19. november 2010

- Komuniké z konferencie k plánovanému trasovaniu rýchlostnej komunikácie R1

                                                  Komuniké

z konferencie k plánovanému trasovaniu rýchlostnej komunikácie R1 medzi Banskou Bystricou a Ružomberkom pod názvom „Prečo R1 a prečo teraz?“, ktorá sa konala na Úrade Žilinského samosprávneho kraja v Žiline za účasti urbanistov, odborníkov z oblasti dopravy, životného prostredia, zástupcov Štátnej ochrany prírody - Národných parkov Veľká Fatra a Nízke Tatry, predstaviteľov podnikateľského prostredia, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, starostov obcí regiónov Liptov, Turiec a Horného Považia v piatok 19. novembra 2010.

Na základe odborných argumentov na konferencii odzneli odporúčania pokračovať prioritne vo výstavbe európskych koridorov na území Žilinského samosprávneho kraja, v tomto prípade rýchlostnej cesty R3 so zohľadnením environmentálnych aspektov v trase Martin – Turčianske Teplice – Zvolen – Banská Bystrica, ktorá je súčasťou cestných komunikácií európskej siete TEN-T, a hovoria pre ňu odborné argumenty, ako je vysoká obslužnosť územia, plánovanie dopravy založené na prirodzenej gravitácii dopravy a veľkosti sídiel.

Plánované trasovanie rýchlostnej cesty R1 nie je súčasťou európskych prioritných koridorov, nerešpektuje platnú Koncepciu územného rozvoja Slovenska (KÚRS) 2001, je v rozpore s Územným plánom VÚC Žilinského kraja, a najmä, plánovaná trasa pretína a ohrozuje rozsiahle chránené územia Národných parkov Veľká Fatra a Nízke Tatry. Odborníci v oblasti dopravy spochybnili opodstatnenosť trasovania R1 z Banskej Bystrice do Ružomberka konštatovaním, že v dopravno-inžinierskej analýze došlo ku nekorektnej manipulácii s údajmi, keď sa nadhodnotila dopravná intenzita v tomto úseku o 77%, ktorá tam reálne nebude.

Urbanistické, environmentálne, sociálno-ekonomické a technické aspekty, ako aj súlad s nadradenou európskou koncepciou dopravy potvrdzujú opodstatnenosť trasovania R3 cez Turiec v rozvojovej osi Zvolen – Banská Bystrica – Turčianske Teplice – Martin. Trasa logicky nadväzuje na schválenú cestnú infraštruktúru Slovenska v KÚRS 2001 a je v súlade s plánovanými medzinárodnými koridormi.

Ing. Juraj Blanár
predseda Žilinského samosprávneho kraja

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky