19. september 2011

- Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja nesúhlasí s unáhlenou zmenou zákona

                             Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                              Žilina, 19. september 2011

Predseda Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Juraj Blanár predložil na 12. zasadnutí Zastupiteľstva ŽSK uznesenie k pripravovanému návrhu zákona o rozpočtovom určení výnosu niektorých daní územnej samosprávy.

Návrh zákona predstavuje závažnú zmenu pravidiel fiškálnej decentralizácie a znižuje mieru finančnej samostatnosti samospráv v prospech štátu. Rieši nedostatok zdrojov v štátnom rozpočte na úkor samospráv. Ide o nový kľúč delenia, ktorého výsledkom je, že samospráva príde o 248 mil. € výnosov v roku 2012 v prospech štátu. Oficiálnym dôvodom je údajne vyšší nárast daňových príjmov samosprávy na rok 2012, oproti výnosom pre štát, čo je vraj nespravodlivé. Ministerstvo financií SR pritom nezohľadnilo neustále sa zvyšujúce daňové zaťaženie, odvody, ceny a tiež nové kompetencie samospráv, ktoré im pribúdajú bez potrebného finančného krytia. Ba navyše v kompetenciách, ktoré za štát vykonáva samospráva ako prenesený výkon, štát ani neuhrádza samosprávam všetky náklady. Nastavený nový systém výpočtu koeficientov pre mestá a obce a rovnako pre vyššie územné celky je previazaný na mix 5 daní. Nové pomery predstavujú nižší absolútny výnos pre samosprávu cca o 15% v porovnaní s tým, čo by samospráva získala na základe doterajšieho spôsobu financovania.

Ide o hlboký zásah do fiškálnej decentralizácie. Fiškálna decentralizácia sa pripravovala niekoľko rokov a vytvoril sa stabilný nástroj (aj keď nie ideálny), ktorý bol previazaný na kompetencie samosprávy a jej výdavky. Táto nová legislatívna norma bola pripravená bez diskusie so samosprávnymi krajmi, bez relevantných dopadových štúdií a bez komplexnej analýzy dopadu vývoja jednotlivých druhov daní na rozpočty samospráv, na základe ktorých bude možné dospieť k vzájomnej dohode. Hlavným účelom nebola systémová zmena, ale momentálne riešenie deficitu štátneho rozpočtu. Ministerstvo financií si zvolilo ľahšiu cestu, ale na úkor samospráv. Zmena zasiahne hlboko a trvalo rozpočty samospráv, čo sa odrazí vo výdavkoch vo všetkých kľúčových oblastiach samosprávy. Tento nový návrh zákona znamená nový spôsob delenia daňových výnosov medzi štát a samosprávu a neobsahuje dopad možnej hospodárskej krízy v budúcich rokoch, čo bude ďalší tvrdý úder pre samosprávy.

Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja poveruje predsedu ŽSK Juraja Blanára, aby rokoval s Ministerstvom financií SR, a zároveň vyzýva vládu Slovenskej republiky, aby zásadné zmeny vo financovaní samospráv riešila komplexne po diskusii so samosprávou a apeluje na vládu Slovenskej republiky, aby riešila problémy deficitu štátneho rozpočtu na roky 2012 - 2014 inými nástrojmi, ktoré má k dispozícii.

Ing. Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK