16. jún 2010

- Počet sťažností na lekárov v Žilinskom kraji klesol
- Z doručených 112 podnetov bolo 34 opodstatnených

                           Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                             Žilina, 16. jún 2010

Jednou z kompetencií odboru zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) je aj dozor nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti, riešenie sťažností občanov s ňou súvisiacimi a kontrola dodržiavania platnej legislatívy u 1154 súkromných lekárov vo všetkých regiónoch kraja. „V minulom roku sme zaznamenali 112 podnetov od občanov, čo je o 11 menej ako v roku 2008. Z celkového počtu podnetov bolo opodstatnených 34, čo je tiež pokles o 18 sťažností v porovnaní s rokom 2008,“ informovala riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK Anna Majbíková. Sťažnosti sa zameriavali na neoprávnené platby za ošetrenie u všeobecného lekára pre dospelých, na vystavenie lekárskych posudkov, podanie injekčnej liečby i na poplatky za objednanie a prednostné vyšetrenie vo výške neschválenej samosprávnym krajom. V 11-tich prípadoch museli poskytovatelia zdravotnej starostlivosti uvedený poplatok vrátiť a boli upozornení, že v prípade opakovania im bude uložená pokuta. Nespokojní boli pacienti z vyberania poplatkov aj u stomatológov. V tomto smere boli opodstatnené 4 sťažnosti. Za odmietnutie vykonať vyšetrenia sa prešetrili tiež 4 podnety. Kontrolou prešlo ďalších 7 sťažností dotýkajúcich sa nesprávneho vedenia a vydávania zdravotnej dokumentácie, vydávania receptov a potvrdení, za čo bola v dvoch prípadoch udelená pokuta. Pacienti sa opodstatnene sťažovali v 3 prípadoch na organizáciu práce v ambulanciách a v jednom prípade aj na správanie zdravotnej sestry. Zo 6 podnetov boli opodstatnené 2 sťažnosti za ordinovanie lekára pod vplyvom alkoholu a jeden podnet na ordinovanie lekára pod vplyvom omamných látok, za čo im bola všetkým udelená pokuta. V prípadoch, kde nebola udelená pokuta, bolo poskytovateľom zaslané písomné napomenutie. „Najviac sťažností, spolu 44, sme zaevidovali z regiónu Horné Považie. Z nich 12 bolo opodstatnených. Najviac spokojní s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti sú pravdepodobne pacienti v regióne Orava, odkiaľ sa ako opodstatnené ukázali 2 podnety z 10-tich,“ spresnila A. Majbíková. Z 26 podnetov z Kysúc bolo opodstatnených 7. Z regiónu Turiec pacienti poslali 18 podnetov, z ktorých bolo 10 oprávnených. Tri sťažnosti boli opodstatnené zo 14 z regiónu Liptov. Okrem písomných podaní pracovníci odboru zdravotníctva vybavujú podnety občanov denne, a to telefonicky i osobne. Priebežne vykonávajú kontroly priamo v ambulanciách, kde sa zameriavajú najmä na dodržiavanie ordinačných hodín, výšku poplatku za prednostné vyšetrenie či požitie alkoholu počas pracovnej doby.

Kontakt pre riešenie podnetov:

PhDr. Anna Majbíková

riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK , sestra samosprávneho kraja

Komenského 48, 011 09 Žilina

tel: 041 / 5032 113, fax: 041 / 5032 141

anna.majbikova@zask.sk

 

Mgr. Zuzana Muchová
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky