31. október 2013

Zamestnávatelia úspešne hodnotia spoluprácu škôl Žilinskej župy s podnikmi

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 31. október 2013

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) sa zúčastnil 9. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 28.októbra 2013 v Bratislave za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča.
Jednotlivé samosprávne kraje na ňom predložili informácie o naplnení svojich nových kompetencií pri určovaní počtu tried 1. ročníka stredných škôl pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku. ŽSK na rokovaní zastupovala riaditeľka odboru školstva a športu Úradu ŽSK a tiež druhá podpredsedníčka Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu Dana Mažgútová. Zástupcovia rezortných ministerstiev informovali členov rady o príprave odvetvových koncepcií odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania a odborných činností. Okrem toho bol prerokovaný návrh metodiky vzniku centier odborného vzdelávania a prípravy.
Súčasťou rokovania boli informácie o účasti predstaviteľov stavovskej alebo profesijnej organizácie na teoretickej i praktickej časti odbornej časti maturitnej skúšky, absolventskej či záverečnej skúške a predložené bolo aj zhodnotenie mediálnej prezentácie národných projektov v oblasti odborného vzdelávania. „Počas rokovania zástupca Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a prezident Zväzu automobilového priemyslu SR Jaroslav Holeček pozitívne zhodnotil spoluprácu Žilinskej župy v oblasti školstva so zamestnávateľmi. Vyzdvihol prínosy pri napĺňaní strategických zámerov a úloh v koordinácii medzi jednotlivými samosprávnymi krajmi. Je to hodnotenie našej dlhodobej stratégie vychovávať pripravených absolventov pre zamestnávateľov a nie pre úrady práce,“ informovala po stretnutí Dana Mažgútová.
V ŽSK funguje ako poradný orgán predsedu župy Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu. Jej hlavným cieľom je tvorba regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania, definovanie potrieb trhu práce v nadväznosti na hospodárske a sociálne potreby rozvoja regiónu, prehlbovanie spolupráce župy so všetkými sociálnymi partnermi, zamestnávateľskými zväzmi a komorami pri uplatňovaní absolventov na trhu práce. „ŽSK zvyšuje kvalitu odborného vzdelávania tiež zriaďovaním centier odborného vzdelávania a prípravy. Dnes ich je v kraji šesť, a to pre strojárstvo a kovospracúvaciu výrobu, elektrotechniku, automobilový priemysel, služby a gastronómiu, a pre stavebníctvo. Pripravujeme zriadenie ďalších centier – pre drevárstvo a lesníctvo, poľnohospodárstvo,“ uzavrela D. Mažgútová.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK