30. september 2010

- Projekt kraja „Pomáhajme ľuďom spoločne“ úspešne zavŕšený
- Kraj zriadil 26 internetových stránok zariadeniam sociálnych služieb

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 30. september 2010

Od konca septembra má 26 zariadení sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) zriadené webové stránky, ktoré verejnosti poskytujú cenné informácie z ich prostredia. Ide o jednu z posledných aktivít projektu Pomáhajme ľuďom spoločne v rámci cezhraničnej spolupráce medzi Poľskou a Slovenskou republikou. Žilinská krajská samospráva získala na projekt viac ako 32 tisíc eur z eurofondov. Jeho hlavným cieľom bolo nadviazanie kontaktov medzi zariadeniami sociálnych služieb ŽSK a zariadeniami Sliezskeho vojvodstva, a tiež propagácia týchto sociálnych zariadení. Vďaka konferenciám a výmenným exkurziám po zariadeniach sa cieľ podarilo naplniť. Sociálni pracovníci si vymenili kontakty a následne aj odborné vedomosti a skúsenosti. „Projekt Pomáhajme ľuďom spoločne vytvoril predpoklady pre intenzívnu spoluprácu medzi poľskými a slovenskými zariadeniami. Aktivity projektu sa venujú konkrétnej pomoci a práci s ľuďmi, ktorí potrebujú našu pomoc. Preto som rád, že sa na oboch stranách vďaka projektu obohatí život klientov sociálnych zariadení,“ uviedol podpredseda ŽSK Jozef Štrba. Vydaním slovensko-poľských bulletinov, brožúry a zriadením dvojjazyčných internetových stránok sa splnil ďalší zámer projektu. Spropagovať a informovať verejnosť o rozmanitej záujmovej, kultúrnej, pracovnej a rekreačnej činnosti klientov. Stránky poskytujú kontaktné údaje, základné informácie o zariadeniach, o druhoch poskytovanej starostlivosti a možnostiach prijatia klienta. Vytvorená fotogaléria jednotlivých zariadení predstavuje verejnosti okolie, vonkajší vzhľad i vnútorné vybavenie zariadení. Tiež približuje atmosféru organizovaných akcií a ich prežívanie obyvateľmi domovov. Pre záujemcov o umiestnenie do jednotlivých zariadení sú na stránkach potrebné tlačivá na stiahnutie a vyplnenie. Zoznam novovytvorených internetových stránok nájdete na internetovej adrese www.dsszsk.sk, alebo na stránke kraja www.regionzilina.sk v časti Sociálne veci/Kontakt na zariadenia sociálnych služieb ŽSK.

Mgr. Zuzana Muchová
hovorkyňa ŽSK