5. marec 2013

Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši sa stala centrom odborného vzdelávania a prípravy pre služby a gastronómiu

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 5. marec 2013

V Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši, ktorá v súčasnosti pripravuje na budúce povolania 627 študentov, dnes slávnostne otvorili Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVaP) pre služby a gastronómiu. Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu odsúhlasila po preskúmaní dodržiavania náročných podmienok školou vznik centra k 1. 1. 2013. „Hotelová akadémia je škola mimoriadne aktívna a získanými oceneniami na celoštátnych a medzinárodných barmanských, someliérskych a kuchárskych súťažiach utvrdzuje správnosť rozhodnutia prideliť štatút centra odborného vzdelávania a prípravy pre služby a gastronómiu práve jej. Je však dôležité doplniť, že škola splnila náročné podmienky, ktoré ju preverili v úlohe odborného garanta kvalifikovaného štúdia pre výkon povolania, rekvalifikačných kurzov a celoživotného vzdelávania,“ povedal počas otvorenia centra predseda Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Juraj Blanár. Pripomenul tiež, že škola ktorej dejiny siahajú až do roku 1885 prešla v posledných dvoch rokoch rekonštrukciou svojich budov, ktoré realizovala z Ekofondu v celkovej výške viac ako 265 tisíc eur.
Riaditeľka Hotelovej akadémie Katarína Uličná uviedla, že centrum bude prioritne určené žiakom školy. Tým poskytuje vzdelávanie a prax v štyroch študijných odboroch (hotelová akadémia, pracovník marketingu, spoločné stravovanie a prevádzka obchodu – propagácia), ktoré aktuálne navštevuje spolu 331 žiakov, a šiestich učebných odboroch (cukrár, kuchár, čašník a servírka, aranžér, hostinský a predavač) s počtom 136 žiakov. Zvyšok tvoria študenti v oblasti služieb. „Okrem odborného výcviku a praxe u rôznych zamestnávateľov prevádzkujeme vlastné zariadenie, reštauráciu Mladosť v centre Liptovského Mikuláša. Tu ponúkame gastronomické služby širokej verejnosti a je to skutočne kvalitné prostredie na vzdelávanie. Preto je udelenie Centra odborného vzdelávania a prípravy pre služby a gastronómiu pre nás nielen ocenením snahy o kvalitný prístup k výučbe, ale aj cennou devízou v komunikácii s partnermi, podnikateľskými subjektmi či širšou klientelou,“ vysvetlila K. Uličná.
Medzi nedávne úspechy školy a jej študentov patrí zisk druhého miesta v súťaži „Mladý sprievodca“ v januári tohto roka v Ostrave. Škola v roku 2011 po certifikácii inštitúcie a školských vzdelávacích programov získala rating BB ako kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni od organizácie International Education Society Ltd. Londýn, Veľká Británia - centrum Brno, Česká republika.
Najnovšie otvorené centrum odborného vzdelávania a prípravy v Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši sa zaraďuje medzi ďalšie štyri centrá ŽSK, a to v Dopravnej akadémii v Žiline pre automobilový priemysel, v Spojenej škole v Martine pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu, v Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Žiline pre elektrotechniku a v Strednej odbornej škole technickej v Čadci pre strojárstvo a elektrotechniku.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK