5. október 2010

- Pri rokovaní kraja s mestom Žilina nedošlo k dohode
- Žilinský samosprávny kraj vyhlasuje na ceste III. triedy vo Vraní havarijnú dopravnú situáciu

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 5. október 2010

Dnešné rokovania po takmer 4-mesačnom naťahovaní zo strany mesta Žilina skončili neúspechom, pretože mesto odmieta prevziať cestu cez mestskú časť Vranie napriek tomu, že pán primátor I. Harman verejne deklaroval, že mesto chce prevziať predmetnú cestu. Problematickým zostáva hlavne zúžený úsek cesty cez obytnú zónu od kultúrneho domu po autobusovú zastávku Drozdia, kde sa nachádza aj oporný múr v havarijnom stave v dĺžke 136,8 m, ktorého majiteľom je mesto Žilina. Mesto ako vlastník a správca komunikácie by mohlo účinne obmedziť neúnosný nárast tranzitnej dopravy na mestskej komunikácii, ktorá je spôsobená spustením dočasnej kruhovej križovatky pri Kysuckom Novom Meste na ceste I/11.Predmetný úsek cesty nie je šírkovo, smerovo a výškovo, ale ani z pohľadu bezpečnosti účastníkov cestnej premávky dimenzovaný tak, aby zvládol niekoľko násobný nárast intenzity dopravy, pretože historicky kopíruje bývalú furmanskú cestu. Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) v súčasnej situácii ako vlastník cesty III. triedy nemôže v zmysle platnej legislatívy túto situáciu definitívne vyriešiť, ale môže pristúpiť k dočasnému riešeniu.
Vzhľadom na zamietavé stanovisko Mesta Žilina, ŽSK bezodkladne vyhlasuje havarijnú dopravnú situáciu na ceste III. triedy cez mestskú časť Vranie. Zároveň ŽSK podá žiadosť o úplné dočasné uzavretie tejto cesty na Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiline. Počas uzávierky budú vyzvané všetky dotknuté subjekty na riešenie vzniknutej situácie a o odstránenie havarijného stavu objektov súvisiacich s cestou.

Mgr. Zuzana Muchová
hovorkyňa ŽSK