8. jún 2012

- Sociálne služby musia zostať dostupné klientom domovov

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

 Žilina, 8. jún 2012

V marci nadobudla účinnosť novela o sociálnych službách z dielne exministra Mihála, ktorá predpisuje samosprávam, aby od klientov sociálnych zariadení najneskôr od júla tohto roka vyberali za sociálne služby minimálne 50 % ekonomicky oprávnených nákladov. Žilinský samosprávny kraj bude musieť zo zákona prijať na svojom júnovom zasadnutí nové Všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom musí premietnuť navýšenie platieb klientov.
V súčasnosti platia úhradu prijímatelia sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia v závislosti od rozsahu a druhu poskytovaných služieb.
Treba zdôrazniť, že Žilinský samosprávny kraj schválenou novelou zákona o sociálnych službách veľa nezíska, ale klientov našich zariadení táto zmena výrazne finančne zaťaží. Ľuďom sa zoberie aj to málo, čo im zo slabých dôchodkov po zaplatení doterajších poplatkov ostalo. Seniorom a ťažko zdravotne postihnutým klientom bude musieť zostať z penzie a invalidného dôchodku 38 eur, čo mnohým nepokryje ani náklady na lieky, nieto ešte výdavky navyše. Viacerí klienti sa tak dostanú do likvidačnej sociálnej situácie. Problém sa musí začať riešiť ihneď. Východiskom a zároveň riešením tejto nepriaznivej situácie by mohol byť návrh predsedu ŽSK a poslanca NR SR Juraja Blanára: „V záujme riešiť vzniknutú situáciu sa pri rokovaní ministra s predstaviteľmi SK 8 a ZMOS dohodlo, že jediným spôsobom ako vyriešiť tento stav, je predložiť pozmeňujúci návrh do niektorého zo súčasne prerokovávaných zákonov v 2. čítaní tak, aby sa vyberanie poplatkov vrátilo do pôvodného stavu. Takýto pozmeňujúci návrh po dohode s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny predložím na júnovej schôdzi parlamentu.“ V prípade, že sa toto sporné ustanovenie zruší, samosprávy si budú môcť určovať výšku úhrad samy tak ako pred novelou zákona o sociálnych službách. Ak novelu poslanci schvália, nadobudne účinnosť 29. júna 2012. „Návrh poslanca za SDKÚ-DS Pavla Freša, ktorý chce odložiť zvýšenie poplatkov na január 2014, situáciu nevyrieši. Tak ako si zvýšenie nemôže mnoho klientov dovoliť dnes, nebude si ho môcť dovoliť ani o dva roky. Návrh poslanca Freša vnímam len ako alibistické odsúvanie problému, ale zďaleka nie jeho riešenie. Vnímam to ako zúfalú snahu budovania si imidžu sociálneho politika na troskách neúspešnej pravicovej politiky,“ povedal Juraj Blanár.

Žilinský samosprávny kraj financuje v súčasnosti približne dve tretiny nákladov na poskytnutie sociálnych služieb vo svojich zariadeniach. Financovanie týchto služieb ide na úkor financovania iných nezastupiteľných kompetencií v zdravotníctve, strednom školstve, kultúre a v doprave na zabezpečovanie prímestskej autobusovej dopravy a správu ciest II. a III. triedy.
Zásadne odmietame takéto hazardovanie s poskytovaním sociálnych služieb a zaobchádzanie s klientmi – prijímateľmi sociálnych služieb.
Žilinský samosprávny kraj poskytuje sociálne služby 3 440 klientom v 26 domovoch sociálnych služieb. Zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK sú takmer všetky 100 % obsadené. Celkovo je v poradovníkoch čakateľov zariadení ŽSK evidovaných približne 883 žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby. Zvýšenie priemerných mesačných nákladov by bolo pre mnohých súčasných, ale i nových klientov neúnosné a finančne likvidačné.

Mgr. Peter Kubica
hovorca ŽSK

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky