8. január 2013

Povolenie výstavby D1 Európskou komisiou je pre Žilinský samosprávny kraj významný krok vpred

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 8. január 2013

Stále sa odkladajúce riešenie alarmujúceho stavu prehustenej dopravnej siete naprieč Žilinským samosprávnym krajom dostáva konečne reálne kontúry v podobe dostavby diaľnice D1, ktorá predstavuje kostrovú sieť národnej ekonomiky a je tepnou, ktorá prináša život do regiónov.
Po tom, ako v decembri minulého roka Európska komisia akceptovala postup Slovenska pri skúmaní vplyvov výstavby diaľnice D1 Turany - Hubová na životné prostredie začína Národná diaľničná spoločnosť s environmentálnym monitoringom územia, na ktorom sa bude stavať diaľničný úsek, už v tomto roku. Tento postup víta i predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár, ktorý na negatívne dopady súčasnej dopravnej situácie od Žiliny až po Liptov, spojenej s nadmernou intenzitou dopravy a ohrozovaním životov obyvateľov dotknutých oblastí dlhodobo upozorňoval a za urýchlené riešenie tejto situácie v Bruseli loboval.
Ešte v septembri 2012 žiadal J. Blanár o kladné stanovisko a povolenie výstavby úseku Turany – Hubová komisára pre regionálnu politiku Johannesa Hahna, ktorý mu v odpovedi potvrdil akceptáciu postupu Slovenskej republiky Európskou komisiou pri skúmaní vplyvov výstavby úseku D1 na životné prostredie. „Ako predsedovi Žilinského samosprávneho kraja mi mimoriadne záleží, aby sa pristúpilo k výstavbe diaľnice D1 v tomto úseku, nakoľko dopravné zaťaženie na tomto koridore európskeho významu je v súčasnosti už neúnosné a intenzita dopravy tu dosahuje úroveň až 25 000 vozidiel za 24 hodín.Som presvedčený, že dodržanie všetkých opatrení na zmiernenie rizík a odborný dozor počas stavby zredukuje akékoľvek negatívne zásahy na životné prostredie v tejto oblasti,“ reagoval na rozhodnutie žilinský župan. Ďalej tiež uviedol, že samotná štúdia nezávislého expertného tímu poslúžila ako kvalifikovaný podklad pre vydanie pozitívneho stanoviska Európskej komisie k postupu Slovenska pri výstavbe D1 Turany – Hubová.
Zároveň zdôraznil, že rozhodnutie Európskej komisie umožňuje Slovenskej republike financovať výstavbu z eurofondov, čo výrazným spôsobom prispeje nielen k urýchleniu celého prípravného procesu, ale aj k samotnému dokončeniu diaľnice. Výstavba cestnej infraštruktúry je dôležitým predpokladom pre prílev investícií a rozvoj hospodárstva na severe Slovenska. Pre tunajších obyvateľov, podnikateľov, návštevníkov a celé územie Žilinského samosprávneho kraja je nevyhnutné, aby sa čím skôr začala výstavba nadradenej dopravnej infraštruktúry s využitím prostriedkov Európskej únie, ktorá je prínosom nielen priamo pre verejné financie a pre používateľov infraštruktúry, ale úzko súvisí s rozvojom celého regiónu. Verím, že výstavba D1 Turany – Hubová sa začne v čo možno najkratšom termíne a podporí tak rozvoj priemyslu, prinesie väčší počet pracovných miest, subdodávateľov a v neposlednom rade významne zlepší kvalitu života obyvateľov nášho regiónu,“ uzavrel žilinský župan J. Blanár.
 
Hana Danová
hovorkyňa ŽSK