5. december 2012

Kraj financuje zo svojho rozpočtu rekonštrukcie na školách

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 5.12.2012

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) pokračuje v opravách budov svojich stredných škôl aj počas školského roka. Na Spojenej škole v Nižnej aktuálne dokončil rekonštrukciu vzduchotechniky v školskej jedálni. Komplexnú demontáž rozvodov a strojovne vystriedala výmena nových rozvodov s odsávaním a nová strojovňa. Realizované zmeny sa dotknú priestorov školskej kuchyne, výdajne stravy a hygienických zariadení. Žilinská župa, ktorá je zriaďovateľom školy, vyčlenila na tento účel zo svojho rozpočtu viac ako 88 tisíc eur. Lepšie sa bude dýchať aj študentom Obchodnej akadémie v Martine. V školskej telocvični nahradili pôvodné drevené okná plastovými, ktoré zaručia kvalitné vetranie cvičebných priestorov, kde sa žiaci venujú rozvíjaniu športových aktivít. Zároveň môže škola lepšie a efektívnejšie regulovať vykurovanie a hospodáriť s teplom v rozľahlých priestorov telocvične. Výmena plastových okien si vyžiadala investíciu 12 tisíc eur z rozpočtu žilinskej krajskej samosprávy. „Aj v rámci vlastného rozpočtu ŽSK sa nám postupne darí hľadať financie na odstraňovanie havarijných stavov v našich školských budovách, ako aj čiastočne zlepšovať tepelnotechnické vlastnosti týchto objektov,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. Snaha ušetriť financie za energie a lepšie hospodáriť s teplom, ako aj zamedziť zatekaniu, primälo kraj zrekonštruovať strechy na hlavnej budove Gymnázia v Bytči, ako aj spojovaciu chodbu školy. V sume viac ako 43 tisíc eur je zahrnutá aj rekonštrukcia časti bleskozvodu.

Hana Danová
hovorkyňa ŽSK