17. október 2013

Česko-poľsko-slovenské ekonomické fórum sústredilo pozornosť na EZÚS TRITIA

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 17. október 2013

Vo štvrtok 17. októbra sa konal v Ostrave 16. ročník Česko-poľsko-slovenského ekonomického fóra 2013, ktorého organizátorom je Krajská hospodárska komora Moravsko-sliezskeho kraja. Záštitu nad podujatím, ktoré sa konalo pri príležitosti 20. výročia založenia hospodárskej komory v Ostrave, prevzal predseda Moravsko-sliezskeho kraja Miroslav Novák. Hlavnými témami tohto medzinárodného stretnutia boli možnosti aktuálnej česko-poľsko-slovenskej hospodárskej spoluprácea rozvoj prihraničnej spolupráce z pohľadu hospodárskych komôr. Súčasťou fóra boli aj dvojstranné rokovania firiem.
„Fórum tradične usporadúva naša, prípadne žilinská či katovická hospodárska komora. V tomto roku, keď ich hostí Ostrava, má slávnostný nádych vďaka dvadsiatemu výročiu znovuobnovenia činnosti hospodárskych komôr v Českej republike,“ zdôraznil Jan Březina, predseda Krajskej hospodárskej komory MSK. Podstatnou témou fóra sú aktivity súvisiace s Európskym zoskupením pre územnú spoluprácu (EZÚS) TRITIA, na ktoré chcú hospodárskekomory jednotlivých regiónov nadviazať tak, aby bol vytvorený most pre spoluprácu nielen veľkých, ale aj stredných a malých podnikateľov na oboch stranách hraníc, či už česko-slovenskej, česko-poľskej alebo slovensko-poľskej.“ Jan Březina tiež uviedol, že vďaka zoskupeniu TRITIA vnikol silný región so 7,5 milióna obyvateľov. „Máme spoločné tradície, na ktoré môžeme nadväzovať a ďalej ich rozvíjať, a máme aj veľmi silný potenciál na to, aby sme v Bruseli spoločným pôsobením získali finančné prostriedky v prospech tohto euroregiónu.“ Predseda Krajskej hospodárskej komory však zdôraznil, že spolupráca hospodárskych komôr z rozličných strán hraníc fungovala aj pred vznikom zoskupenia TRITIA. „Memorandum o spolupráci regionálnych komôr z českej, poľskej aj slovenskej strany hranice bolo podpísané už v roku 2010. Od mája 2009 do apríla 2012 tiež fungoval úspešný program obojstrannej spolupráce na česko-poľskej hranici, ktorý sa týkal prihraničnej spolupráce v celorepublikovom meradle. Kontaktné centrá, ktoré boli v rámci tohto programu vytvorené, fungujú dodnes,“ dodal Jan Březina, podľa ktorého ekonomické fórum vytvára ideálnu príležitosť na to, aby sa tu zišli zástupcovia jednotlivých hospodárskych komôr a municipalít zúčastnených regiónov.
Zástupcovia Moravsko-sliezskeho kraja, Žilinského samosprávneho kraja, Opolského vojvodstva a Sliezskeho vojvodstva, ktorí sa v rámci Česko-poľsko-slovenského ekonomického fóra 2013 stretli, svorne považujú za najpodstatnejší krok v rozvoji prihraničnej spolupráce spoločný podpis dohody a stanov Európskeho zoskupenia pre územnú spoluprácu TRITIA (ESÚS TRITIA), ku ktorému došlo 3. decembra 2012 v těšínskom zámku. Podpredseda Žilinského samosprávneho kraja Jozef Štrba poznamenal,že spolupráca so zahraničnými partnermi sa v jeho kraji realizovala predovšetkým v oblasti dopravnej infraštruktúry. „Menovať môžem významné projekty rekonštrukcie a modernizácie komunikácií Turzovka – Bíla či prepojenie Rajcza a Oščadnice. Dôležité aktivity sa objavili aj v oblasti kultúry. Prínosná bola aj vzájomná spolupráca s partnermi z oboch strán hranice pri realizácii projektov Kooperácie a Inovatívnej spolupráce, v rámci ktorých boli spracované stratégie cezhraničnej spolupráce. Súčasťou stratégie je návrh spolupráce v definovaných kľúčových oblastiach, ktorý slúži aj ako podklad na prípravu programového obdobia 2014 – 2020.“ Jozef Štrba tiež dodal, že k aktivitám zoskupenia TRITIA patrí takisto budovanie a propagácia spoločnej „značky“ a obrazu veľkého, spoločného a príťažlivého cezhraničného územia, ktoré by našlo uplatnenie nielen v oblasti rozvoja turizmu, ale aj pri posilňovaní ekonomického a konkurenčného potenciálu územia s prínosom pre jeho obyvateľov. „Dôležitou oblasťou je tiež spolupráca pri strategickom a územnom plánovaní a koordinácia aktivít jednotlivých subjektov, aby si nekonkurovali, nemíňali sa, ale navzájom sa doplňovali a investíciami a aktivitami na rôznych stranách hranice dosiahli synergický efekt,“ dodal vicežupan J. Štrba.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK