22. marec 2012

- Žilinský samosprávny kraj podporuje dobudovanie medzinárodnej infraštruktúry
- Predseda ŽSK podpísal s hejtmanom Moravskosliezskeho kraja deklaráciu

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 22. marec 2012

Slávnostným podpísaním deklarácie o spoločnej podpore požiadavky zaradenia dopravného prepojenia Žilina – Ostrava do základnej transeurópskej dopravnej siete TEN-T vyvrcholilo dnešné stretnutie predsedu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Juraja Blanára a hejtmana Moravskosliezskeho kraja Jaroslava Palasa v Bystřici nad Olší. Oba kraje si uvedomujú, že ich postoj k rozvoju transeurópskej dopravnej siete TEN-T je kľúčovou otázkou pre vytváranie budúcich podmienok pre ekonomický rozvoj nielen na národnej, ale i medzinárodnej úrovni. Cesta spájajúca Slovensko s Českou republikou tvorí dôležité prepojenie najvýznamnejších investorov oboch regiónov. „Cesty a diaľnice sú hlavnými tepnami ekonomík. Spoločným cieľom nás všetkých je, aby ekonomika rástla, no zabúda sa na dobudovanie infraštruktúry, ktorá je prvým predpokladom pre to, aby sa ekonomika mohla rozhýbať. Som veľmi rád, že sme dnes deklaráciu podpísali, a pevne verím, že sa náš zámer podarí naplniť,“ skonštatoval predseda ŽSK Juraj Blanár. V októbri 2011 bol zverejnený Návrh nového nariadenia Európskej Únie, ktorý má za cieľ vymedziť a postupne vybudovať komplexnú a integrovanú transeurópsku dopravnú sieť s 27 európskymi uzlami do konca roku 2030. V súčasnosti prebieha proces prerokovávania revízie transeurópskej dopravnej siete, a v tejto súvislosti sa ponúka jedinečná príležitosť k presadeniu dostavby cestnej siete na území krajov do siete TEN-T. Snahou oboch krajov je upriamiť pozornosť slovenskej a českej vlády na vážnu dopravnú situáciu na medzinárodnej komunikácii I/11. Predseda ŽSK navrhol spoločne s moravskosliezskym hejtmanom obrátiť sa na ministerstvá dopravy oboch štátov. „S predsedom ŽSK sme sa dohodli, že k rokovaniu prizveme tiež poľskú stranu a navštívime ministerstvá dopravy ako v Bratislave tak aj v Prahe. Spoločne budeme vytvárať tlak na predstaviteľov vlád a európskych poslancov, aby si uvedomili vážnosť dopravnej situácie medzi Žilinou a Ostravou,“ uviedol hejtman Moravskosliezskeho kraja Jaroslav Palas. Z dopravného hľadiska patrí žilinský región k jedným z najvýznamnejších centier slovenskej dopravnej sústavy. Na trase Svrčinovec – Žilina je priemerná intenzita nákladných a osobných vozidiel takmer 16 tisíc vozidiel za 24 hodín.

 

Peter Kubica
hovorca ŽSK