Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Aktuality IPC 2016

 

30. december 2016
V základnej škole úspešnejší
Kód výzvy: PO1/2016/DOP/1.1.1-01
Operačný program: Ľudské zdroje

30. december 2016
Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01
Operačný program: Ľudské zdroje

22. december 2016
Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách
Kód výzvy:  IROP-PO2-SC222-2016-13
Operačný program : Integrovaný regionálny operačný program

22. december 2016
Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
Kód výzvy:  IROP-PO2-SC222-2016-14
Operačný program : Integrovaný regionálny operačný program

21. december 2016
Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách
Kód výzvy:  IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2
Operačný program : Integrovaný regionálny operačný program

21. december 2016
Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
Kód výzvy:  IROP-PO1-SC122-2016-15 

Operačný program : Integrovaný regionálny operačný program

21. decembra 2016  
Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3
Operačný program : Integrovaný regionálny operačný program

13. december 2016
Výzva pre národný projekt IT Akadémia- vzdelávanie pre 21. storočie  

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/NP/1.1.1/1.3.1-03
Operačný program: Ľudské zdroje

13. december 2016                                                               
Výzva zameraná na nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí  

Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02
Operačný program: Ľudské zdroje

7. december 2016 
Výzva zameraná na podporu prístupu k pitnej vode  v prostredí separovaných a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít

Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2016-3
Operačný program: Ľudské zdroje 

Dňa 06. 12. 2016 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR „AKTUALIZÁCIA č. 1 k Výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl“ 
Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1

Operačný program : Integrovaný regionálny operačný program

Dňa 06. 12. 2016 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR „AKTUALIZÁCIA č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému“ 
Kód výzvy: č. IROP-PO1-SC11-2016-11

Operačný program : Integrovaný regionálny operačný program

Dňa 06. 12. 2016 bolo zverejnené na internetovej stránke MPRV SR „Metodické usmernenie č. 5 pre vypracovanie finančnej analýzy projektu“.

Dňa 06. 12. 2016 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR  nová verzia „Príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, verzia 1.5 “

Dňa 06. 12. 2016 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl“.
Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10

Operačný program : Integrovaný regionálny operačný program

Dňa 06. 12. 2016 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy“.
Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

Operačný program : Integrovaný regionálny operačný program

 


06.12.2016

Informácia o plánovanom uzatvorení Výzvy na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK za účelom zvýšenia súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02) a Výzvy na podporu Dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03).

Informácia o uzatvorení Výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre operačný program Výskum a inovácie a Výzvy na výber zahraničných expertov pre operačný program Výskum a inovácie (Call for International Experts/Specialists for the Operational Programme Research and Innovation).

02. december 2016
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

Operačný program: Ľudské zdroje

29. november 2016

Semináre pre žiadateľov - IROP-PO3-SC31-2016-5 (7. - 12.12.2016)
Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)

22. november 2016

Pozvánka na ‚‚Otvorenie Informačno-poradenského centra pre Európske štrukturálne a investičné fondy‛‛ (28.11.2016)

22. november 2016
Oznam o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu nových a začínajúcich makro-, malých a stredných podnikov

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03
Operačný program: Operačný program Výskum a Inovácie

22. november 2016
Oznam o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu existujúcich makro-, malých a stredných podnikov

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04
Operačný program: Operačný program Výskum a Inovácie

21. november 2016
Oznam o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje

3. november 2016
Oznam o vyhlásení výzvy na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

2. november 2016

Oznam o vydaní Usmernenia č. 1 k 13. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu
Operačný program: Kvalita životného prostredia

31. október 2016

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017
Operačný program: Kvalita životného prostredia

31. október 2016
Oznam o vyhlásení 16. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-16
Operačný program: Kvalita životného prostredia 

31. október 2016
Oznam o vyhlásení 15. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-15
Operačný program: Kvalita životného prostredia

17. október 2016
Oznam o vyhlásení výzvy Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)

Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5
Integrovaný regonálny operačný program

17. október 2016
Oznam o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10 – II. hodnotiace kolo

Oznam o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-11 – II. hodnotiace kolo
Operačný program: Kvalita životného prostredia

11. október 2016

Oznam o vydaní Usmernenia č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblasti špecializácie RIS3 SK
Operačný program: Výskum a inovácie

6. október 201
Oznam o vydaní Usmernenia č. 1 k 10. Výzve zameranej na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov
Operačný program: Kvalita životného prostredia

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.01.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky