3. júl 2013

Projekty proti násiliu a drogám získali dotácie

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 3. júl 2013

Žilinská župa prerozdelila finančnú podporu projektom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately žiadateľom na území Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). V roku 2013 podporil ŽSK spolu 14 projektov sumou 10 tisíc eur. Aktivity subjektov, ktoré pôsobia v danej oblasti a poskytujú sociálnu pomoc, sa zameriavajú na predchádzanie drogovej závislosti, na problematiku týraných detí, žien a rodín, aktivít zameraných na výchovu k manželstvu a rodičovstvu, na podporu vhodného využívania voľného času detí. „Považujeme za veľmi dôležité venovať sa rôznym preventívnym opatreniam, čo sa týka výchovy mládeže, pretože následné riešenie problémov, napríklad vo forme resocializačných zariadení pre drogovo závislých, je finančne omnoho náročnejšie ako preventívne aktivity,“ uviedla riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK Marta Pauková. Dotácie boli poskytnuté v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia ŽSK č. 21/2010.
Medzi úspešnými žiadateľmi boli mestá Turzovka, Čadca, obce Rabča, Zázrivá, Zborov nad Bystricou, občianske združenia, domovy sociálnych služieb i centrá voľného času. „Prostredníctvom projektov, ktoré si jednotlivé organizácie sami navrhli, budú môcť efektívnejšie rozvíjať svoje poznatky v ďalšej práci,“ dodal predseda ŽSK Juraj Blanár. Medzi podporenými subjektmi sú i občianske združenie Žena v tiesni s projektom „Nebuď ďalšou obeťou V.“, ktorého cieľovou skupinou sú dospievajúce dievčatá a chlapci vo veku 17 – 19 rokov v približne 10 školách. Projekt by do novembra mal prostredníctvom prednášok spojených s voľnou diskusiou prispieť k scitliveniu povedomia v problematike a eliminácii násilia páchaného na ženách. Martinskí Domov sociálnych služieb Méta pripraví „Letnú školu umenia a pohybu“ pre 30 detí a mladých ľudí s ťažkým mentálnym a kombinovaným postihnutím, a mladých dobrovoľníkov z radov študentov stredných a vysokých škôl, zamerané na vhodné využívanie voľného času detí, najmä detí s postihom. Cieľom projektu je počas prázdnin rozvíjal záujmy detí, sprostredkoval im nevšedný zážitok a obohatil ich osobnosť aktivitami. Štrnásť schválených projektov získalo spolu 10 tisíc eur, pričom maximálna výška na jeden projekt bola stanovená na 800 eur.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK