311-2017-27
Operačný program: Kvalita životného prostredia

21. september 2017 
Výzva na predkladanie žiadostí v rámci prvej prioritnej osi  programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“. 
Termín: do 10. novembra 2017

Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko

21. september 2017
Prieskum záujmu o účasť na informačných seminároch pre potenciálnych žiadateľov k výzvam vyhláseným v rámci operačného programu Ľudské zdroje. 
V prípade záujmu o účasť na informačnom seminári zašlite predbežnú žiadosť na e-mailovú adresu: v termíne do 10. 10. 2017. Prosím, uveďte meno, priezvisko účastníkov, názov organizácie, názov výzvy. 

20. september 2017
Usmernenie č. 2 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07  zameranej na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji 
Aktualizované odpovede na často kladené otázky (FAQ) k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07

Operačný program: Výskum a inovácie

19. september 2017
Operačný program: IROP
19. september 2017
4. kolo výzvy na predkladanie žiadostí o NFP Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí. Termín uzavretia uvedeného 4. kola výzvy je 31.01.2018. Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

Operačný program: Ľudské zdroje

19. september 2017
Informácia o uzatvorení výzvy zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Výzva bude uzavretá 29.9.2017. Po tomto termíne nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23

Operačný program: Kvalita životného prostredia

13. september 2017
Informačné semináre k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v najmenej rozvinutých okresoch
Termín a miesto konania:
03. októbra 2017 (utorok) / Lučenec
04. októbra 2017 (streda) / Prešov
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08
Operačný program: Výskum a inovácie

12. september 2017
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08
Operačný program: Výskum a inovácie

8. september 2017
Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov z OP Rybné hospodárstvo 2014-2020

Operačný program: Rybné hospodárstvo

31. august 2017
Informácia o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07
Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola, t. j. 29. september 2017, je pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP.

Operačný program: Výskum a inovácie

31. august 2017

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na svojom webovom sídle Informáciu pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok
Operačný program: Výskum a inovácie 

22. august 2017
Výzva č. OPRH-MARKETING-5.1.1-A1-2017-01, Aktivita 1
Operačný program: Rybné hospodárstvo

22. august 2017
Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek do 17.04.2016 vrátane_verzia 1.1  

Operačný program: Výskum a inovácie

22. august 2017
Oznam o vyhlásení 26. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na dobudovanie sústavy Natura 2000 – vypracovanie dokumentov starostlivosti, s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-26

Operačný program: Kvalita životného prostredia 

22. august 2017
Usmernenie č.1 k 23. výzve zameranej na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Operačný program: Kvalita životného prostredia 

22. august 2017
Plánované uzatvorenie 23. výzvy zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov z dôvodu prekročenia dopytu predložených žiadostí NFP nad výšku disponibilnej alokácie určenej na predmetnú výzvu

Operačný program: Kvalita životného prostredia 

22. august 2017
Usmernenie pre prijímateľov k predkladaniu Štvrťročnej správy o činnosti v rámci štandardnej stupnice jednotkových nákladov pre pracovné pozície - pedagogický asistent, inkluzívny tím a asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 

Operačný program: Ľudské zdroje

21. august 2017
Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-21 ( ŽoNFP zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok)
Operačný program: Kvalita životného prostredia

17. august 2017
Usmernenie č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 s názvom NedisKVALIFIKUJ SA!
Operačný program: Ľudské zdroje

11. august 2017
Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-18

Operačný program : Kvalita životného prostredia

10. augusta 2017
Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického transferu v znení Dodatku č. 3
https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/schemy/
Operačný program: VaI

8. august 2017
Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického transferu v znení Dodatku č. 3

https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/schemy/
Operačný program: VaI

8. august 2017
Usmernenie k in-house zákazkám, verzia 1.1“
https://www.opvai.sk/dokumenty/podporne_dokumenty_k_procesu_vo/
Operačný program: VaI

4. august 2017
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vydal v poradí už tretiu publikáciu tentoraz  pod názvom:  „Neziskové organizácie a fondy EÚ 2014-2020“. 

Cieľom informačnej publikácie je poskytnúť neziskovým organizáciám stručné a prehľadné informácie o možnostiach finančnej podpory z jednotlivých operačných programov financovaných z Európskej únie, európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v programovom období 2014 - 2020.

2. august 2017
Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy, Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-9 
Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy; Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

Operačný program: IROP

27. júl 2017

Aktualizácia č. 2 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16
Operačný program: IROP 

21. júl 2017
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF ŽSK plánuje realizovať  Vami vybrané témy školení, o ktoré prejavíte záujem prostredníctvom vyplnenia  dotazníka. Informačné semináre budú organizované pre žiadateľov/prijímateľov bezplatne v rámci operačného programu Technická pomoc

Prieskum trhu – dotazník k informačným seminárom IPC   

14. júl 2017 
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia
Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC311-2017-25

Operačný program Kvalita životného prostredia

10. júl 2017 
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy
Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC311-2017-24
Operačný program Kvalita životného prostredia

13.júla 2017
Aktuálne informácie ohľadom implementácia operačného programu Ľudské zdroje. 
Základné informácie sú dostupné na: http://www.minv.sk/?OPLZ 
AKTUÁLNE VYHLÁSENÉ VÝZVY:
1. výstavba a rekonštrukcia materských škôl v 150 obciach. Ďalšia uzávierka 14.07.2017
2. výstavba a rekonštrukcia materských škôl v 1043 obciach (bez 150). Ďalšia uzávierka 14.07.2017
3. výstavba, rekonštrukcia, prestavba komunitných centier v 125 obciach. Ďalšia uzávierka 5.10.2017
4. výstavba, rekonštrukcia, prestavba komunitných centier v 1043 obciach (bez 125) a MNO. Ďalšia uzávierka 5.10.2017
5. prístup k pitnej vode (vodovod, studňa, čistička) v 1043 obciach. Ďalšia uzávierka 14.09.2017
6. odpadové hospodárstvo (stojiská, zberné dvory, sanácia) v 1043 obciach. Ďalšia uzávierka 14.08.2017. Navýšili sme alokáciu o 5 mil. euro.
7. miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v 1043 obciach, uzávierka bola 14.06.2017, momentálne prebieha posudzovanie žiadostí 
PRIPRAVUJE SA:
1. Zlepšené formy bývania. Návrh výzvy je hotový, pripravuje sa test štátnej pomoci v spolupráci s MPSVaR a PMÚ. 
2. Mentoring, tútoring, štipendiá. Plánuje sa vyhlásiť na jeseň 2017.
NÁRODNÉ PROJEKTY:
1. Terénna sociálna práca v 150 obciach (rozhodnutia podpísané vo februári 2017, prijímateľ: ÚSVRK)
2. Komunitné centrá v 150 obciach (rozhodnutia podpísané vo februári 2017, prijímateľ: ÚSVRK)
3. Podpora pri vysporiadavaní pozemkov (vyhlásené vyzvanie v apríli 2017, budúci prijímateľ: ÚSVRK)
4. Monitorovania a hodnotenie politík (vyhlásené vyzvanie v apríli 2017, budúci prijímateľ: ÚSVRK)
5. Predprimárne vzdelávanie (plánujeme vyhlásiť v auguste 2017, budúci prijímateľ: ÚSVRK)
6. Zdravé Komunity (vyzvanie vyhlásené v júni 2017)
Operačný program: ĽZ

7. júl 2017
Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2017-21
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11831
Operačný program: IROP

6. júl 2017
Aktualizácia č. 1 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) č. IROP-PO2-SC211-2017-17
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11826
Operačný program: IROP

6. júl 2017
Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku č. IROP-PO4-SC431-2017-16
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11827
Operačný program: IROP

4. júl 2017
Usmernenie č.1 k výzve OPKZP-PO4-SC451-2017-20
http://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-14191/usmernenie-c-1-k-vyzve-zameranej-na-vystavbu-rekonstrukciu-a-modernizaciu-rozvodov-tepla/
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/20-vyzva-zamerana-na-vystavbu-rekonstrukciu-a-modernizaciu-rozvodov-tepla-opkzp-po4-sc451-2017-20/
Operačný program: Kvalita životného prostredia


3. júl 2017

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/harmonogramy-vyziev/
Operačný program: Výskum a inovácie

30. jún 2017
http://www.minedu.sk/29-06-2017-informacia-c-1-k-vyzve-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-zvysenie-inkluzivnosti-vzdelavania-oplz-po12016dop111-01/
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01
Operačný program: OP LZ

30. jún 2017
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/28042017_vyzva_opvai-mhdp2017411-07/
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07
Operačný program: OP VaI

28. jún 2017
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia ako RO pre OP Kvalita životného prostredia dňa 27.6. 2017 zorganizovalo informačný seminár k výzvam  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23 zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a doplnkovo k výzvam s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-18 a OPKZP-PO2-SC211-2017-21 zameraným na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov a na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok . Okolo 70 účastníkov seminára malo príležitosť sa  podrobne oboznámiť s aktuálnymi výzvami a diskutovať s odborníkmi na otázky v rámci vyhlásených výziev.

 

27. jún 2017
Kritériá na výber dopytovo-orientovaných projektov OP VaI pre vybrané oblasti podpory v gescii Ministerstva hospodárstva SR_verzia 3.0
Operačný program: Výskum a inovácie

27. jún 2017
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (2017) verzia 3
Operačný program: Rybné hospodárstvo

27. jún 2017
Aktualizácia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10
Aktualizácia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13
Aktualizácia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14
Operačný program: IROP

26.jún 2017
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia
Kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19
Operačný program: IROP 

22. jún 2017
Aktualizácia č. 4 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému 
Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11

Operačný program: IROP

22. jún 2017
Aktualizácia č. 3 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti osobnej dopravy 
Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

Operačný program: IROP

22. jún 2017
Aktualizácia č. 3 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

Operačný program: IROP

21. jún 2017
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy 
Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2017-21

Operačný program: IROP

22. júna 2017
Usmernenie č. 4 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03
Operačný program: Výskum a inovácie

22. júna 2017
Usmernenie č. 4 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04
Operačný program: Výskum a inovácie

20. jún 2017
Príručka pre žiadateľa IROP verzia 1.8
Operačný program: IROP

20. jún 2017
Metodická príručka k tvorbe analýz nákladov a prínosov v rámci predkladania investičných projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014-2020, verzia 2.0 (ďalej „Príručka CBA“).
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

20. jún 2017
Aktualizácia č. 1 – Opatrenie 5.2.1 Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry
Operačný program: Rybné hospodárstvo

19. jún 2017
INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzvam zameraných na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (OPKZP-PO1-SC111-2017-23), na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov (OPKZP-PO2-SC211-2017-18)   a na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok (OPKZP-PO2-SC211-2017-21).
Pozvánka na informačný seminár
Návratka (prihlásenie)

16. jún 2017
Indikatívny harmonogram výziev na január 2017 - december 2017, verzia 3.0 - MŠVVaŠ SR, SO OP ĽZ, PO 1 Vzdelávanie
Operačný program: Ľudské zdroje

14. júna 2017
Zjednodušené vykazovanie výdavkov
Operačný program: Ľudské zdroje

12. jún 2017
Príručka pre prijímateľa Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 Informačná spoločnosť - národné projekty, verzia 6.0, platná od 09.05.2017.
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

8. jún 2017
Workshop k výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení)
Miesto: Mestský Úrad v Nitre, Štefánikova trieda 610, 950 06, Veľká zasadačka
Dátum:21. jún 2017

Čas:10:00 hod
Kontakt: najneskôr do 15.6.2017 do 12:00 hod.
Operačný program: IROP

2. jún 2017
Príručka pre prijímateľa IROP 2014-2020 - verzia 2.3
Operačný program: IROP

2. jún 2017
Doplnkové činnosti
Kód výzvy: OPRH-AKVA-2.2.1-A6-2017-06
Operačný program Rybné hospodárstvo

2. jún 2017
Obnova existujúcich produkčných zariadení
Kód výzvy: OPRH-AKVA-2.2.1-A5-2017-05
Operačný program Rybné hospodárstvo

2. jún 2017
Zvyšovanie kvality produktov alebo ich pridanej hodnoty
Kód výzvy: OPRH-AKVA-2.2.1-A4-2017-04
Operačný program Rybné hospodárstvo

2. jún 2017
Zlepšenie zdravia a dobrých životných podmienok zvierat
Kód výzvy: OPRH-AKVA-2.2.1-A3-2017-03
Operačný program Rybné hospodárstvo

2. jún 2017
Modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok
Kód výzvy: OPRH-AKVA-2.2.1-A2-2017-02
Operačný program Rybné hospodárstvo

2. jún 2017
Výzva - Produktívne investície do akvakultúry - výstavba novej akvakultúrnej prevádzky
Kód výzvy: OPRH-AKVA-2.2.1-A1-2017-01
Operačný program Rybné hospodárstvo

1. jún 2017
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vydal publikáciu pod názvom: MESTÁ A OBCE A FONDY EÚ 2014 -2020. Cieľom informačnej publikácie je poskytnúť mestám a obciam stručné a prehľadné informácie o možnostiach finančnej podpory z jednotlivých operačných programov financovaných z Európskej únie, európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v programovom období 2014 - 2020.

29. máj 2017
Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03)
Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04)
Informácia o plánovanom uzavretí výziev s kódom OPVaI-MH/DP/2016-3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016-3.3.1-04
Operačný program: Výskum a inovácie

29. máj 2017
Usmernenie č. 4 k Vyzvaniu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na horizontálnu IKT podporu a centrálnu infraštruktúru pre inštitúcie výskumu a vývoja (OPVaI-VA/NP/2016/1.1.1-01) 
Kód výzvy: OPVaI-VA/NP/2016/1.1.1-01
Operačný program: Výskum a inovácie

26. máj 2017
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraná na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít 
Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC613-2017-2
Operačný program: Ľudské zdroje

26. máj 2017
Úrad predsedu vlády Maďarska v Budapešti, ktorý je riadiacim orgánom pre Program Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina - ENI CBC HUSKROUA 2014 – 2020 v spolupráci so Spoločným technickým sekretariátom v Budapešti a národným orgánom - Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a ostatnými zúčastnenými krajinami, zverejnil dňa 17.5.2017 2. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu ENI. 
Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce

26. máj 2017

23. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23.
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23
Operačný program: Kvalita životného prostredia

26. máj 2017

Aktualizovaný harmonogram výziev na rok 2017
Vzor zmluvy o poskytnutí NFP
Príručka pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR;
Operačný program: Výskum a inovácie

24. máj 2017

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraná na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK - OPLZ-PO5-2017-1.
Kód výzvy: OPLZ-PO5-2017-1.
Operačný program: Ľudské zdroje

24. máj 2017

Usmernenie pre prijímateľov k predkladaniu zoznamu študentov učiteľských fakúlt absolvujúcich pedagogickú prax
Operačný program: Ľudské zdroje

24. máj 2017

VÝZVA na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti
Kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-20
Operačný program: IROP

24. máj 2017

Príručka pre žiadateľa o NFP, verzia 1.1
Operačný program: IROP

22. máj 2017

Pozvánka na informačný seminár k výzvam na predkladanie ŽoNFP s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-18 a OPKZP-PO2-SC211-2017-21, ktorý sa uskutoční dňa 30. mája 2017 v Banskej Bystrici.
Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2017-18 a OPKZP-PO2-SC211-2017-21
Operačný program: KŽP

22. máj 2017

VÝZVA na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení)
Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17
Operačný program: IROP

22. máj 2017

Aktualizácia č.2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách
Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13
Operačný program: IROP

22. máj 2017

Aktualizácia č.2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní 
Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14
Operačný program: IROP

18. máj 2017

Dňa 18. mája 2017 sa na Úrade ŽSK Infoseminár k vyhlaseným vyzvam z OP EVS
sa v Kongresovej sále Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) uskutočnil v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Infoseminár k vyhláseným výzvam z Operačného programu Efektívna verejná správa.
Cieľovou skupinou sú mimovládne neziskové organizácie, ktoré môžu cez dopytovo-orientované výzvy z operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) žiadať o nenávratný finančný príspevok na projekty týkajúce sa tvorby lepšej verejnej politiky, občianskej informovanosti a participácie, boja proti korupcii či podpory transparentnosti vo verejnej správe.17. máj 2017

Oznámenie o stave finančnej alokácie výzvy V ZŠ úspešnejší po uzávierke 1. hodnotiaceho kola
Dodatok č. 2 k Schéme pomoci de minimis na podporu vzdelávania (Schéma DM - 3/2016)
Operačný program: Ľudské zdroje

17. máj 2017

Oznam o uzavretí výzvy zameranej na podporu inovácií a technologického transferu
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
Operačný program: Výskum a inovácie

16. máj 2017

Dňa 16.5.2017 sa konala konferencia Inovačný rozvoj regiónov 2017, ktorú pripravila Rozvojová agentúra ŽSK v spolupráci s Informačno-poradenským centrom ŽSK. Približne 120 účastníkov konferencie malo príležitosť sa oboznámiť s novinkami v oblasti inovácií so zameraním prevažne na podnikateľský sektor. Zo strany IPC boli predstavené viaceré možnosti poskytnutia finančnej podpory vo forme nenávratného finančného príspevku z EŠIF pre malé a stredné podniky. V programovom období 2014 -2020 túto možnosť poskytuje operačný program Výskum a inovácie a Program cezhraničnej spolupráce.


12. máj 2017

Výzva - OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA – celé územie SR
Kód výzvy: OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-4
Operačný program: Efektívna verejná správa

12. máj 2017

Výzva - OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA - rozvinutejší región SR
Kód výzvy: OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-6
Operačný program: Efektívna verejná správa 

12. máj 2017

Výzva - OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA - menej rozvinutý región SR
Kód výzvy: OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5
Operačný program: Efektívna verejná správa

12. máj 2017

Výzva - TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY – celé územie SR
Kód výzvy: OP EVS DOP-PO1-SC.1-2017-1
Operačný program: Efektívna verejná správa 

12. máj 2017

Výzva - TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY - rozvinutejší región SR
Kód výzvy: OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-3
Operačný program: Efektívna verejná správa

12. máj 2017

Výzva - TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY - menej rozvinutý región SR
Kód výzvy: OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2
Operačný program: Efektívna verejná správa

12. máj 2017

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo výzvu zameranú na Tvorbu lepšej verejnej politiky.
Kód výzvy: OP-EVS DOP-PO1-SC.1-2017-1
Operačný program: Efektívna verejná správa

9. máj 2017

Metodické pomôcky k Výzve zameranej na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji (kód OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07). 
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07
Operačný program: Výskum a inovácie

5. máj 2017

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy zameranej na podporu inovácií a technologického transferu
https://www.opvai.sk/aktuality/planovane_uzavretie_vyzvy_opvai-mhdp2016-122-02/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-mhdp2016122-02/
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
Operačný program: Výskum a inovácie
Informácia o zrušení výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraných na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja
https://www.opvai.sk/aktuality/zrusenie_vyziev_opvai-mhdp2017122-05_a_opvai-mhdp2017222-06/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/archiv/01032017_vyzva_opvai-mhdp2017122-05/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/archiv/13042017_vyzva_opvai-mhdp2017222-06/
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05 a OPVaI-MH/DP/2017/2.2.2-06
Operačný program: Výskum a inovácie

5. máj 2017

Usmernenie č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania s názvom NedisKVALIFIKUJ SA! 
Úpravy vo výzve sa týkajú:
• zmeny indikatívnej výšky finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ z 15 000 000 EUR na 17 000 000 EUR a
• zmeny termínu uzavretia hodnotiaceho kola č. 2 z 9.5.2017 na 26.6.2017.
Operačný program: Ľudské zdroje

4. máj 2017

Informačné semináre k výzve V základnej škole úspešnejší
17.5.2017 v Bratislave
18.5.2017 v Banskej Bystrici
Operačný program: Ľudské zdroje

4. máj 2017

Často kladené otázky (FAQ) k výzvam zameraných na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03
Často kladené otázky (FAQ) k výzvam zameraných na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04
Operačný program: Výskum a inovácie

4. máj 2017

Aktualizácia č.1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách
Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13
Operačný program : IROP

4. máj 2017

Aktualizácia č.1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14
Operačný program : IROP

3. máj 2017

Pozvánka na konferenciu Inovačný rozvoj regiónov 2017 (IRR 2017), ktorá sa bude konať dňa 16.mája 2017, od 13. hod. v priestoroch kongresovej sály Úradu ŽSK (Komenského 48, Žilina).
V programe konferencie je zaradená aj prezentácia Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry o možnej podpore inovačných aktivít malých a stredných podnikov, ale aj predstavenie praktických skúseností s uplatňovaním systému duálneho vzdelávania.
Bližšie informácie o celom programe konferencie IRR 2017 nájdete v pozvánke a na stránke http://www.regionzilina.sk/sk/ (v časti Novinky – IRR2017). 
Registračný formulár je dostupný TU

2. máj 2017

22. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na Dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizáciu schválených dokumentov starostlivosti
Kód: OPKZP-PO1-SC131-2017-22
Operačný program: Kvalita životného prostredia

2. máj 2017

Aktualizovaná verzia indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2017.
Operačný program: Ľudské zdroje

26. apríl 2017

Pozvánka na infoseminár k výzvam na podporu mimovládnych neziskových organizácií z fondov EÚ
Dňa 18. mája 2017 v čase od 10:00 do 15:00 hod. sa uskutoční na Úrade Žilinského samosprávneho kraja infoseminár k výzvam pre mimovládne neziskové organizácie z Operačného programu Efektívna verejná správa. Tieto výzvy by mali byť vyhlásené v máji s cieľom podporiť projekty mimovládnych neziskových organizácií zamerané na tvorbu lepších verejných politík od národnej až po miestnu úroveň, tvorbu a rozvoj partnerstiev medzi MNO a verejnou správou, informovanie a zvyšovanie povedomia o verejných politikách a zapájanie partnerov a verejnosti do tvorby a napĺňania verejných politík.
Elektronický formulár prihlásenia na seminár

26.apríl 2017 

Často kladené otázky (FAQ) k výzve zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05
Operačný program: Výskum a inovácie

26. apríl 2017

OZNAM - predĺženie termínu uzávierky 2. hodnotiaceho kola k výzve NedisKVALIFIKUJ SA!
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
Operačný program: Ľudské zdroje

24. apríl 2017

Príručka pre žiadateľa IROP verzia 1.7.1.
Operačný program: IROP

24. apríl 2017

Usmernenie č. 1 k vyzvaniu na projekty technickej pomoci Ministerstva hospodárstva SR ako sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Výskum a inovácie 
Kód: OPVaI-MH/TP/2016/5.1.1/5.1.2-01
Operačný program: Výskum a inovácie

21. apríl 2017

Usmernenie č. 4 k výzve zameranej na podporu inovácií a technologického transferu
Kód: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
Operačný program: Výskum a inovácie

21. apríl 2017

Často kladené otázky (FAQ) k výzve zameranej na podporu inovácií a technologického transferu s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
Často kladené otázky (FAQ) k výzvam zameraných na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04
Operačný program: Výskum a inovácie

19. apríl 2017

Usmernenie č. 1 k výzve zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja
Kód: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05
Operačný program: Výskum a inovácie

18. apríl 2017

Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl a k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl a usmernenie k spôsobu klasifikácie povinných príloh ŽoNFP (kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1, IROP-PO2-SC221-2016-10).
Operačný program: IROP

13. apríl 2017

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo nasledujúce dokumenty:
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v Bratislavskom kraji
► Usmernenia č. 2 k výzvam OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04
Vzorové dokumenty k procesu uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí NFP v gescii MH SR
Operačný program: Výskum a inovácie 

11. apríl 2017

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásila: 
Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja
Kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2017/1.1.3-03
Operačný program: Výskum a inovácie 
Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier v Bratislavskom kraji
Kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2017/2.1.1-03.
Operačný program: Výskum a inovácie 

11. apríl 2017

AKTUALIZÁCIA č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11
AKTUALIZÁCIA č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12
AKTUALIZÁCIA č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15
Operačný program: IROP

11. apríl 2017

Dňa 6. apríla 2017 bola vyhlásená výzva na predkladanie projektových zámerov v rámci schémy B-light v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.
Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce

11. apríl 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o stave finančnej alokácie výzvy NeDISKVALIFIKUJ SA! po uzávierke 1. hodnotiaceho kola
Operačný program: Ľudské zdroje

11. apríl 2017

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo dve vyzvania na národné projekty. Vyzvania sú zverejnené na webovom sídle OP VaI v časti:
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/narodne-projekty/05042017_kreativny_priemysel/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/narodne-projekty/05042017_internacionalizacia_msp/
Operačný program: Výskum a inovácie 

10. apríl 2017

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo pozvánku na informačné semináre k procesu verejného obstarávania v rámci výzvy operačného programu Výskum a inovácie, ktorá je zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05).
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05
Operačný program: Výskum a inovácie 

6. apríl 2017

MPRV SR zverejnilo na svojej webovej stránke „Aktualizácia č. 2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl“ .
Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10
Operačný program: IROP

4. apríl 2017

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2017, verzia 3, spolu s informáciou o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách.
Operačný program: Výskum a inovácie

3. apríl 2017

Žilinský samosprávny kraj v spolupráci so Zväzkom Euroregión „Tatry“ a Prešovským samosprávnym krajom vyhlasuje 2. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Výzva je vyhlásená v rámci prioritnej osi 1 "Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia" (Oblasť podpory pre realizáciu mikroprojektov: Žilinský samosprávny kraj: okres Dolný Kubín, okres Tvrdošín, okres Ružomberok, okres Liptovský Mikuláš).
Termín na predkladanie žiadostí: od 3.4.2017 do 31.7.2017 v čase do 15:30 hodiny
Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce

31. marec 2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo „Výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku“.
Kód: IROP-PO4-SC431-2017-16
Operačný program: IROP

31. marec 2017

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2017, verzia 3, spolu s informáciou o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách.
Operačný program : Výskum a inovácie

29. marec 2017

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásila dňa 28.03.2017 Vyzvanie na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na informačný systém výskumu a vývoja – prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií (kód OPVaI-VA/NP/2017/1.1.1-02).
Link: https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/narodne-projekty/
Kód: OPVaI-VA/NP/2017/1.1.1-02
Operačný program : Výskum a inovácie

29. marec 2017

Zverejnení aktualizácie riadiacej dokumentácie týkajúcej sa implementácie dopytovo orientovaných projektov Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 na webovej stránke MPRV SR v časti OP RH 2014 – 2020, ide o Príručku k oprávnenosti výdavkov dopytovo orientovaných projektov, verzia III.
Operačný program : Rybné hospodárstvo

28. marec 2017

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05 nasledujúce pomôcky:
Test úplnosti ŽoNFP,
Test splnenia podmienky poskytnutia príspevku č. 14 (pre žiadateľa/partnera).
Operačný program : Výskum a inovácie

30. marec 2017 

Dňa 29.03. 2017 sa v kongresovej sále ŽSK uskutočnil informačný seminár v rámci Operačného programu Výskum a inovácie pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a Informačno-poradenského centra pre EŠIF Žilinského samosprávneho kraja. Informačný seminár bol zameraný k výzve na predkladanie žiadostí o NFP na podporu inovácii prostredníctvom výskumu a experimentálneho vývoja (kód : OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05) a určený pre cieľovú skupinu fyzických a právnických osôb oprávnených na podnikanie. Prezentácie sa venovali týmto témam: základné informácie o výzve, príprava žiadosti o NFP, informácie k realizácii verejného obstarávania. V diskusnej časti zaznelo veľa podnetných otázok z praxe žiadateľov, ktoré boli odborne zodpovedané prednášajúcimi zamestnancami z MH SR. 
Operačný program: Výskum a inovácie


22. marec 2017
INFORMAČNÝ SEMINÁR (malé, stredné a veľké podniky) k Výzve na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05) – možnosť prihlásiť sa je stále aktuálna.

20. marec 2017

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo Usmernenie č. 3 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inovácií a technologického transferu (kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02). 
Operačný program : Výskum a inovácie

20. marec 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie na svojom webovom sídle zverejnilo aktualizovanú verziu dokumentu k zjednodušenému vykazovaniu výdavkov.
Operačný program : Ľudské zdroje

20. marec 2017

Aktualizácia metodickej dokumentácie RO Operačný program Integrovaná infraštruktúra:

  1. Príručka pre odborného hodnotiteľa Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, verzia 3.2 (PO 1-6 – Národné projekty a veľké projekty PO 8 – Technická pomoc),

Príručka pre odborného hodnotiteľa žiadosti o NFP pre fázované projekty Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, verzia 2.2 (PO 1 až 6 – Národné projekty a veľké projekty),
Príručka k oprávnenosti výdavkov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, verzia 2.4,
Príručka pre žiadateľa o poskytnutie NFP pre PO 1-6 OPII, verzia 3.0.
Operačný program : Integrovaná infraštruktúra

17. marec 2017

V súvislosti s pripravovaným vydaním Usmernenia č. 1 k výzve „V ZŠ úspešnejší“ na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 si Vás dovoľujeme informovať, že predpokladaný termín uzávierky 1. hodnotiaceho kola bude

24.4.2017.
Presný termín predĺženia bude uvedený priamo v Usmernení. Predĺženie nebude mať vplyv na predpokladaný začiatok realizácie projektov, t. j. od začiatku školského roka 2017/2018.
Operačný program : Ľudské zdroje

15. marec 2017

Aktualizácia č.1 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl
Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1
Operačný program : Integrovaný regionálny operačný program

15. marec 2017

Usmernenie č.3 k 7. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia
Usmernenie č. 3 k 9. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd
Usmernenie č. 1 k 15. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov
Usmernenie č. 1 k 16. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nie nebezpečných odpadov
Operačný program : Kvalita životného prostredia

14.marec 2017

Pôdohospodárska platobná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 vyhlásila dňa 7. marca 2017 3 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry.
Operačný program: Rybné hospodárstvo

14.marec 2017

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 14. 3. 2017 zverejnilo Výzvu č. 21 zameranú na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok
Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2017-21
Operačný program : Kvalita životného prostredia

10. marec 2017

Prezentácia zo seminára k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Pre záujemcov o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ poskytovaných v rámci výzvy s označením OPKZP-PO4-SC431-2017-19 bol určený seminár, ktorý sa uskutočnil dňa 10. marca 2017 v Bratislave. Výzva sa zameriava na  zníženie enrgetickej náročnosti verejných budov. Seminár pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia. 
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19 
Operačný program: Kvalita životného prostredia

10. marec 2017

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo Výzvu č. 20 na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla.
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC451-2017-20
Operačný program : Kvalita životného prostredia

7. marec 2017

Na webovom sídle operačného programu Výskum a inovácie bola zverejnená pozvánka na informačné semináre k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05), ktoré sa uskutočnia v nasledujúcich troch mestách: 
Termín a miesto konania:
29. marca 2017 (streda) / Žilina
30. marca 2017 (štvrtok) / Košice
4. apríla 2017 (utorok) / Nitra
Pozvánku nájdete zverejnenú na: 
https://www.opvai.sk/aktuality/pozvanka_na_infoseminare_k_vyzve_/

7. marec 2017

MŠVVaŠ SR pripravuje vydanie Usmernenia č. 1 k výzve V ZŠ úspešnejší na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01, ktorým sa predĺži termín uzávierky prvého a druhého hodnotiaceho kola. Konkrétne termíny predĺženia budú uvedené priamo v Usmernení. Predĺženie nebude mať vplyv na predpokladaný začiatok realizácie projektov, t. j. od začiatku školského roka 2017/2018.
Zároveň si Vás dovoľujeme informovať o vydaní často kladených otázok k výzve, tzv. FAQPOMÔCOK:
metodická pomôcka k platovému zaradeniu pedagogických asistentov a niektorých odborných zamestnancov
pomôcka k vyplneniu formulára žiadosti o NFP v ITMS2014+
vzor vyplnenia rozpočtu (všetky možné kombinácie oprávnených výdavkov)
kontrolný zoznam administratívneho overenia žiadosti o NFP (informatívny materiál pre žiadateľa)
Odkaz na webové sídlo:
http://www.minedu.sk/17744-sk/oznam-k-vyzve-v-zakladnej-skole-uspesnejsi/

6. marec 2017

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia si Vás dovoľuje pozvať na Informačné semináre pre žiadateľov k výzve OPKZP-PO4-SC431-2017-19, ktoré sa uskutočnia:
10. 3. 2017 v Bratislave, 
13.3.2017 v Košiciach, 
23.3.2017 v Banskej Bystrici.
Bližšie informácie nájdete na webovom sídle OP KŽP: http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/pozvanka-na-informacne-seminare-k-vyzve-zameranej-na-znizenie-energetickej-narocnosti-verejnych-budov-opkzp-po4-sc431-2017-19/.
Záväzné potvrdenie Vašej účasti v termíne do 8. 3. 2017 pre Bratislavu a Košice a do 20.3.2017 pre Banskú Bystricu zaslaním e-mailu na adresu:

2. marec 2017

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo dňa 22.11.2016 dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zamerané na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03) a na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04).
Nakoľko hodnotenie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku prebieha v rámci hodnotiacich kôl, dovoľujeme si upozorniť, že:
TERMÍN UZAVRETIA 1. HODNOTIACEHO KOLA JE DŇA 03.03.2017.
Všetky potrebné informácie k predmetným výzvam nájdete TU.

1. marec 2017

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo dňa 1. marca 2017 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05). 
Výzva je zverejnená na: https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/01032017_vyzva_opvai-mhdp2017122-05/
INFORMAČNÉ SEMINÁRE K VÝZVE
Ministerstvo hospodárstva SR ako poskytovateľ organizuje informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov v rámci tejto výzvy, ktoré sa uskutočnia v nasledujúcich troch mestách:
• Žilina, 29.03.2017,
• Košice, 30.03.2017,
• Nitra, 04.04.2017.
Pozvánka a všetky potrebné informácie ohľadom seminárov budú zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk

28. február 2017

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, dňa 28. februára 2017 zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017, verzia 2. 
Operačný program: Kvalita životného prostredia

27. február 2017

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) zverejnilo dňa 27. 2. 2017 v poradí 19. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) zameranú na zníženie energetickej náročnosti verejných budov (OPKZP-PO4-SC431-2017-19)
Link na zverejnenú výzvu, vrátane jej príloh: 
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/19-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-verejnych-budov-opkzp-po4-sc431-2017-19/
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19 
Operačný program: Kvalita životného prostredia

27. február 2017

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredi oznamuje, že dňa 24.02. 2017 bola zverejnená 17. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na zabezpečenie spojitosti vodných tokov.
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2017-17 
Operačný program: Kvalita životného prostredia

27. február 2017

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) oznamuje, že dňa 24.02.2017 bola zverejnená 18. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov zo zdrojov tohto operačného programu.
Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2017-18 
Operačný program: Kvalita životného prostredia

23. február 2017

Pozvánka na školenie k II. výzve na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci strešných projektov s vedúcim partnerom Združenie „Región Beskydy“, ktoré sa bude konať dňa 08.03.2017 v Spojenej škole Martin 
Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce

22. február 2017

Na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené dokumenty:
Najčastejšie kladené otázky - FAQ - k výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 v znení aktualizácie č. 1 z 13. februára 2017
Najčastejšie kladené otázky – FAQ – k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3 v znení aktualizácie č. 1 z 13. februára 2017
Operačný program: IROP

20. február 2017

V dôsledku administratívneho pochybenia zo strany MŠVVaŠ SR došlo dňa 17. februára 2017 k zverejneniu nesprávnej verzie dokumentov Usmernenie č. 3 a textu výzvy (pochybenie sa týka dátumu uzávierky prvého hodnotiaceho kola).
Dokumenty zverejnené dňa 17. februára 2017 boli nahradené opravenými verziami dokumentov dňa 20. februára 2017.
Pôvodný termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 1 - 20.2.2017 - sa mení na 20.3.2017
Pôvodný termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 2 - 20.4.2017 - sa mení na 9.5.2017
Opravené verzie dokumentov sú k dispozícii TU.
Operačný program: Ľudské zdroje

15. február 2017

„AKTUALIZÁCIA č. 1 k Výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách“ pre špecifický cieľ 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl 
Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2
Operačný program: IROP

15. február 2017

AKTUALIZÁCIA č.1 zo dňa 13.2.2017 Výzvy na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní“ pre špecifický cieľ 2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3
Operačný program: IROP

15. február 2017

„AKTUALIZÁCIA č.1 zo dňa 13.2.2017 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy“ pre špecifický cieľ 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12
Operačný program: IROP

15. február 2017

„AKTUALIZÁCIA č. 1 zo dňa 13.2.2017 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb“ pre špecifický cieľ 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15
Operačný program: IROP

15. február 2017

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok financovaných z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 - 2020 pre Prioritu Únie 3, Konkrétny ciel 3.2 a Opatrenie 3.2.1
Operačný program: Rybné hospodárstvo

9. február 2017

Oznam o vydaní Usmernenia č. 4 k 6. výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Operačný program: Kvalita životného prostredia

9. február 2017

Operačný program www.op-kzp.sk zverejnil v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP zoznamy aktualizované k dnešnému dňu.
Zároveň Slovenská agentúra životného prostredia na webovom sídle OP KŽP zverejnila Aktualizáciu Príručky pre prijímateľa – SAŽP, verziu 3.0, platnú od 9. 2. 2017.

8. február 2017

Na webovom sídle www.op-kzp.sk bola zverejnená aktualizovaná Príručka k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty, verziu 1.7

7. február 2017 

Žilinský samosprávny kraj v spolupráci so Združením „Región Beskydy“ vyhlasuje II. výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

3. február 2017

Žilinský samosprávny kraj obsadzuje pracovné miesto „projektový koordinátor“ informačno–poradenského centra na odbore európskych projektov a regionálneho rozvoja.

31. január 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie vydalo Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 s názvom NedisKVALIFIKUJ SA!
Súčasťou úpravy vo výzve je aj zmena termínov uzavretia hodnotiacich kôl nasledovne:
Hodnotiace kolo č. 1 z 3.2.2017 na 20.2.2017.
Hodnotiace kolo č. 2 z 20.3.2017 na 20.4.2017.

27. január 2017

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou pripravili publikáciu pod názvom: „Podnikatelia a fondy EÚ na roky 2014 – 2020“. Publikáciu vydal Úrad vlády Slovenskej republiky. 
Cieľom publikácie je informovať podnikateľov o možnostiach zapojiť sa do implementácie projektov z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Publikácia poskytuje prehľadné informácie o obsahovom zameraní operačných programov z pohľadu možností realizácie projektov podnikateľmi, o procese získania podpory, o dôležitých termínoch pri realizácií projektov, kontrolných mechanizmoch, pravidlách financovania a verejného obstarávania a množstvo ďalších užitočných informácií.

26. január 2017

Informačný seminár k výzve Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce – 15.2.2017 Košice a 16.2.2017 Banská Bystrica.
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01
Operačný program: Ľudské zdroje

26. január 2017

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle:
Súbor často kladených otázok – „FAQ“ vzťahujúcich sa k výzve NedisKVALIFIKUJ SA! (pripravuje sa Usmernenie č. 2 k výzve, ktorým sa predĺži termín uzávierky 1. hodnotiaceho kola predmetnej výzvy). 
Aktualizáciu dokumentu upravujúceho zjednodušené vykazovanie výdavkov.

25. január 2017

MPRV SR v časti OP Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejnilo Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (2017) verzia 2.
Operačný program: Rybné hospodárstvo

24. január 2017

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo dokument Odpovede na často kladené otázky (FAQ) k verejnému obstarávaniu a prieskumu trhu k výzvam na podporu MSP OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04.
Operačný program : Výskum a inovácie

24. január 2017

Informačný seminár k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-15 a OPKZP-PO1-SC111-2016-16 zameraný na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov a na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov, Banská Bystrica, 01.02.2017.
Operačný program: Kvalita životného prostredia

12. január 2017

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03
Operačný program: Ľudské zdroje

11. január 2017

Odborný seminár k výzve Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí – 31.01. 2017 Bratislava.
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01
Operačný program: Ľudské zdroje
Poznámka: V prípade, ak bude do termínu uskutočnenia odborných seminárov vyhlásená výzva Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí a výzva Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí, predmetné výzvy budú zaradené do obsahu odborných seminárov.

11. január 2017

Odborný seminár k výzvam „Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí“ a „Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí“ - 23. 01. 2017 Banská Bystrica a 24. 01. 2017 Košice. 
Kód výzvy: 
OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01
OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02
Operačný program: Ľudské zdroje
Poznámka: V prípade, ak bude do termínu uskutočnenia odborných seminárov vyhlásená výzva Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí a výzva Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí, predmetné výzvy budú zaradené do obsahu odborných seminárov.

11. január 2017

Informačné semináre k výzve „V základnej škole úspešnejší“.
Kód výzvy: PO1/2016/DOP/1.1.1-01
Operačný program: Ľudské zdroje
23. 1. 2017 Bratislava 
25. 1. 2017 Košice 
26. 1. 2017 Košice 
30. 1. 2017 Zvolen 
31. 1. 2017 Žilina

 

10. január 2017
Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2017, verzia 2.
Operačný program: Výskum a Inovácie

 

 

9. január 2017
Pozvánka na informačný seminár k výzvam zameraným na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov a na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov - 19.01.2017 Banská Bystrica.
Kód výzvy: 
OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03
OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04
Operačný program: Výskum a Inovácie

 

 

9. január 2017
Výzva č.1/2017/PO2.2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP).
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

 

 

5. január 2017
Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí
Kód výzvy: OP ĽZ 2016/4.2.1/02
Operačný program: Ľudské zdroje

 

2. január 2017

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2017 v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR.

 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.01.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky