26. august 2010

- OTVORENÝ LIST predsedu Žilinského samosprávneho kraja a poslanca Národnej rady SR Juraja Blanára ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozefovi Mihálovi k pripravovanej novelizácii zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

 OTVORENÝ LIST

predsedu Žilinského samosprávneho kraja a poslanca Národnej rady SR Juraja Blanára ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozefovi Mihálovi

k pripravovanej novelizácii zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

Žilina, 26. august 2010

Vážený pán minister,

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) ako najväčší poskytovateľ sociálnych služieb na Slovensku je zásadne proti predkladanému návrhu novelizácie zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. V návrhu novely zákona ide ministerstvo nad rámec nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Namiesto ponechania pôvodného znenia odseku 3 § 8 a vypustenia časti „ak vyšší územný celok nemôže poskytnúť alebo zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby podľa písmen a) až c)“, kde Ústavný súd SR konštatoval nesúlad s ústavou, nanovo preformuloval znenie odseku 3, čím významne zasiahne do originálnych kompetencií samosprávnych krajov. Navrhovaná právna úprava by mala výrazný dopad na rozpočet verejnej samosprávy. Potvrdzuje to svojím stanoviskom aj Ministerstvo financií SR, keď predloženú novelu pripomienkovalo, citujem: „S týmto konštatovaním nesúhlasíme, nakoľko v individuálnych prípadoch navrhovaná právna úprava môže vyvolať zvýšené nároky na rozpočty územnej samosprávy, keď aj v prípade voľných kapacít budú povinné poskytnúť finančný príspevok na prevádzku neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.“ Pričom, vo vašej doložke k zákonu uvádzate, že novelizácia nebude mať na samosprávy finančný dopad. S vašim názorom nemôžem súhlasiť, pretože samosprávy by sa ocitli v situácii, kedy by neboli schopné financovať sociálne služby, čo by bolo pre ne likvidačné.

Najväčší balík financií ide každoročne z rozpočtu ŽSK do sociálnej oblasti na prevádzku 26 sociálnych zariadení kraja. Pri zapracovaní takto navrhovanej právnej úpravy zákona a pri dnešnom systéme financovania samosprávy nebude ŽSK schopný financovať svoje kompetencie určené zákonom. Navyše, ak si samosprávny kraj nesplní svoju povinnosť, teda povinnosť zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby, a zároveň poskytnúť finančný príspevok jej poskytovateľovi – reálne mu hrozia žaloby podané na súd. Podľa našich prepočtov by si takáto úprava zákona vyžiadala ročne minimálne o 530 000 eur viac z príjmov rozpočtu kraja na originálne kompetencie pre existujúcich zaregistrovaných neverejných poskytovateľov. Pripomínam, že nevieme odhadnúť ďalšie náklady, ktoré môžu samosprávnemu kraju vzniknúť s novými neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, ktorí budú po takejto novele zákona pribúdať ako „huby po daždi“.

ŽSK nemá na takéto financovanie sociálnych služieb dostatok príjmov do rozpočtu. Dnes kraj vynakladá na sociálnu oblasť 39,7% zo všetkých svojich daňových a nedaňových príjmov, pričom príjem do rozpočtu na sociálnu oblasť je nižší a kraj dopláca ďalších 8 400 000 eur na úkor iných nezastupiteľných kompetencií v zdravotníctve, strednom školstve, kultúre a v doprave na zabezpečovanie prímestskej autobusovej dopravy a správu ciest II. a III. triedy.

 

Vážený pán minister,

Žilinský samosprávny kraj má neustály záujem o kvalitné poskytovanie sociálnej služby všetkým, ktorí sú na ňu odkázaní, ale bez doriešenia jej financovania to nejde. Predkladanú novelu zákona považujem za zneužitie nálezu Ústavného súdu SR, namierenú proti samosprávam. Žiadam vás, aby ste novelu zákona o sociálnych službách upravili tak, aby sa týkala len nálezu Ústavného súdu SR.

Vyzývam vás, pán minister, aby sme rokovali o novele zákona s cieľom rešpektovať práva samospráv v originálnych kompetenciách, ako to garantuje Ústava SR, zákon č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch a zákon č. 416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, a bola predovšetkým vyriešená otázka trvalo udržateľného financovania sociálnych služieb.

Juraj Blanár
predseda Žilinského samosprávneho kraja
poslanec NR SR