22. marec 2012

- Návod pre výber zariadenia sociálnych služieb

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 22. marec 2012

Oblasť sociálnych služieb je zložitá a ľudia mnohokrát nevedia, ako postupovať pri výbere zariadenia a zabezpečenia sociálnych služieb. Žilinský samosprávny kraj preto vytvoril návod pre výber zariadenia sociálnych služieb, v ktorom sa žiadateľ dozvie všetky potrebné informácie. Obsahuje postup a jednotlivé kroky nevyhnutné pre zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. „Sociálne služby na území Žilinského samosprávneho kraja poskytujú verejní a neverejní poskytovatelia. Do skupiny verejných poskytovateľov patria obce, mestá alebo nimi zriadené právnické osoby a zariadenia patriace do pôsobnosti kraja“, vysvetlil predseda ŽSK Juraj Blanár.
Obyvateľ, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov alebo v dennom stacionári, sa môže so svojou žiadosťou obrátiť buď na mestský alebo obecný úrad.
V prípade, ak chce byť žiadateľ umiestnený v domove sociálnych služieb či v špecializovanom zariadení, žiadosť predloží na Úrad ŽSK. Tlačivo spomínanej žiadosti je dostupné na Úrade ŽSK, v zariadeniach sociálnych služieb a na webovej stránke www.regionzilina.sk.
Základným predpokladom poskytnutia sociálnej služby je posúdenie odkázanosti klienta na sociálnu službu. Ak žiadateľ spĺňa kritéria, kraj mu vydá posudok spolu s Rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu a klient si sám zvolí zariadenie sociálnych služieb.
Do zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja patrí 26 zariadení sociálnych služieb. Ich zoznam a podrobný postup pri zabezpečení poskytovania sociálnej službyje dostupný na linku: http://www.zask.sk/showdoc.do?docid=324 (dokument pod názvom KROK ZA KROKOM K POSKYTOVANIU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB).

Peter Kubica
hovorca ŽSK