15. apríl 2011

- Otvorený list predsedníčke vlády SR

                                             V Žiline 15. apríla 2011

Vážená pani predsedníčka vlády SR,

na rokovanie Vlády SR dňa 23.3.2011 sa predkladal aj materiál Analýza ekonomickej výhodnosti držania akcií s cieľom príjmu z dividend alebo predaja akcií, ktorý sa týkal aj spoločností Slovenskej autobusovej dopravy (SAD).

Ako predstaviteľ Žilinského samosprávneho kraja nesúhlasím so zámerom Vlády SR predať akcie dopravných spoločností SAD. Štát takýmto krokom dáva autobusové spoločnosti na privatizáciu, pričom krajské samosprávy financujú prímestskú autobusovú dopravu, čím prispievajú na zvyšovanie kvality prepravy, nesú na pleciach štátnu sociálnu politiku, pretože všetky náklady spojené s poskytovaním zliav študentom, seniorom a hendikepovaným spoluobčanom znášajú kraje, a nie štát. Cieľom Vami navrhovaného odpredaja akcií, ktoré dnes vlastní štát prostredníctvom FNM, a teda doprivatizácie by v prvom rade malo napomôcť dodržať plošnú obslužnosť územia verejnou dopravou a zachovať vybudované systémové prepojenie autobusových liniek, zabezpečiť dostatočné zdroje na obnovu vozidlového parku, a tým zabezpečiť vyššiu kvalitu a bezpečnosť poskytovaných služieb, zvýšiť efektívnosť prevádzkovania pravidelnej autobusovej dopravy, znížiť nepriaznivé dopady vozidlového parku na životné prostredie, podporiť rozvoj a modernizáciu prevádzkového majetku.

Nominálna hodnota akcií v dvoch SAD (Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť a SAD LIORBUS, a.s.), pôsobiacich na území ŽSK v majetku FNM SR, predstavuje cca 6,9 mil. €. Žilinský samosprávny kraj na základe vzájomnej dohody a podmienok stanovených v zmluvách s dopravcami od roku 2006 umožnil modernizáciu vozidlového parku a jeho vybavenia v hodnote 48 mil. €. Aj v dôsledku uvedených skutočností sa náklady Žilinského samosprávneho kraja na úhradu straty z výkonov vo verejnom záujme zvýšili z 7 803 392 € za rok 2006 až na 12 109 527 € za rok 2010. Podľa nášho názoru je neprijateľné, aby pri takejto finančnej záťaži na rozpočet samosprávneho kraja boli uhrádzané ešte aj príjmy FNM SR z dividend. V rámci vlastníctva minoritného balíka akcií FNM SR v dopravných spoločnostiach SAD (Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť a SAD LIORBUS, a.s.), pôsobiacich na území ŽSK, bolo za obdobie rokov 2006 až 2010 vyplatených 122 286 € v prospech štátu.

Navrhovaný spôsob privatizácie (odpredajom akcií zo strany Fondu národného majetku SR) negarantuje využitie získaných zdrojov ani pre jeden z vyššie uvedených cieľov. Tieto ciele budú naďalej na pleciach samosprávy v rámci zabezpečovania dopravnej obslužnosti svojho územia. Som presvedčený, že vzhľadom na naše kompetencie a postavenie SAD-iek je najlepším riešením bezodplatný prevod akcií z FNM SR na samosprávny kraj, aby sme mohli efektívne kontrolovať vynakladanie verejných financií, čo v súčasnosti nedokáže ani ministerstvo dopravy, o čom svedčí napríklad neschopnosť získať relevantné údaje o prepravených cestujúcich, ktoré požaduje ministerstvo pre Výskumný ústav dopravy. V prípade neakceptovania našej požiadavky, nebudeme môcť v budúcnosti garantovať poskytovanie zliav, ako i zachovanie súčasného rozsahu dopravnej obslužnosti územia kraja autobusovou dopravou, a z tohto dôvodu budeme nútení žiadať Vládu SR o dofinancovanie, resp. zmenu financovania výkonov vo verejnom záujme, pretože pre samosprávny kraj to nebude finančne udržateľné.

Vážená pani predsedníčka vlády SR, žiadam Vás v záujme obyvateľov a hlavne cestujúcej verejnosti využívajúcej pravidelnú verejnú prímestskú autobusovú dopravu na území Žilinského kraja o prehodnotenie rozhodnutia a o bezodplatný prevod akcií dopravných spoločností SAD (Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť a SAD LIORBUS, a.s.) do vlastníctva Žilinského samosprávneho kraja.

S úctou

Vážená pani
Iveta Radičová
predsedníčka vlády Slovenskej republiky
Bratislava

Na vedomie:
Ing. Anna Budeníková
predsedníčka Výkonného výboru Fondu národného majetku
Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava