28. september 2011

- Kraj pomohol 47 žiakom získať štipendijný pobyt
- Aj vďaka sociálnym štipendiám študujú v zahraničí

                             Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                              Žilina, 28. september 2011

Od roku 2008 absolvovalo štipendijný pobyt v zahraničí 47 stredoškolákov Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). ŽSK na projekte spolupracoval ako administrátor s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré projekt financovalo.

Žiaci sa touto formou mohli zdokonaľovať v cudzích jazykoch v priebehu troch rokov. Rozhodujúcim bolo kritérium poberania sociálneho štipendia, ale aj počítačom vyplnený formulár, odporúčanie riaditeľa školy a potvrdenie jazykových znalostí žiaka či motivačný list v cudzom jazyku.

Jazykové sociálne štipendiá mali nesmierny prínos nielen v oblasti zdokonalenia sa v cudzom jazyku, ale aj z hľadiska humánneho. Žiaci zo sociálne slabého rodinného prostredia mohli absolvovať školský rok v zahraničí, čo by si bez pomoci iných nemohli vzhľadom na finančné náklady dovoliť,“ skonštatoval predseda ŽSK Juraj Blanár. „V budúcnosti by bola opätovná realizácia projektu so sociálnym aspektom prospešná, pretože získanie znalostí cudzieho jazyka a jeho praktické používanie v krajine, kde je jazykom úradným, má vysokú úspešnosť,“ dodal Juraj Blanár. Rovnako pozitívne boli aj skúsenosti zúčastnených žiakov, ktorí si osvojili nové komunikačné zručnosti, rôzne európske kultúry a oboznámili sa so školskými systémami v zahraničí.

V školskom roku 2008/2009 vycestovalo zo Žilinského kraja do cudziny 16 žiakov. V školskom roku 2009/2010 bolo doručených na Úrad ŽSK 13 žiadostí, ktoré spĺňali všetky kritériá a podmienky. V počte podaných žiadostí dominoval región Orava – 10 žiadostí, z regiónu Kysuce bola podaná 1 žiadosť a z regiónu Horné Považie – 2 žiadosti. Štipendijného pobytu sa zúčastnilo 12 žiakov, z toho 9 v Írsku a 3 vo Francúzsku. Posledný ročník priniesol rozšírenie možnosti prihlásenia. ŽSK zaevidoval 31 žiadostí, 19 z regiónu Oravy, 5 z Liptova, 4 z Horného Považia a 3 z Turca. ŽSK na základe splnenia sociálneho kritéria vyslal na štipendijný pobyt 13 žiakov do Írska, 3 žiakov do Francúzska, 2 žiakov do Nemecka a 1 žiačku do Španielska.

Školský rok Počet žiadostí Počet vybraných uchádzačov Najžiadanejšie jazyky

2008/2009     94                     16                       Anglický, Nemecký, Francúzsky

2009/2010     13                     12                       Anglický, Francúzsky

2010/2011     31                     19                       Anglický, Francúzsky, Nemecký

SPOLU          138                    47                       Anglický, Francúzsky, Nemecký

Ing. Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky