6. júl 2011

- Reakcia na nepravdivé tvrdenia hovorkyne ministerstva zdravotníctva

              Reakcia na nepravdivé tvrdenia hovorkyne ministerstva zdravotníctva

                                                   Žilina, 6. júl 2011

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) musí oponovať tvrdeniam, ktoré v súvislosti so zdravotníctvom, konkrétne transformáciou nemocníc, vychádzajú z rezortu zdravotníctva. Nesúrodé informácie vyvolávajú vo verejnosti rozpaky a obavy o budúcnosť nemocníc. Ku skresleným informáciám vedú aj vyjadrenia hovorkyne ministerstva zdravotníctva Kataríny Zollerovej.

Ministerstvo zdravotníctva spôsobuje chaos vo veciach transformácie nemocníc, a tým zavádza aj občanov našej krajiny. Zmätok vychádza z nejednotnej legislatívy, ktorou sa pri transformácii musia riadiť nemocnice. Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov vo svojej ôsmej časti pomenovanej ako Transformácia štátnych organizácií rieši postup a základné otázky týkajúce sa transformácie štátnych organizácií, ktoré boli zriadené podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Tento samotný zákon predpokladá zmenu - transformáciu doterajšej právnej formy štátnych zdravotníckych zariadení – príspevkových organizácií na akciové spoločnosti, ktoré budú ich právnym nástupcom. Na tento fakt – právne nástupcovstvo však zabúda Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým štátne nemocnice vznikli, ale riadiť sa ním nemusia, naďalej platí iba pre samosprávne kraje. Doslova diskriminačný je zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, pretože kým pri štátnych zdravotníckych zariadeniach zákon predpokladá právne nástupníctvo, pre zdravotnícke zariadenia samosprávneho kraja nie je možné uvedený postup aplikovať. Markantným rozdielom v zákonoch je teda skutočnosť, že zmenou právnej subjektivity stratia nemocnice kraja možnosť prevádzkovať rýchlu lekársku pomoc (RLP) a rýchlu zdravotnú pomoc (RZP).

Štát nastavuje systém zdravotníctva a platby za diagnózu zjavne pre akciové spoločnosti, a preto si volí túto zmenu z príspevkových organizácií i ŽSK, aby dokázal v období podfinancovania zdravotníctva štátom udržať dostupnú zdravotnú starostlivosť pre 330-tisícovú spádovú oblasť.

Zmätenie a nejasnosti spôsobujú aj vyjadrenia Ministerstva zdravotníctva SR prostredníctvom hovorkyne Kataríny Zollerovej. Už v minulosti zazneli z jej úst zavádzajúce prehlásenia na tému transformácie: „Vláda a parlament schválili transformáciu nie všetkých, ale len štátnych nemocníc. Na iné zariadenia, ktoré štát nevlastní, nemá ani žiaden právny dosah. Nemá žiadnu možnosť oddlžovať subjekty, ktoré mu nepatria, nekontroluje ako hospodária. Žilinský samosprávny kraj musí riadiť chod nemocníc tak efektívne, aby sa nezadlžovali.“ (Rozhlasová stanica Regina, Žurnál, 09.05.2011) Pravdou je, že kritická ekonomická situácia zdravotníckych zariadení z dôvodu nedostatočného financovania rezortu zo strany štátu a zdravotných poisťovní toto neumožňuje. Zdroje verejného zdravotného poistenia sú nedostatočné a finančné zdroje sú zo strany zdravotných poisťovní nejasne a neprehľadne prerozdeľované.

V posledných dňoch sa situácia opäť zopakovala, keď hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zollerová povedala: „Podľa zákona to robiť nemuseli. Transformovať nemocnice, ktoré sú v kompetencii vyššieho územného celku je vecou vyššieho územného celku.“ (Rozhlasová stanica Slovensko, Popoludnie s rozhlasom, 28.06.2011) Nemôžeme s takýmto stanoviskom súhlasiť, pretože práve Národná rada Slovenskej republiky (NR SR) prijala zákon č. 523/2004 Z.z., ktorým nariadila zriaďovateľom nemocníc zmeniť ich právnu subjektivitu do konca tohto roka. ŽSK teda musí zrušiť príspevkové organizácie a vytvoriť zo svojich zdravotníckych zariadení nové právne subjekty. Štátne nemocnice postupujú pri transformácii podľa Zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nemocnice Žilinského samosprávneho kraja podľa Zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Hoci zákony nemajú rovnaké pomenovanie, princíp je rovnaký.

Nemôžeme opomenúť ani fakt, že v roku 2003 boli na samosprávny kraj delimitované z Ministerstva zdravotníctva SR 4 nemocnice a 7 polikliník. Nemocnice boli delimitované v roku 2003 aj so záväzkami, ktorých výška bola 33 167 000 €.

Hornooravská, Dolnooravská, Kysucká, Liptovská nemocnica a Oravská poliklinika sú verejnými zdravotníckymi zariadeniami rovnako ako štátne nemocnice. Štát by ich preto nemal diskriminovať. Občania majú právo na vytvorenie rovnakých podmienok, nezávisle na tom, či im je poskytovaná zdravotná starostlivosť v zariadení, ktoré je pôsobnosti štátu alebo samosprávneho kraja. Preto by Ministerstvo zdravotníctva SR pri oddlžení nemalo deliť nemocnice na štátne a tie ostatné.

Zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti kraja alebo štátu sú financované aj z daní daňových poplatníkov a z tohto dôvodu majú všetci občania právo na pravdivé a nezavádzajúce informácie, ktoré im budú o stave zdravotníctva podané včas, a o to skôr v prípade, keď sa situácia pacientov bytostne dotýka.

S úctou

Ing. Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK

 

Ministerstvo zdravotníctva SR
Bratislava
Slovenská republika

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky