12. január 2010

- ŽSK už tretí rok podporuje obce a fyzické osoby v projektoch rozvoja vidieka

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 12. január 2010

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) otvára už po tretíkrát obciam, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám mimo inovačných pólov rastu na svojom území možnosti v rozvoji vidieka. Predložením žiadosti sa môžu oprávnení žiadatelia uchádzať o dotáciu v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) Žilinského samosprávneho kraja č. 13/2008, pričom na svoj projekt môžu získať dotáciu minimálne 331,94 € a maximálne 6 638,78 €. „Úlohou Žilinského samosprávneho kraja je systematickou podporou, ako je aj táto, vytvárať podmienky na zlepšenie kvality života na vidieku a vyrovnávať regionálne rozdiely,“ doplnil predseda ŽSK Juraj Blanár.

V roku 2008 získalo podporu 25 projektov za 82 tisíc eur a v roku 2009 rozdala krajská samospráva 19 žiadateľom takmer 83 tisíc eur. Napr. Liptovské Kľačany vybudovali s finančnou dotáciou vo výške 4 554 eur Oddychovo informačné centrum pred Obecným úradom. Združenie vlastníkov súkromných lesov vo Veľkom Rovnom - Kamenité, tzv. kolíske drotárstva, vďaka dotácii 5 833 eur doplnilo náučný drotársky chodník informačnými tabuľami a lavičkami v tradičnom architektonickom prevedení. Turčianska obec Belá – Dulice postavila relaxačno-športový areál za 2 882 eur a Lomná na Orave využila 3 314 eur na zvýšenie kvality vybavenosti verejných priestranstiev v obci. Prostredníctvom dotácie od krajskej samosprávy vo výške 5 490 eur sa mohla kysucká obec Stará Bystrica pre turistov výrazne označiť vstupnými pútačmi.

Oprávnenými žiadateľmi sú obce mimo inovačných pólov rastu na území kraja, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom nie je ŽSK, a ich trvalé bydlisko alebo sídlo sa nachádza mimo inovačných pólov rastu na území Žilinského kraja. Z celkového počtu 315 obcí v kraji môže so svojimi projektmi žiadať dotáciu 304, teda okrem 11 okresných miest. Termín predkladania žiadostí je do 31. januára 2010. Bližšie informácie o možnosti získania dotácie nájdete na webe Žilinského samosprávneho kraja www.regionzilina.sk, v časti aktuality.

                                                                                          Mgr. Zuzana Muchová
                                                                                               hovorkyňa ŽSK