12. február 2014

Kam na strednú školu v Žilinskom kraji?

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Obdobie podávanie prihlášok na štúdium na strednej škole sa blíži

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) je v školskom roku 2013/2014 zriaďovateľom 64 stredných škôl, 1 jazykovej školy a 1 školského zariadenia (školský internát). Gymnáziá poskytujú štúdium v 4-ročnej a 8-ročnej forme a vzdelávanie v nich je zamerané na to, aby žiak získal všeobecný vzdelanostný základ a pripravil žiakov predovšetkým na ďalšie vzdelávanie na vysokých školách. Stredné odborné školy poskytujú možnosti štúdia pre žiakov základných škôl v 3-ročných učebných odboroch, 4 – ročných a 5-ročných študijných odboroch so zameraním na strojárstvo, elektrotechniku, stavebníctvo, potravinárstvo, drevárstvo, dopravu, poľnohospodárstvo, lesníctvo, zdravotníctvo, učiteľstvo a ekonomiku a služby i umenie. „Najväčší záujem žiakov základných škôl je o štúdium na gymnáziách, obchodných a hotelových akadémiách, stredných priemyselných školách so zameraním na stavebníctvo a informačné a komunikačné technológie, na pedagogickej a sociálnej akadémii,“ informovala riaditeľka odboru školstva a športu ŽSK Dana Mažgútová.
V školskom roku 2013/2014 bolo do stredných škôl v Žilinskom kraji prijatých spolu 6 755 prvákov, z toho 5385 prvákov navštevovalo školy v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. V aktuálnom školskom roku je v základných školách v kraji spolu 6927 deviatakov, ktorí si už čoskoro budú podávať prihlášky na stredné školy. Žiak základnej školy si okrem jednej prihlášky na strednú školu, kde sa konajú talentové skúšky, môže podať dve prihlášky na dve stredné školy alebo na dva študijné odbory tej istej školy. Prihlášku odovzdáva riaditeľovizákladnej školy, ktorú žiak navštevuje, a to do 20. februára na štúdium kde sa vyžadujú talentové skúšky a do 10. apríla na ostatné odbory vzdelávania. Bez prijímacích skúšok môžu byť na štúdium prijatí iba uchádzači, ktorí majú záujem o učebné odbory (dĺžka štúdia 3 roky). „Ostatní, teda uchádzači o štúdium na gymnáziách resp. uchádzači o štúdium na stredných odborných školách v študijných odboroch s maturitou, musia absolvovať prijímaciu skúšku. Iba žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahnu v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %, budú prijatí na štúdium bez prijímacej skúšky, toto sa nevzťahuje na školu so vzdelávacím programom učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý vyžaduje talentové skúšky,“ dodala D. Mažgútová.
V snahe zatraktívniť štúdium otvárajú stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v školskom roku 2013/2014 aj nové študijné a učebné odbory. Z oblasti služieb ponúkne v regióne Kysuce Stredná odborná škola obchodu a služieb v Čadci nový učebný odbor cukrár, kuchár, ktorý trvá štyri roky a reaguje na aktuálne potreby trhu práce, kde je dopyt po absolventoch s uvedeným zameraním. Škola otvára aj nový študijný odbor kozmetik, zameraný na získavanie teoretických vedomostí a praktických zručností pre vykonávanie odborného poradenstva, ošetrovania pleti a pokožky, jej regeneráciu, skrášlenie a úpravu, vrátane tvorby celkového stylingu. Po jeho absolvovaní získajú absolventi okrem maturitného vysvedčenia aj výučný list, čím sa zvýši ich kvalifikácia a nadobudnú väčšie možnosti uplatnenia sa na trhu práce ako aj v podnikateľskej oblasti.
Nové odbory v oblasti polygrafie a odevníctva ponúka Stredná odborná škola obchodu a služieb v Martine. Otvorením učebných odborov polygraf – knihár a krajčír – dámske odevy škola rozširuje ponuku vzdelávania, pričom vychádza z tradície učebných odborov, ktoré ponúkala vo svojom portfóliu v minulosti. V súčasnosti je na trhu práce veľa firiem, ktoré chcú získať zamestnanca schopného upútať zákazníka kvalitným produktom. Škola zaradením odboru reaguje na nové trendy módy, marketingu a životného štýlu. Učebný odbor krajčír – dámske odevy umožňuje uplatnenie aj pre zdravotne znevýhodnených a integrovaných žiakov. Neustály záujem zamestnávateľov sa prejavuje o absolventov v  učebnom odbore polygraf – knihár, ktorý má v regióne Turiec dlhoročnú polygrafickú, kníhviazačskú a knižničnú tradíciu. Absolventi budú mať možnosť získať zamestnanie pri výrobe kníh, brožúr a rôznych iných mäkkých väzieb vo veľkovýrobe, súkromných knihárstvach, resp. podnikať v tejto oblasti. Stredná odborná škola dopravná v Martine –Priekope takisto vzhľadom na požiadavky pracovného trhu zo strany zamestnávateľov – Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. i Železnice SR, a. s. otvára v novom školskom roku učebný odbor železničiar.
V regióne Orava otvára Stredná odborná škola lesnícka v Tvrdošíne študijný odbor mechanizácia pôdohospodárstva, ktorý tiež vychádza z potrieb trhu práce, ktorý v oblasti poľnohospodárstva požaduje pracovnú silu s úplným stredným odborným vzdelaním lepšie orientujúcu sa v nových technológiách a je prístupnejšia modernizačným procesom v poľnohospodárskej výrobe. 
Silná požiadavka na otvorenie študijného odboru mechanik strojov a zariadení vzišla na základe potrieb trhu práce v regióne Liptov a od samotných zamestnávateľov, podnikajúcich v oblasti strojárskej výroby v meste Liptovský Mikuláš. Otvorením študijného odboru v Strednej odbornej škole polytechnickej v Liptovskom Mikuláši bude škola v úzkej spolupráci so zamestnávateľmi pripravovať absolventov priamo pre potreby súčasnej a budúcej výroby nových klimatizačných zariadení, tepelných čerpadiel, nástrojov i tvárnenia plechov.
V stredných odborných školách v meste Žilina prichádzajú s novými odbormi dve školy. Stredná odborná škola drevárska, ako organizačná zložka Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilinaponúka pre žiakov so športovým nadaním (športová trieda) štúdium študijného odboru výživa a šport, ktorý pripravuje žiaka – športovca na povolanie úzko spojené so zdravou výživou, správnym životným štýlom a športom. Absolventi uvedeného študijného odboru sa budú môcť uplatniť nielen ako profesionálni športovci, ale aj ako zamestnanci fitnes centier, športových klubov, kúpeľných a relaxačných zariadení. Stredná odborná škola podnikania v Žiline rozširuje ponuku vzdelávania najmä v oblasti potravinárstva. Otvorenie učebného odboru mäsiar, lahôdkar vychádza z požiadaviek pracovného trhu, pričom zo strany zamestnávateľov bol prejavený záujem zamestnať absolventov uvedeného odboru vo svojich výrobných prevádzkach. V súčasnosti je na trhu práce veľa firiem, ktoré chcú získať zamestnanca schopného odborne a kvalitne pracovať, pretože potravinárstvo je nielen dôležitou, ale nutnou súčasťou hospodárstva krajiny. 
Novinkami v učebných a študijných odboroch budú dva experimentálne overované odbory študijný odbor technik drevostavieb, ktorý sa bude vyučovať len v Strednej odbornej škole drevárskej v Liptovskom Hrádku a učebný odbor skladový operátor len v Strednej odbornej škole podnikania v Žiline. Základným cieľom experimentálneho overovania je príprava odborníkov pre prácu s modernou technikou a technológiou, vypracovanie metodiky, výučby, opravy, údržby technologických zariadení. 
„Žilinský samosprávny kraj a stredné školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti neustále reagujú na meniace sa potreby trhu práce a spoločnosti, ako i záujem mladých ľudí. Vzdelávací proces na vysoko kvalitnej úrovni, odbornosť pedagogických kolektívov, materiálno-technické zabezpečenie škôl, ponuka množstva študijných a učebných odborov sú zárukou pre naplnenie predstáv budúcich stredoškolákov a ich rodičov,“ dodal župan Juraj Blanár.
Kompletná ponuka aktuálnych študijných a učebných odborov, ktoré ponúkajú pre školský rok 2014/2015 stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, je zverejnená na webe ŽSK v linku odbor školstva a športu - možnosti štúdia.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.02.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky