3. jún 2013

Cyrilo-metodské dedičstvo a história slovanstva v Žilinskom kraji

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 3. jún 2013

Od príchodu svätých bratov Cyrila a Metoda na naše územie uplynuli storočia, a hoci si v tomto roku pripomíname už 1150 rokov od tejto významnej udalosti, na mnohých miestach Žilinského kraja objavujeme staroslovenské a najmä cyrilo-metodské stopy i dnes. V každom jednom z piatich regiónov kraja možno nájsť slovanské náleziská a miesta, ktoré sú tichým svedkom, že územie žilinskej župy bolo v čase príchodu vierozvestcov obývané. Dedičstvo, ktoré nám tu solúnski bratia zanechali, má pre nás aj v dnešnej dobe výnimočnú hodnotu. Význam cyrilo-metodskej misie v kontexte dejín Veľkej Moravy a zvlášť Žilinského kraja, sa pokúsia poodhaliť odborníci z celého Slovenska, ale i susednej Českej republiky, vo štvrtok
13. júna 2013 na konferencii s názvom „Cyril a Metod a slovanský svet“ v Sobášnom paláci v Bytči. Sympózium organizuje Žilinský samosprávny kraj ako ďalšiu z mnohých aktivít spoločného česko – slovenského mikroprojektu „Putovanie (po)slov“. Historici, archeológovia, múzejníci, literárni vedci či teológovia poodkryjú svoje vedomosti a poznatky z danej doby, pripomenú významné míľniky odkazujúce na stopy Poslov slova v žilinskom regióne a poukážu na dôležitosť ich historického významu a cenného dedičstva v literatúre. Nad konferenciou prevzal záštitu predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár a so svojím príspevkom na nej vystúpi i nitriansky diecézny biskup Viliam Judák. „Žilinská župa žije duchovným odkazom solúnskych bratov neustále. Ich posolstvo prebýva v našom kraji v chrámoch i malých svätostánkoch, na nástenných maľbách a obrazoch, rovnako v súsošiach i drevorezbách, ako aj krížoch a pamätných miestach, svedčiacich o významných pútnikoch našich dejín. Som presvedčený, že i vďaka tejto konferencii spoznáme Žilinský kraj a jeho históriu z iného pohľadu, oživíme záujem o dejiny starých Slovanov a vzbudíme záujem o slovanskú problematiku nielen medzi staršou, ale i medzi mladšou generáciou,“ povedal žilinský župan. Priestory Sobášneho paláca v Bytči, dejiska konferencie, budú doslova dýchať cyrilo-metodskou tematikou, o čo sa pričinia i tri nainštalované výstavy - putovná výstava umeleckých diel Zuzany Jesenskej - Kubicovej, výstava fotografií fotografickej súťaže študentov stredných škôl s názvom „Po stopách Cyrila a Metoda“ a výstava „Odkaz sv. Cyrila a Metoda vo výtvarnom umení“. Návštevníci sa môžu tešiť na jedinečné obrazy, ilustrované poloreliéfy, ornáty, štóly či oltárne plachty z dielne kysuckej výtvarníčky, ale i na drevené a kamenné plastiky a grafiky vytvorené na plenéroch v roku 2012 na Orave. Súčasťou konferencie bude i vyhlásenie víťazov spomínanej fotosúťaže a ocenenie tých najlepších fotografií. Pre žiakov základných škôl z bytčianskeho regiónu je v poobedňajších hodinách pripravený workshop za účasti lektoriek z Turčianskej galérie v Martine. Deti budú pracovať s hlaholikou a vďaka detskej knižke Cyril a Metod, ktorá vychádza v rámci mikroprojektu a oficiálne bude na konferencii predstavená, sa naučia viac o putovaní vierozvestcov a ich misii na Veľkej Morave.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK