30. január 2014

Odborníci diskutovali o smerovaní sociálnych služieb

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Zväz poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike (ZPSS v SR) v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom (ŽSK) zorganizovali dňa 29. januára 2014 odbornú konferenciu na tému Sociálne služby v Slovenskej republike – podpora transformácie systému. Zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zástupcovia všetkých samosprávny krajov ako aj odborná verejnosť zo Slovenska a Čiech zaplnili kongresovú sálu Úradu ŽSK a diskutovali o význame novely zákona o sociálnych službách, ktorá je v praxi od 1.1.2014. Konferencia zároveň vygenerovali témy a smerovanie, kam kráča Slovenská republika v nastúpenej ceste k deinštitucionalizácii sociálnych služieb. Tiež poukázala na príklady dobrej praxe na Slovensku i v Českej republike. Na konferencii odznelo spolu 16 príspevkov od odborníkov z praxe, ktorí sa tejto téme venujú už niekoľko desiatok rokov.

„Aj takouto formou chceme podporovať komunikáciu a zdravý dialóg pri riešení otázok deinštitucionalizácie sociálnych služieb, ktorý vnímame ako postupný proces. Okrem hodnotenia súčasného stavu sme sa zamerali aj témy, nad ktorými visí otáznik a radi by sme ich na odbornej úrovni otvorili. Ide najmä o vzájomnú prepojenosť zdravotnej a sociálnej starostlivosti a s tým súvisiaca potreba navýšenia finančných prostriedkov zo strany zdravotných poisťovní na liečbu dlhodobo chorých pacientov,“ uviedla Adriana Adamicová, predsedníčka ZPSS v SR. Diskutujúci tiež poukázali na chýbajúce detenčné ústavy, psychiatrické oddelenia či hospice, ktorých služby často nahrádzajú práve zariadenia sociálnych služieb či na potrebu posilnenia spoločenského statusu ľudí pracujúcich v sociálnych službách a ich odmeňovania.

Súčasný Európsky právny rámec kvality poskytovania sociálnych služieb má za cieľ vytvoriť jednotné chápanie kvality sociálnych služieb v rámci EÚ, prostredníctvom identifikácie a stanovenia jednotného rámca kvalitatívnych princípov, ktoré by mali tieto služby spĺňať. „Z tohto dôvodu je potrebné realizovať tematické diskusné stretnutia odborných tímov pre jednotlivé oblasti štandardov kvality sociálnych služieb, čo prispeje k zvyšovaniu jej úrovne u poskytovateľov sociálnych služieb,“ dodala Marta Pauková, riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK. 

Žilinská župa dlhodobo intenzívne hľadá cesty ako pomáhať ľudom odkázaným na poskytovanie sociálno-zdravotníckej starostlivosti. „Už teraz sa zodpovedne pripravujeme na obdobie do roku 2023, kedy nám EÚ umožní v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov čerpať peniaze aj na investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné,“ dodal na záver riaditeľ Úradu ŽSK Pavol Holeštiak. 

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK