22. január 2013

Žilinský samosprávny kraj víta aktivitu Ministerstva školstva SR

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 22. január 2013

K novele nariadenia vlády 443/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predloží zajtra (23.1.2013) na rokovanie vlády SR návrh novely nariadenia vlády č. 443/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov, ktorým by malo dôjsť k zníženiu hodnoty percentuálneho podielu normatívneho príspevku na osobné náklady zo súčasných 100 percent na navrhovaných 90 percent. Táto zmena by mala byť účinná od 1.2.2013.
Zriaďovatelia škôl a školských zariadení pri prideľovaní finančných prostriedkov individuálne posudzovali potreby jednotlivých škôl, zohľadňovali ich špecifiká, ako napríklad regionálnu tradíciu, perspektívu školy na trhu práce, vekovú štruktúru zamestnancov škôl, ktorá nie je zohľadnená v normatívoch, špecifickosť regiónov z pohľadu vynaložených nákladov na energie, čo by nebolo možné zohľadniť v rámci súčasného platného nariadenia vlády. Zriaďovatelia škôl doteraz riešili uvedené špecifiká v rámci povoleného presunu normatívnych prostriedkov medzi svojimi školami a tým podporovali školy, ktoré mali svoje opodstatnenie na trhu práce, ale zo strany verejnosti a žiakov nebol o ich odbory záujem. Tým dochádzalo k znižovaniu počtu žiakov na školách a zároveň zvyšovaniu nákladov na prevádzku školy. Školy z titulu nedostatočne pridelených finančných prostriedkov vytvárali záväzky, čo sa prejavilo nutnosťou dofinancovať školy, zo strany zriaďovateľov, nad 100 percentný normatívny príspevok.
Vzhľadom na to, že 10 percent zo mzdového normatívu umožní zriaďovateľom škôl použiť tieto finančné prostriedky na korekciu dopadu normatívneho spôsobu financovania, Žilinský samosprávny kraj víta aktivitu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a jej schválenie plne podporuje. Žilinský samosprávny kraj je zriaďovateľom 65 stredných škôl, jednej jazykovej školy a jedného školského internátu.

Hana Danová
hovorkyňa ŽSK

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky