31. august 2011

- Ďalší krok proti kraju a pacientom
- Vláda prenáša zodpovednosť na kraje

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 31. august 2011 

Ministerstvo zdravotníctva pripravilo novelu zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti. Podľa nej si budú môcť pacienti vyberať lekárov a ošetrujúcich pracovníkov v zdravotníckom zariadení. Výšku úhrady za tento výber určí nemocnica. Schvaľovať ju bude musieť príslušný samosprávny kraj. Ministerstvo zdravotníctva však hornú hranicu týchto poplatkov nestanovilo. Podľa Ústavy SR má každý právo na ochranu zdravia a na základe zdravotného poistenia aj na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon. Vláda sa však v posledných dňoch snaží zbaviť svojej povinnosti. Prijatím novely zákona, ktorá presne nedefinuje výšku a možnosti poplatkov za nadštandard, prenesie svoje kompetencie na samosprávy. Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) odmieta ďalšie rozširovanie rozsahu kompetencií samosprávneho kraja, na ktoré by mali doplácať občania. Podľa predsedu ŽSK Juraja Blanára sa týmto vláda opäť zbavuje zodpovednosti, a tiež zaťažuje rozpočet kraja. „Nesúhlasíme s ďalším rozširovaním kompetencií samosprávneho kraja, nakoľko ministerstvo zdravotníctva nám nehradí zákonom stanovenú finančnú čiastku za vykonávanie preneseného výkonu štátnej správy už od roku 2003, aj napriek tomu, že sme o to písomne požiadali,“ dodal J. Blanár. Podľa ústavy možno na obec a vyšší územný celok zákonom preniesť výkon určených úloh miestnej štátnej správy. Zákon ale hovorí aj o ich financovaní, na čo ministerstvo zdravotníctva akosi zabúda. Vláda Ivety Radičovej chce na kraj preniesť nevďačnú prácu určovania nemalých zdravotníckych poplatkov, len preto, aby si pred občanmi zachoval tvár záchrancu štátneho zdravotníctva a tvrdil, že nie ona je príčina nespokojnosti občanov, ale VÚC-ky. Toto je situácia, ktorú do budúcnosti krajská samospráva zásadne odmieta. Medzi činnosti, ktoré už dnes kraje vykonávajú ako prenesený výkon štátnej správy patrí vydávanie povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti nemocniciam a ambulanciám, určujú rozsah zdravotného obvodu, schvaľujú ordinačné hodiny poskytovateľom, zriaďujú etické komisie, určujú poskytovateľa osobe pri odmietnutí, a zároveň vykonávajú dozor nad dodržiavaním zákona v týchto zariadeniach.

Ing. Radka Kulaviaková

hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky