6. apríl 2011

- Vyhlásenie predsedu Žilinského samosprávneho kraja k zámeru Vlády SR predať akcie dopravných spoločností SAD

                   Vyhlásenie predsedu Žilinského samosprávneho kraja

                    k zámeru Vlády SR predať akcie dopravných spoločností SAD

                                                      Žilina, 6. apríl 2011

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) nesúhlasí so zámerom Vlády SR predať akcie dopravných spoločností SAD. Ide o hrubé zasahovanie do kompetencií samosprávnych krajov, ktoré financujú prímestskú autobusovú dopravu a prispievajú na zveľaďovanie kvality prepravy.

Štát takýmto neuváženým a nezodpovedným krokom dáva autobusové spoločnosti na privatizáciu, pričom krajské samosprávy nesú na pleciach štátnu sociálnu politiku, pretože všetky zľavy žiakom, študentom, seniorom, hendikepovaným spoluobčanom preplácajú kraje a nie štát. Cieľom transformácie a privatizácie podnikov SAD by v prvom rade malo byť dodržať plošnú obslužnosť územia a systémové prepojenie autobusových liniek, zabezpečiť dostatočné zdroje na obnovu vozidlového parku, zabezpečiť vyššiu kvalitu a bezpečnosť poskytovaných služieb, zvýšiť efektívnosť prevádzkovateľov pravidelnej autobusovej dopravy, znížiť nepriaznivý dopad prevádzkovania vozidlového parku na životné prostredie, podporiť rozvoj a modernizáciu prevádzkového majetku. Navrhovanou privatizáciou (odpredajom akcií zo strany Fondu národného majetku SR) nebude splnený ani jeden z vyššie uvedených cieľov. Tieto ciele budú naďalej na pleciach samosprávy v rámci zabezpečovania dopravnej obslužnosti svojho územia. Požadujeme od vlády SR bezodplatný prevod akcií z FNM SR na samosprávne kraje, ktorým sa tak bude kompenzovať modernizačný dlh! V prípade neakceptovania našej požiadavky nebudú schopné samosprávne kraje v budúcnosti garantovať poskytovanie zliav ako i zachovanie súčasného rozsahu dopravnej obslužnosti územia kraja autobusovou dopravou.

Nominálna hodnota akcií v dvoch SAD na území ŽSK v majetku FNM SR predstavuje cca 6,9 mil. €, pričom Žilinský samosprávny kraj sa od roku 2006 podieľa na prefinancovaní novozakúpených autobusov v sume 47,5 mil. €, čo je neporovnateľne vyššia hodnota. A k tomu treba pripočítať aj odpisy ako súčasť ekonomicky oprávnených nákladov dopravcov vo výške 711 tis. € za nové pokladnice v autobusoch. Aj v dôsledku uvedených skutočností sa výška úhrady straty z poskytovaných výkonov vo verejnom záujme vyšplhala zo sumy 7,8 mil. € za rok 2006 až na hodnotu 12,1 mil. € za rok 2010.

Ing. Juraj Blanár
predseda Žilinského samosprávneho kraja


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky