6. december 2010

- Žilinský kraj predstavil úspechy z Regionálneho operačného programu
- Obce a mestá v Žilinskom kraji opravili svoje centrá za 55 miliónov eur

                             Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                              Žilina, 6. december 2010

Regionálny operačný program bol hlavnou témou konferencie na Úrade Žilinského samosprávneho kraja v pondelok 6. decembra 2010. Konferenciu zorganizoval Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom (SO/RO) pre Regionálny operačný program (ROP) ako jeden z odborov Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), ktorý zabezpečil európsku pomoc pre obce a mestá. Cieľom konferencie bolo predstaviteľom obcí a miest, ktorí majú schválené projekty zamerané na revitalizáciu svojich centrálnych zón a propagáciu cestovného ruchu, priblížiť jednotlivé fázy implementácie projektov, a tým prispieť k väčšej úspešnosti čerpania prostriedkov z Európskej únie v jednotlivých regiónoch Žilinského kraja. „Vďaka Regionálnemu operačnému programu máme 74 úspešných obcí a miest, ktoré upravujú svoje centrálne zóny s pomocou nenávratného finančného príspevku za približne 55 miliónov eur. Máme ďalších 8 schválených projektov na propagáciu cestovného ruchu v kraji,“ uviedol riaditeľ odbor SO/RO pre ROP Milan Ovseník.

V prezentácii M. Ovseník predstavil dosiahnutý pokrok v zapracovaní decentralizovaných opatrení ROP zameraných na vybavenosť územia. Ďalšie príspevky boli venované jednotlivým fázam implementácie projektov - verejnému obstarávaniu, správnemu vypracovaniu žiadostí o platbu, príprave monitorovacích správ a postupom pri zmene projektov. V závere boli predstavené fotografie zo zrealizovaných projektov z rekonštrukcií a budovania ciest II. a III. triedy, revitalizácie verejných priestranstiev a podpory propagácie cestovného ruchu vo všetkých regiónoch krajskej samosprávy. „Som rád, že práve vďaka eurofondom môže Žilinský kraj rovnomerne rozmiestňovať pomoc do všetkých svojich regiónov, zvyšovať tým životnú úroveň kraja a prispievať k jeho úspešnému rozvoju,“ uviedol v príhovore predseda ŽSK Juraj Blanár.

Mgr. Zuzana Muchová
hovorkyňa ŽSK