9. máj 2011

- Kraj a mesto Žilina začali situáciu vo Vraní riešiť spoločne
- Rokovanie kraja s mestom Žilina dospelo ku konsenzu

                           Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                                 Žilina 9. mája 2011

Zástupcovia Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) a mesta Žilina sa opäť stretli. Vďaka konštruktívnemu prístupu nového vedenia mesta sme po takmer 2 rokoch našli pri riešení problematického úseku cesty cez mestskú časť Vranie spoločnú reč a dospeli k dohode. Predseda ŽSK Juraj Blanár prerokoval s novým primátorom Igorom Chomom havarijný stav oporného múru v blízkosti rodinných domov, nevyhovujúce šírkové usporiadanie cesty, ako i nárast dopravného zaťaženia cesty a s tým spojené nerešpektovanie existujúceho dopravného značenia. „Chceme zlepšiť technické parametre cesty v rámci možností, ktoré sú dané terénom a miestnou zástavou tak, aby nedochádzalo k ujme na strane občanom a zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky,“ povedal Juraj Blanár. Žilinský samosprávny kraj dokončil projekt pre územné konanie stavby „Cesta III/507057 Vranie – bodové závady“ a začína zabezpečovať podklady k územnému konaniu. Popritom sa ŽSK a mesto dohodli na realizácii prác v najkritickejšom úseku cesty, ktorý zahŕňa sanáciu zárubných múrov vo vlastníctve mesta Žilina a vybudovanie oporného múra v kompetencii ŽSK pre väčšiu bezpečnosť a možnosť ochrany majetku a zdravia občanov, nakoľko havarijná dopravná situácia na tomto úseku cesty, ktorú vyhlásil ŽSK v novembri 2010 stále platí. „Túto situáciu chceme riešiť spoločne a to čo najskôr,“ vyhlásil primátor Choma. Začatie stavebných prác na projekte rekonštrukcie by sa malo spustiť najneskôr do konca júna tohto roku. Predmetom rokovania bola aj existencia zosuvných území v k.ú. Vranie. K spolupráci na riešení tejto situácie vyzve mesto Žilina aj Obvodný úrad, odbor civilnej ochrany, ktorého cieľom bude hľadanie komplexného riešenia existujúceho stavu a zamedzenie vzniku nových zosuvných území.

Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky