8. február 2011

- Deviataci si môžu vyberať z nových študijných a učebných odborov
- Stredné školy plánujú v novom školskom roku prijať 9 144 žiakov

                            Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                               Žilina, 3. február 2011

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) plánujú prijať v školskom roku 2011/2012 9 144 žiakov prvého ročníka, pre ktorých otvoria 338 tried. Uchádzači o štúdium si môžu vybrať spomedzi 66 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej samosprávy. Zákonný zástupca žiaka môže podať dve prihlášky, a to na dve rôzne stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy. V odôvodnených prípadoch môže podať ďalšie dve prihlášky na štúdium v odboroch, ktoré vyžadujú talentové skúšky. „Prihlášku treba podať riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje do 20. februára, a to v prípade študijných odborov vyžadujúcich si overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. Na ostatné odbory do 10. apríla,“ povedala riaditeľka odboru školstva a športu ŽSK Dana Weichselgärtner. Záujemcovia o stredoškolské štúdium si môžu zo škôl v správe Žilinského samosprávneho kraja vyberať medzi gymnáziom, konzervatóriom a strednou odbornou školou (SOŠ). Dlhodobo je však najväčší záujem o štúdium v gymnáziách. Zo štatistík úradov práce, sociálnych vecí a rodiny vyplýva, že na trhu práce je najväčší dopyt po profesiách ako stavebný robotník, kuchár, čašník, servírka, krajčírka, šička, obrábač kovov, predavačka, murár, tesár, elektrikár, elektromechanik, programátor – operátor CNC strojov, stolár, brusič, frézar, maliar, zvárač a sústružník.

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja rozširujú, v snahe reagovať na potreby trhu práce, svoju ponuku v školskom roku 2011/2012 o nové atraktívne učebné i študijné odbory. Medzi nimi je tvorba a ochrana životného prostredia na Dopravnej akadémii v Žiline či špecializácia grafik digitálnych médií na SOŠ elektrotechnickej v Žiline. Štúdium dizajnu a tvarovania dreva ponúka deviatakom Stredná odborná škola drevárska v Liptovskom Hrádku a Stredná odborná škola polytechnická v Liptovskom Mikuláši otvára odbor agropodnikanie – chov koní a jazdectvo. Budúcich žiakov Školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku môže zaujať štúdium reklamnej tvorby a v odbore kozmetička a vizážistka sa budú môcť vzdelávať prváci na SOŠ obchodu a služieb v Dolnom Kubíne. Na Spojenej škole na ulici Červenej armády v Martine sa bude vyučovať nový odbor mechanik cestných a diaľničných strojov.

S cieľom zvyšovať kvalitu štúdia na stredných školách plánuje kraj pokračovať v rekonštrukcii školských budov. „V roku 2010 sa nám podarilo nadviazať na úspešné čerpanie eurofondov v oblasti školstva a zrealizovať spolu 6 rekonštrukcií škôl s cieľom znižovania ich energetickej náročnosti za dovedna 5,6 milióna eur z fondov EÚ. V tomto trende plánujeme pokračovať aj v aktuálnom roku,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. V roku 2011 plánuje kraj dokončiť rekonštrukciu Obchodnej akadémie v Martine, na ktorú získal 913 866 eur z eurofondov, a tiež investovať nenávratný finančný príspevok z Európskej únie vo výške 1 250 483 eur do opravy Dopravnej akadémie na Rosinskej ceste v Žiline.

Mgr. Zuzana Muchová
hovorkyňa ŽSK