18. júl 2013 (2)

Výmena skúseností v oblasti eurofondov s chorvátskym partnerom

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 18. júl 2013

Zástupcovia Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) sa dňa 10. júla zúčastnili vzdelávacieho seminára na tému čerpania prostriedkov z fondov Európskej únie (EÚ) v chorvátskej Rijeke. Hlavnými bodmi seminárov a rokovaní bolo odovzdávanie praktických skúseností z problematiky čerpania nenávratných finančných prostriedkov z fondov EÚ a iných grantových projektov. Za ŽSK sa seminára zúčastnili riaditeľ Úradu ŽSK Pavol Holeštiak, riaditeľ odboru vnútornej správy Ján Jarošík a riaditeľ odboru centrálnej koordinačnej jednotky Michal Patúš. Prítomným účastníkom boli prezentované reálne skúsenosti s prípravou a riadením projektov, skúsenosti z oblasti verejného obstarávania, kontrolami a auditmi riadiacich orgánov a iných subjektov vykonávania kontroly oprávnenosti výdavkov hradených z prostriedkov Európskych fondov. „Tieto stretnutia boli veľmi podnetné pre obe strany. Chorvátsko je novým členom spoločného európskeho priestoru, preto vzájomná výmena rôznych pohľadov a skúseností prišla vhod pred novým programovým obdobím 2014 až 2020, ktoré bude plné výziev a plánov na uskutočnenie ďalších dôležitých projektov,“ dodal riaditeľ Úradu ŽSK Pavol Holeštiak. Podujatie bolo organizované Prímorsko-Goranskou župou, kde jej zástupcovia prezentovali možné investičné zámery, ktoré by radi financovali prostredníctvom nastávajúceho programového obdobia 2014 – 2020. „Stretnutie bolo dôležitým nielen v rámci výmeny poznatkov z problematiky čerpania európskych fondov, ale i priestorom na upevnenie a rozvoj vzájomnej spolupráce v oblasti podpory kultúry, turizmu a cestovného ruchu v oboch krajoch,“ dodal P. Holeštiak.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky