1. výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci strešných projektov s vedúcim partnerom Zväzkom Euroregión „Tatry“

 

Výzva
na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku 
pre mikroprojekty

Dňa 30.6.2016 Žilinský samosprávny kraj v spolupráci so Zväzkom Euroregión „Tatry“ a Prešovským samosprávnym krajom vyhlásuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty

v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

Výzva je vyhlásená v rámci:

 • prioritnej osi 1 "Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia" (dostupná alokácia finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre výzvu je 401 119,55 EUR)
 • prioritnej osi 3 "Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania" (dostupná alokácia finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je 94 014,90 EUR)
Termín na predkladanie žiadostí: od 30.06.2016 do 14.09.2016 v čase do 15:30 hodiny

Miesto a spôsob predkladania žiadostí:

Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v Programe Interreg V-A Poľsko-Slovensko sú určené pre:

 • individuálne mikroprojekty – predkladané v národnom jazyku so skráteným opisom v jazyku cezhraničného partnera; 
 • spoločné mikroprojekty – predkladané v dvoch jazykoch: v poľskom a v slovenskom jazyku 
Žiadosti musia byť zaslané v elektronickej verzii prostredníctvom IT nástroja „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ a v papierovej verzii predložené a doručené doporučenou poštou/kuriérom/osobne do podateľne Úradu Žilinského samosprávneho kraja najneskôr do 14. septembra 2016 v čase do 15:30 hod. Rozhoduje dátum a čas podania žiadosti v papierovej verzii v podateľni Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina.

Požiadavky na elektronickú verziu žiadosti:

Žiadosť musí byť podávaná prostredníctvom IT nástroja „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ na adresu www.e-interreg.eu

Požiadavky na papierovú verziu žiadosti:

Dva podpísané originály (rovnopisy) Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt vytlačené z informačného systému „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ spolu so všetkými povinnými prílohami (overenými štatutárom), je potrebné doručiť do podateľne úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina. 

Dokumentácia musí byť predierkovaná a predkladaná v papierových alebo umelohmotných rýchloviazačoch. Je nevhodné používať pevné spájanie jednotlivých dokumentov, ktoré by neumožňovalo dokladanie ďalších dokumentov. Je potrebné uľahčiť archivovanie dokumentácie a vkladanie každej korešpondencie a materiálov súvisiacich s hodnotením a výberom mikroprojektu.

Prílohy k Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre fond mikroprojektov musia byť:
- očíslované, 
- podpísané štatutárnym zástupcom.

Na aké mikroprojekty je možné získať finančný príspevok:

Individuálny mikroprojekt:

 • výška financovania: min. 2 000 EUR max. 50 000 EUR (z EFRR)
 • Maximálna celková výška rozpočtu: 70 000,00 EUR
 • Maximálna výška poskytnutého finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) nesmie prekročiť 85% oprávnených výdavkov (10% štátny rozpočet a 5 % vlastné zdroje)

Spoločný mikroprojekt:

 • výška financovania: min. 2 000 EUR max. 100 000 EUR (z EFRR)
 • Maximálna celková výška rozpočtu: 140 000,00 EUR
 • Maximálna výška poskytnutého finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) nesmie prekročiť 85% oprávnených výdavkov (10% štátny rozpočet a 5 % vlastné zdroje)
Oblasť podpory pre realizáciu mikroprojektov:

Žilinský samosprávny kraj: 
- okres Dolný Kubín, okres Tvrdošín, okres Ružomberok, okres Liptovský Mikuláš,
Prešovský samosprávny kraj: 
- okres Stará Ľubovňa, okres Bardejov, okres Kežmarok, okres Levoča, okres Poprad, okres Spišská Nová Ves (Košický kraj),
Zväzok Euroregión „Tatry“ (PL):
- nowosądecký subregión: gorlický okres, limanowský okres, nowosądecký okres, nowotarský okres, tatrzańský okres, mesto s postavením okresu Nowy Sącz,
- osvienčimský subregión: chrzanowský okres, olkuský okres,
- krakovský subregión: myślenický okres s vylúčením obce Pcim.

 

Kto môže predkladať žiadosti:

 1. subjekty s právnou subjektivitou v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi,
 2. subjekty bez právnej subjektivity, ktorým nadradená jednotka (ktorá má právnu subjektivitu) udelí splnomocnenie a ktorá prevezme finančnú zodpovednosť za realizovaný mikroprojekt, (VP mikroprojektu/mikroprijímateľ je subjekt bez právnej subjektivity),
 3. subjekty s právnou subjektivitou uchádzajúce sa o finančný príspevok v mene podriadenej jednotky, ktorá bude realizovať mikroprojekt. V Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt sa uvedie jednotka realizujúca (vecne a/alebo finančne) mikroprojekt.

