27. júl 2011

- Vyhlásenie Združenia samosprávnych krajov SK8 k 10.výročiu vzniku Vyšších územných celkov

                        Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                            Žilina, 27. júl 2011

Štvrtého júla 2001 NR SR schválila zákon 302, ktorým položil základy pre vznik ôsmych samosprávnych krajov v Slovenskej republike. Táto krajská ústava priniesla správu verejných vecí do krajov s ich historickými regiónmi na základe princípu subsidiarity s cieľom priblížiť vykonávanie kompetencii, ktoré dovtedy vykonával štát na úroveň krajov volenými zástupcami v priamych voľbách. Kraje sa stali ochrancami práv občanov, prevzali na seba zodpovednosť za významnú časť sociálnej politiky štátu a za obdobie ich existencie prispeli k pozitívnemu rozvoju v krajoch. Tiež zmysluplnosť a efektívnosť v riadení jednotlivých oblastí, dotýkajúcich sa každodenného života obyvateľov, sa prejavila až vďaka vzniku samosprávnych krajov, ktoré oveľa lepšie chápu a poznajú domáce problémy, ako to bolo dovtedy prostredníctvom rozhodnutí štátnych úradov. Kompetencie krajov sa priblížili k občanom, ktorí majú oveľa kratšiu cestu do súčasných krajských miest, ako do jedného centra v hlavnom meste. Aj napriek váhajúcim i odmietajúcim hlasom, či takáto samospráva a takéto rozdelenie Slovenska má zmysel, môžeme po desiatich rokoch skonštatovať, že určite áno. Navyše samosprávne kraje okrem výkonu svojich originálnych kompetencii v oblasti školstva, zdravotníctva, sociálnych služieb, dopravy, regionálneho rozvoja a kultúry, vykonávajú aj prenesené kompetencie za štát. S príchodom aktuálneho programovacieho obdobia eurofondov sa dokonca samosprávne kraje zhostili úlohy sprostredkovateľských orgánov pre Regionálny operačný program a tým ukázali svoju opodstatnenosť.

Desať rokov v živote samosprávnych krajov priniesli významné posuny v skvalitňovaní vybavenosti škôl, zlepšovaní sociálnych služieb, zefektívnení údržby ciest, posilňovaní regionálneho rozvoja a turizmu. Avšak bez súčinnosti štátu s krajskými samosprávami nie je možné zabezpečiť dostupnú zdravotnú starostlivosť či dopravnú obslužnosť vo všetkých regiónoch Slovenska. A preto samosprávne kraje vyzývajú predstaviteľov štátu, aby nerozhodovali od zeleného stola a neraz o nás bez nás pri rušení prebujnenej štátnej správy na úrovni krajských a obvodných úradov s cieľom prenosu zodpovednosti na samosprávne kraje. Takýto prenos kompetencii musí byť urobený zodpovedne s odpovedajúcimi finančnými kompenzáciami k preneseným kompetenciám. Samosprávne kraje vyzývajú vládu SR ku konštruktívnej diskusii o týchto problémoch v záujme skvalitnenia verejných služieb pre obyvateľov.