16. apríl 2012

- Nejasnosti v zákone o mzdových nárokoch sestier

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja 

Žilina, 16. apríl 2012

Uplatňovanie zákona č. 62/2012 o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek, ktorý prehĺbil rozpory v zdravotníctve, ako aj skomplikoval už napätú finančnú situáciu nemocníc, prináša stále ďalšie otázky. „Aj kvôli tomu sme sa dohodli s našimi nemocnicami, že Liptovská sa obráti priamo na ministerstvo zdravotníctva, od ktorého požadujeme zaujatie stanoviska k nejasným formuláciám zákona,“ vysvetlil Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom Liptovskej, Dolnooravskej, Hornooravskej a Kysuckej nemocnice.
Problematické je zadefinovanie, na koho sa vlastne tento zákon vzťahuje. Odvolávať sa na to, čo má sestra alebo pôrodná asistentka v pracovnej zmluve alebo pracovnej náplni, či má odbornú spôsobilosť, je podľa nášho názoru nepostačujúce. Podľa znenia zákona sa dá chápať, že sa vzťahuje iba na sestry a pôrodné asistentky, ktoré vykonávajú ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu: to sú sestry a pôrodné asistentky na lôžkových oddeleniach. Avšak takúto starostlivosť nevykonávajú sestry zaradené na týchto pracoviskách:

1. všetky odborné a špecializované ambulancie
2. denný psychiatrický stacionár
3. jednodňová zdravotná starostlivosť vo všetkých odboroch
4. pracovisko urgentného príjmu
5. sociálna sestra
6. operačné sestry
7. sklad ŠZM
8. sestra na FRO
9. dokumentačná sestra na HTO
10. RDG oddelenie – SONO, CT
11. oddelenie centrálnej sterilizácie
12. záchranári
13. dokumentačné sestry
14. sestra zaradená na rehabilitácií na psychiatrickom oddelení
15. sestra na spirometrii
16. sestry na dispečingu
17. sestry na LSPP
18. sestra v transfuziologickom boxe.

Otázne zostáva aj započítavanie výkonu ošetrovateľskej praxe, ktorú nemožno dosiahnuť ani v čase materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, práceneschopnosti, ale ani na ambulancii, kde sa ošetrovateľský proces nevykonáva.
Žilinský samosprávny kraj, v ktorého nemocniciach pracuje 840 sestier a zdravotníckych asistentiek, sa obáva súčasnej situácie, ktorá ohrozuje ďalšie fungovanie nemocníc, ako aj dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre všetky sociálne vrstvy svojich obyvateľov.

Mgr. Peter Kubica
hovorca ŽSK