Bez kaplnky nie je hrad

 


Názov projektu: Bez kaplnky nie je hrad
Názov konečného prijímateľa: Žilinský samosprávny kraj
Výška projektového grantu: 543 717,00 EUR

Spolufinancovanie prijímateľa:
95 950 ,00 EUR
Celkové oprávnené náklady: 639 667,00 EUR

ZAČIATOK REALIZÁCIE PROJEKTU A TERMÍN UKONČENIA REALIZÁCIE PROJEKTU:
4.11.2014 -  30.4.2017

Program SK 05 – Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva – „Zachráňme dedičstvo našich predkov „ – „Save the heritage of our ancestors“
„Granty EHP a Nórska – Aj fondy môžu byť jednoduché“          


Projektová zmluva č. 1081/2014
http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1599142&l=sk    

Partneri projektu:
Nórsko-slovenský spolok
Nórsko - slovenský spolok je reprezentatívnou organizáciou slovenskej národnostnej menšiny v Nórsku. Náplňou spolku je usilovať sa o rozvíjanie kultúrnych a medziľudských vzťahov medzi Nórskom a Slovenskom a byť spoločenskou platformou pre všetkých krajanov a priateľov Slovenska v Nórsku. 
V rámci projektu partner zabezpečil dokumentáciu o živote a aktivitách slovenskej národnostnej menšiny v Nórsku a propagoval tiež projekt medzi nórskymi Slovákmi. 

Občianske združenie POLONUS v Žiline
OZ Polonus  organizuje kultúrny a spoločenský život poľskej menšiny v Žiline a okolí a usiluje sa tiež o vzdelávanie príslušníkov vlastnej menšiny ale aj  majority v poľskom jazyku a reáliách. Spolok úzko spolupracuje aj s inými menšinovými organizáciami v Žilinskom kraji na organizovaní rôznych menšinových podujatí vrátane každoročného Fóra národnostných menšín. 
V rámci projektu partner zabezpečil dokumentáciu o živote a aktivitách poľskej národnostnej menšiny na Slovensku, ako aj iných aktívnych národnostných menšín a túto využil na prípravu a realizáciu kultúrneho podujatia "Korene nevykoreníš". Projekt tiež propagoval na vlastnej webovej stránke.

Základné informácie o projekte
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom „Bez kaplnky nie je hrad “ podal Žilinský samosprávny kraj v rámci vyhlásenej výzvy pre program: Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva  a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva.
Žilinský samosprávny kraj týmto projektom zrealizoval ďalšiu etapu komplexnej rekonštrukcie Budatínskeho hradu, pričom táto etapa bola zameraná na obnovu hradnej kaplnky, ktorá bola dovtedy pre verejnosť je uzatvorená. Špecifikom projektu je skutočnosť, že práve táto etapa projektu mala zabezpečiť, aby pôžitok z návštevy hradu mali aj imobilní návštevníci, čím sa sleduje téma rovnosti príležitostí. Pre tento účel bol do kaplnky zrealizovaný bezbariérový prístup a v kaplnke je k dispozícii výpočtová technika umožňujúca zrealizovať virtuálnu prehliadku hradných expozícií a tiež virtuálnu návštevu hradnej veže s panoramatickým pohľadom do okolia. Osobitný význam bol v projekte kladený aj téme kultúrnej rozmanitosti a medzikultúrneho dialógu, čím projekt prispel k napĺňaniu prvého z troch cieľov Európskej stratégie pre kultúru. Aj z tohto dôvodu bol v rámci aktivít projektu, ako aj aktivít realizovaných v dobe udržateľnosti projektu, vyčlenený priestor pre prezentáciu a dokumentáciu kultúrnej histórie rôznych spoločenských, etnických a kultúrnych menšín a skupín s osobitným dôrazom na národnostné menšiny. Jedným z projektových podujatí bolo aj podujatie "Korene nevykoreníš", ktorého cieľom bolo priblížiť verejnosti život národnostných menšín v Nórsku a na Slovensku, realizovaného v spolupráci s donorským partnerom - Nórsko - slovenským spolkom a občianskym združením POLONUS reprezentujúcich poľskú minoritu na Slovensku. 
Zo stavebného hľadiska bol projekt súčasťou komplexnej obnovy hradného komplexu, pričom dve etapy už boli predtým zrealizované, a to revitalizácia hradného parku realizovaná s podporou OP cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013 a rekonštrukcia hradnej veže a striech k nej priľahlých objektov a vybudovanie prístupovej komunikácie, čo bolo zrealizované s podporou Regionálneho operačného programu (ROP). V rámci projektu sa realizovali nasledovné stavebné aktivity: stavebné úpravy vstupných priestorov vrátane osadenia nových exteriérových a interiérových dverí - replík podľa zachovaných originálov, vybudovanie bezbariérového vstupu do kaplnky, položenie novej dlažby z prírodného kameňa na prízemí aj poschodí, vytvorenie novej prezentačnej miestnosti s presklenými stenami, obnova kaplnky, reštaurovanie pôvodných výmalieb kaplnky v barokovo - klasicistickom slohu vrátane doplnenia výmaľby na celej ploche kaplnky, pod emporou a tiež na empore, kde sa zrealizuje nová drevená podlaha a vymení sa presklená stena. Na poschodí bola vytvorená voľne prístupná exteriérová miestnosť a tiež miestnosť pred emporou s drevenou podlahou, ktorá slúži na účely výstav a iných komunitných aktivít. Pôvodné točité schodisko bolo zrepasované. Na celom objekte sa vymenili okná, urobili sa nové rozvody el. energie a vykurovania a tiež vzduchotechnika do vybraných častí objektu. Inštaloval sa nový zabezpečovací systém vrátane kamier vyvedený na vrátnicu a systém protipožiarnej ochrany. Zrealizovala sa tiež výmena strešnej krytiny za škridlovú krytinu a osadili sa nové dažďové žľaby a zvody. Dažďové vody sú odvedené do dažďovej kanalizácie.  Zrealizovala sa umelecko - remeselná obnova vonkajších omietok.
Pre ešte intenzívnejšie prepojenie rekonštruovanej kultúrnej pamiatky s okolitými turistickými atrakciami bolo súčasťou projektu tiež vybudovanie náučného chodníka, resp. poznávacej cyklotrasy a to v línii cyklistickej cestičky, ktorú ŽSK etapovite buduje už niekoľko rokov medzi hradmi Budatín a Strečno. Pri oboch hradoch už sú osadené informačné tabule. V rámci  projektu boli v miestach, kde sa nachádzajú už vybudované cyklistické prístrešky, osadené ďalšie tri informačné tabule, ktoré informujú nielen o hradoch v okolí Žiliny ale aj o rôznych historických zaujímavostiach v okolí cyklotrasy, čím vznikla komplexná poznávacia cyklotrasa. V rámci projektu "Hradná cesta" bolo identifikovaných 7 historických tematických cyklotrás, z ktorých 4 v sebe zahŕňajú aj Budatín. Práve témy z týchto tematických cyklotrás boli základom pre obsah informačných tabúľ, čím sa zároveň vhodne prepojil náučný chodník s historickými atrakciami v okolí. Tabule tiež slúžia ako forma informačného systému navádzajúceho hostí do hradu.

Ciele projektu
Projektom „Bez kaplnky nie je hrad“  Žilinský samosprávny kraj zrealizoval ďalšiu etapu komplexnej rekonštrukcie Budatínskeho hradu, pričom táto etapa bola zameraná na obnovu hradnej kaplnky a jej využívanie pre širokú verejnosť, predovšetkým pre ľudí s obmedzeným pohybom a národnostné menšiny.  Kaplnka bola v ruinálnom stave a viac ako 13 rokov sa nepoužívala. Cieľom bolo spraviť bezprahový prístup pre návštevníkov so zníženou pohyblivosťou a technicky kaplnku vybaviť, aby bolo možné pozrieť si virtuálnu prehliadku hradu.

Opis projektu
Pod obnovenou/rekonštruovanou pamiatkovou budovou sa rozumie kaplnka Budatínskeho hradu. Projektom sme dosiahli obnovený objekt hradnej kaplnky, ktorá je prístupná pre imobilných návštevníkov, a tak bola dosiahnutá požadovaná bezbariérovosť. V kaplnke sa konajú pre túto skupinu viaceré podujatia, koncerty, výstavy, tvorivé dielne. Osoby s obmedzením pohybu si tu môžu pozrieť virtuálnu prehliadku. V kaplnke bol v rámci tohto projektu osadený zvon. V rámci projektu sme zrealizovali viaceré podujatia: Poznávaciu súťaž pre študentov strednej školy, Korene nevykoreníš, Príbeh zvonov Budatínskeho hradu. Ďalej tu boli organizované i mnohé ďalšie zaujímavé podujatia, napr.: S históriou v srdci (vianočný koncert). Tiež tu boli realizované tieto výstavy:  Nebeský Jazdec – Otto Smik, Wired vs. Wireless, Ľudia krajina spod Rozsutca, a iné. 
Koncom januára 2017 prišla dobrá správa a grant pre projekt Bez kaplnky nie je hrad sa navýšil o ďalších 100-tisíc eur. Žilinská župa z poskytnutých financií vybudovala výstavnú miestnosť na 1. podlaží Budatínskeho hradu, vrátane potrebného zázemia.  Priestor sa nachádza v blízkosti už zrekonštruovanej kaplnky, v súčasnosti je využívaný na expozície. 

Fázy realizácie
http://www.regionzilina.sk/sk/eurofondy/aktuality-projekte.html 
 
Dosiahnuté výsledky
Obnovená kaplnka je sprístupnená verejnosti podľa otváracích hodín Budatínskeho hradu. Uskutočnili sa podujatia v spolupráci s občianskym združením Polonus, napr. tu vystupujú rôzne súbory z Poľska. Toto združenie pôsobiace v oblasti kultúry, vzdelávania, športových a vzdelávacích aktivít, združuje poľskú menšinu v Žilinskom kraji. V októbri 2017 v rámci pripravovaného podujatia OZ Polonus a Považské múzeum v Žiline (PMZA), kde bol projekt realizovaný, podpísali memorandum o spolupráci.

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 01.12.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky