17. apríl 2013

EZÚS TRITIA odštartoval svoju činnosť

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 17. apríl 2013

Dnes odštartoval svoju činnosť nový cezhraničný subjekt pôsobiaci na území Žilinského kraja. Na slávnostnom prvom Valnom zhromaždení Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) TRITIA sa stretli vrcholní predstavitelia štyroch zakladateľov – regionálnych samospráv prihraničných regiónov: Žilinského samosprávneho kraja (Slovenská republika), Opolského a Sliezskeho vojvodstva (Poľská republika) a Moravskosliezskeho kraja (Česká republika). Zavŕšila sa tak takmer štvorročná snaha o vznik európskeho zoskupenia územnej spolupráce, ktoré má uľahčiť a podporovať cezhraničnú spoluprácu týchto štyroch prihraničných regiónov ležiacich na území troch štátov. „Myšlienka založenia EZÚS TRITIA pochádza už z roku 2009, kedy sme pri vyhodnocovaní našej predchádzajúcej medziregionálnej cezhraničnej spolupráce hľadali nové nástroje na efektívnejšie riešenie problémov vyskytujúcich sa v slovensko – česko – poľskom prihraničnom území. V súlade s príslušnými zákonmi sme spoločne pripravili potrebné podklady pre založenie tohto subjektu,“ povedal predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár.
Zakladajúce regióny v slovensko-poľsko-českom prihraničí aktívne spolupracovali na riešení spoločných problémov aj v minulosti, avšak založením EZÚS TRITIA sa uľahčí a zefektívni ich spolupráca. Medzi prioritné oblasti patrí doprava, cestovný ruch, energetika so zameraním na obnoviteľné zdroje a hospodárstvo so zameraním na podporu rozvoja malých a stredných podnikov a podporu cezhraničného obchodu. „Otvárajú sa nám tiež možnosti efektívnejšej spolupráce a koordinácie aktivít, ako aj riešenia nielen bilaterálnych projektov, ale aj projektov zahrňujúcich subjekty v stále silnejšom sociálno - ekonomickom trojuholníku Ostrava – Katowice – Žilina,“ uviedol žilinský župan J. Blanár. Spolupráca štyroch región v rámci troch štátov by tiež mohla zvýšiť intenzitu prihraničného cestovného ruchu. „Koordináciou aktivít v oblasti podpory cestovného ruchu môžeme dosiahnuť zvýšenie počtu návštevníkov nášho kraja a zvýšenie zamestnanosti v tomto odvetví hospodárstva,“ dodal J. Blanár, ktorý bol pri zrode myšlienky vytvorenia takéhoto zoskupenia.
Hlavným cieľom EZÚS TRITIA je uľahčenie a podpora cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce medzi jeho členmi za účelom posilnenia ekonomickej a sociálnej súdržnosti, obzvlášť prostredníctvom realizácie projektov alebo programov cezhraničnej spolupráce. Prostredníctvom EZÚS TRITIA budú realizované aj také aktivity ako je spoločná podpora inovácií a klastrových iniciatív, sieťovanie subjektov a posilnenie prepojení medzi lokálnymi podnikateľmi, podpora rozvoja podnikania v prihraničnej oblasti či investovanie do moderných služieb podpory podnikania. Nutným predpokladom pre takýto rozvoj je aj podpora pro-obchodného a pro-inovačného vzdelávania, ktoré by sa malo opierať o spoluprácu vedeckých a hospodárskych centier a samosprávy v prihraničnom území.
V štyroch regiónoch, ktoré spájajú spoločné historické a kultúrno-jazykové tradície, žije na území s rozlohou 34-tisíc km² viac ako 7,8 milióna obyvateľov. Sídlom novovzniknutého EZÚS TRITIA je symbolicky poľské mesto Cieszyn ako súčasť prihraničného dvojmestia, kde sa uskutočnilo aj slávnostné prvé Valného zhromaždenie. Na ňom bol okrem organizačnej štruktúry schválený aj plán činnosti na rok 2013. „Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA, ktoré združuje štyri regióny z troch krajín, je prvým zoskupením svojho druhu v našom stredoeurópskom priestore. Jeho výnimočnosť a opodstatnenie by sme chceli odprezentovať aj v Bruseli počas Európskeho týždňa regiónov a miest na podujatí OPEN DAYS, ktoré sa uskutoční v októbri tohto roka,“ uviedol riaditeľ EZÚS TRITIA Branislav Zacharides.

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK