8. apríl 2010

- Podpora cestovného ruchu v Žilinskom kraji z eurofondov

                               Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                                   Žilina, 8. apríl 2010

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program (SO/RO pre ROP) už od roku 2007 pomáha žiadateľom z jednotlivých regiónov Žilinského kraja získavať finančnú pomoc z Európskej únie. Jeho snahou je čo najefektívnejšie čerpať financie z eurofondov nielen pre projekty krajskej samosprávy, ale i v prospech projektov obcí a miest s inovatívnymi myšlienkami, ktoré sú zamerané na aktívnu systematickú prezentáciu a propagáciu regiónov v kľúčových formách cestovného ruchu. „Snažíme sa podporiť projekty, ktoré napomáhajú letnému a zimnému cestovnému ruchu, rozvíjajú kúpeľný a vidiecky cestovný ruch a agroturistiku. Pomáhame subjektom v oblasti turizmu uspieť s ich projektmi, a tým zároveň prispievame k zvýšeniu atraktívnosti regiónov Žilinského kraja ako zaujímavých dovolenkových destinácií,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár o podpore cestovného ruchu prostredníctvom nenávratných finančných príspevkov v rámci ROP a opatrenia „Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu“. S cieľom zvýšiť informovanosť subjektov na území ŽSK a prispieť k vyššej kvalite spracovávaných projektov spôsobilých na podporu cestovného ruchu, prebehla na Úrade ŽSK pre zástupcov samosprávneho kraja, obcí a miest, partnerov združených v klastroch cestovného ruchu a pre širokú verejnosť konferencia, na ktorej bola prezentovaná vyhlásená výzva na podporu a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu v regiónoch. „Prostredníctvom nej sa podporia partnerstvá medzi aktérmi cestovného ruchu a regionálnych klastrov, tiež propagácia regiónov vytváraním informačných a marketingových materiálov v tlačenej alebo elektronickej forme i podujatia propagujúce atraktivity v Žilinskom kraji,“ uviedol riaditeľ odboru SO/RO pre ROP Milan Ovseník. 
Okrem cenných rád, ktoré si žiadatelia o nenávratný finančný príspevok odniesli z konferencie, môžu i naďalej nepretržite komunikovať so zástupcami odboru SO/RO pre ROP, či už telefonicky, mailom, alebo osobnou návštevou na odbore. Zamestnanci odboru sú v prípade potreby pripravení pomôcť žiadateľom pri príprave kvalitných a hlavne úspešných projektov. Bližšie informácie o vyhlásenej výzve sa nachádzajú aj na stránke ŽSK www.regionzilina.sk.

                                                                                  Mgr. Zuzana Muchová
                                                                                        hovorkyňa ŽSK