7. január 2013

Klienti aj zamestnanci si pripomenuli 25. výročie domova

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 7.1.2012

Zamestnanci, ako aj klienti Domova sociálnych služieb Čadca – Žiarec si na sklonku roku 2012 pripomenuli štvrťstoročie poskytovania sociálnych služieb klientom odkázaným na túto pomoc. Kompletnú starostlivosť, rehabilitácie a rôznorodé terapie zabezpečuje v súčasnosti pre 161 mužov a žien, prevažne seniorov, s rozličným druhom postihnutia. Od svojho vzniku v roku 1987 poskytlo zariadenie na sídlisku Žiarec domov pre 1038 klientov. Jeseň života, ako aj každodenný program si môžu jeho obyvatelia spestriť pestovaním skalky, úpravou parčíka, alebo využívaním knižnice či komunikáciou s blízkymi prostredníctvom internetu. Aj takéto možnosti ponúka pobyt v zariadení, ktorého zamestnanci sa starajú aj o ďalšie voľnočasové aktivity svojich zverencov. Už tradičnou a neodmysliteľnou súčasťou ich života sú oslavy fašiangov, májových slávností, Medzinárodného dňa žien ako aj Dňa matiek. Obľube sa tešia aj spoločné výlety, turistiky a svoju zručnosť prezentujú klienti aj na pravidelných výstavách, kde pravidelne potešia oko návštevníkov výsledky ich práce na krosnách, aranžmány a ďalšie ručné výrobky. Pri príležitosti 25. výročia ocenila riaditeľka zariadenia Eva Larišová aj zamestnancov za dlhoročnú a najmä kvalitne vykonávanú prácu. Ceny si prevzala pani Božena Slichová, Marián Pastorek, Ľubica Mizerová, Edita Časnochová, ako aj zdravotné sestry Jarmila Frolová, Antónia Holubová, Helena Kultanová, Viera Perďochová a v neposlednom rade Emília Pokrývková a Janka Rešetková. V súčasnosti k najväčšiemu domovu v regióne Kysúc patrí aj pracovisko v Čiernom, kde našlo príjemné rodinné prostredie 32 obyvateľov. Potvrdením kvality poskytovaných služieb je aj získanie certifikátu k zavedeniu a používaniu systému manažérstva kvality. „Zariadenie v Čadci-Žiarci patrí medzi najvýznamnejších poskytovateľov sociálnej starostlivosti v regióne, čo dokazuje nielen svojou veľkosťou, ale aj úrovňou poskytovaných služieb. Prajem jeho obyvateľom, aby v ňom našli teplo domova a zamestnancom chcem poďakovať za profesionálnu prácu, do ktorej dávajú často kus svojho srdca a obohacujú ju svojím ľudským prístupom,“ povedal žilinský župan Juraj Blanár. Žilinský samosprávny kraj je v piatich regiónoch zriaďovateľom 26 zariadení sociálnych služieb. V uplynulom roku oslavovali jubilejné výročia založenia aj Domov sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov Horelica, ako aj zariadenie Lúč v Žiline, ktoré pomáhajú sociálne odkázaným občanom už 20 rokov.

Hana Danová
hovorkyňa ŽSK