Vedúci partner/mikroprijímateľ a partneri mikroprojektu, sú povinní pochádzať z oprávneného územia strešného projektu, ale môžu tiež pochádzať mimo oprávneného územia strešného projektu, ak je to odôvodnené z hľadiska cieľov mikroprojektu a ak je mikroprojekt realizovaný na oprávnenom území Programu a strešného projektu alebo v prospech oprávneného územia Programu a strešného projektu (v tomto prípade alokácia vyčlenená na financovanie mikroprojektov nesmie presiahnuť 20% alokácie vyčlenenej na realizáciu mikroprojektov v danom strešnom projekte).

Vedúcim partnerom/mikroprijímateľom/partnerom mikroprojektu spolufinancovaného z prostriedkov programu môžu byť výhradne subjekty neziskového charakteru, ktorých základná činnosť nemá komerčný charakter napr. :

 • orgány štátnej správy a samosprávne orgány, ich zväzky a združenia, 
 • orgány zriadené štátom alebo územnou samosprávou za účelom poskytovania verejných služieb, 
 • inštitúcie vzdelávacieho systému a vysoké školy, 
 • vedecké inštitúcie, 
 • mimovládne neziskové organizácie, 
 • Európske zoskupenia územnej spolupráce, 
 • cirkvi a náboženské spoločnosti, 
 • inštitúcie odborného vzdelávania.

Každý z týchto subjektov musí:

 • mať neziskový charakter, ktorých základná činnosť nemá komerčný charakter,
 • mať stabilný a dostatočný zdroj financovania, tak aby bol schopný realizovať ciele a aktivity uvedené v danom mikroprojekte,
 • byť priamo zodpovedný za prípravu a riadenie mikroprojektu.
Kritéria hodnotenia mikroprojektov:

Žiadosti predložené v rámci výzvy budú predmetom nasledovného hodnotenia:

 • formálne hodnotenie 
 • kvalitatívne hodnotenie
Nevyhnutné dokumenty:

Príručka pre mikroprijímateľa

Príloha 1 Príručky pre mikroprijímateľa Zoznam oprávnených žiadateľov

Príloha 2 Príručky pre mikroprijímateľa Rokovací poriadok Výboru pre mikroprojekty

Príloha 3 Príručky pre mikroprijímateľa Hodnotiaci hárok formálneho hodnotenia

Príloha 4 Príručky pre mikroprijímateľa Hárok kvalitatívneho hodnotenia mikroprojektu

Generátor žiadostí a vyúčtovaní – užívateľská príručka

Vzor Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku (papierová verzia pre prípad zlyhania IT nástroja „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ !!!)

Zoznam príloh k žiadosti:

 1. a.) Partnerská dohoda k realizácii mikroprojektu (individuálny mikroprojekt)
  b.) Partnerská dohoda k realizácii mikroprojektu (spoločný mikroprojekt)
 2. Súvaha za predchádzajúci rok 
 3. Výkaz ziskov a strát za predchádzajúci rok 
 4. Výpis z Štátneho súdneho registra/Obchodného registra v súlade so štatútom/stanovami
 5. Štatút/Stanovy
 6. Vyhlásenie týkajúce sa DPH a nedoplatkov na verejnoprávnych záväzkoch 
 7. Vyhlásenie týkajúce sa výskytu štátnej pomoci v mikroprojekte 
 8. Vyhlásenie o poverení inej organizačnej jednotky realizáciou mikroprojektu 
 9. Vyhlásenie o realizácii ukazovateľa výstupu - aktuálna verzia
 10. Opis vplyvu mikroprojektu na životné prostredie
 11. Stručný opis mikroprojektu v jazyku partnera

Povinné prílohy:

Ostatné záväzné dokumenty v rámci výzvy:

Program Interreg V-A PL-SK Poľsko- Slovensko 2014 – 2020_15.06.2016
Príručka pre prijímateľa
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013

V prípade otázok kontaktujte Odbor európskych projektov a regionálneho rozvoja:

Bc. Andrea Cúthová - 041/5032 155, 
email: andrea.cuthova@zilinskazupa.sk
Ing.Katarína Ďuranová - 041/5032 147/0915 595 327, 
email: katarina.duranova@zilinskazupa.sk
Ing.Libor Gašpierik - 041/5032 303, 
email: libor.gaspierik@zilinskazupa.sk
Ing. Silvia Habovštiaková - 041/5032 307 , 
email: silvia.habovstiakova@zilinskazupa.sk
Ing.Ján Stehlík - 041/5032 340 /0907 842 864, 
email:

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 05.10.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky