18. máj 2011

- Predseda kraja ocení tých, ktorí si to zaslúžia najviac
- Navrhnite výnimočného nominanta

                              Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                                  Žilina, 18. máj 2011

Od pondelka 16. mája vstúpilo do platnosti nové všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) o udeľovaní ocenení Žilinského samosprávneho kraja. Predseda ŽSK môže na návrh občanov, poslancov miestneho zastupiteľstva alebo Zastupiteľstva ŽSK, občianskych združení, umeleckých a vedeckých inštitúcií udeliť Cenu ŽSK, Pamätnú plaketu, Litteras Memoriales či čestnú poctu v podobe záštity predsedu ŽSK.

Vyzývame všetkých obyvateľov Žilinského samosprávneho kraja, aby do konca augusta tohto roku posielali svoje návrhy a nominácie výnimočných ľudí zo svojho okolia, ktorí si podľa ich názoru toto ocenenie zaslúžia a doručili ho v písomnej podobe poštou, osobne alebo e-mailom do Kancelárie predsedu ŽSK na Úrade ŽSK na Komenského ulici v Žiline,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár.

Návrh na Cenu ŽSK musí obsahovať charakteristiku zásluh navrhovanej osoby, odôvodnenie predloženého návrhu a súhlas navrhovaného s nomináciou. Súčasťou ocenenia je finančná odmena v hodnote 1000 €. Udelenie ceny schvaľuje Zastupiteľstvo ŽSK. Pamätnú plaketu môže predseda kraja udeliť jednotlivcom alebo kolektívom za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej, kultúrnej, verejnoprospešnej či inej činnosti. Rovnako ako aj za účasť pri záchrane ľudského života a majetku kraja alebo jeho obyvateľov. Litteras Memoriales sa udeľuje predovšetkým osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj, reprezentáciu a propagáciu regiónu, mesta či obce. Udeľuje sa tiež pri významnom pracovnom či životnom jubileu alebo za dlhoročné pôsobenie v určitej oblasti. V oboch zmienených prípadoch o udelení ocenenia rozhoduje predseda ŽSK, rovnako udeľuje čestnú poctu významným kultúrnym, vzdelávacím, športovým, charitatívnym a iným verejnoprospešným podujatiam konajúcim sa na území kraja. Ich ciele musia byť v súlade so záujmami kraja a spĺňať regionálny, nadregionálny alebo medzinárodný charakter. Prevzatie záštity predsedu ŽSK je čestnou poctou a nezakladá nárok na finančné ani iné hmotné výhody.

Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK