10. jún 2010

- Vyhlásenie predsedu ŽSK k problematike cesty III. triedy v mestskej časti Žilina - Vranie

                           Vyhlásenie predsedu Žilinského samosprávneho kraja

                                                 Žilina, 10. jún 2010

Žilinský samosprávny kraj si uvedomuje neľahkú situáciu obyvateľov mestskej časti Žilina - Vranie. Dopravná situácia sa vo Vraní rapídne zhoršila po tom, ako bol v júni 2008 spustený do prevádzky kruhový objazd na štátnej ceste I. triedy v Kysuckom Novom Meste. Mnohí vodiči osobných, no najmä nákladných vozidiel si cez Vranie skracujú cestu. Žilinský samosprávny kraj ako vlastník a správca cesty III. triedy prechádzajúcej Vraním urobil maximum pre to, aby zmiernil dopady tejto situácie na jeho obyvateľov. Od roku 2005 až do dnešného dňa preinvestoval Žilinský samosprávny kraj na opravu cestného telesa (mikrokoberec, oprava výtlkov, krajníc a vpustov), na dopravné značenie a projektovú dokumentáciu tohto úseku cesty spolu viac ako 340 000 eur. Výraznú obnovu mikrokoberca sme realizovali vo Vraní v minulom roku, jednak z rozpočtu kraja, ako aj z Regionálneho operačného programu. V zmysle projektovej dokumentácie trvalého dopravného značenia bolo v tomto úseku osadených 19 dopravných značiek, šesť na ceste II. triedy pri križovatke ulíc Bytčianska a Pri Kysuci, a ďalších 13 značiek na ceste III. triedy na trase Považský Chlmec – Kysucké Nové Mesto. Značky riešia zákaz vjazdu pre vozidlá, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje 3,5 tony na trase Považský Chlmec – Kysucké Nové Mesto, označenie zóny 30 km/h v mestskej časti Vranie a označenie hlavných a vedľajších ciest doplnené tvarom križovatky. Na základe rokovaní s dotknutými dopravnými orgánmi bola v rámci dopravného značenia predložená aj myšlienka realizovať v časti komunikácie cestnú svetelnú signalizáciu. Na základe odborných posúdení znalcov z tejto oblasti je však zrejmé, že signalizácia by spôsobovala dopravný kolaps a bola by neefektívna.

Cesta cez Vranie nebola v minulosti, keď sa pred desiatkami rokov stavala, navrhnutá ako tranzitná komunikácia. Svojimi technickými parametrami a priestorovými možnosťami jej ďalšej úpravy (pre cestu III. triedy je potrebná minimálna šírka 6,5 m; pre cestu III. triedy s intenzitou dopravy 300-1500 voz./hod. je stanovená šírka 7,5 m; cesta vo Vraní v najužšom mieste medzi ulicami Stehlíková a Labutia má šírku iba 4 m) nevyhovuje kategórii cesty III. triedy, ale miestnej komunikácii. V kritických úsekoch je šírka cesty vymedzená z jednej strany oporným múrom (vlastníkom je mesto Žilina) a z druhej strany rodinnými domami. Súčasné technické problémy sú aj dôsledkom dlhodobo neriešeného odvodnenia miestnych komunikácií z ulíc Holubia, Ďatlová, Boncova a Stračia, z ktorých dlhodobo vyteká dažďová voda (nie je odvádzaná do priekop), čím spôsobuje eróziu a sústavne poškodzovanie cesty III. triedy. Mesto Žilina by sa malo zodpovedne postaviť ku riešeniu situácie svojich obyvateľov aj výstavbou chodníkov, aby im zaistilo neohrozovaný pohyb v blízkosti ich domovov. Jedným z reálnych riešení, ako urobiť Vranie bezpečnejším, je vyradenie úseku cesty III/507057 z cestnej siete a jej zaradenie do siete miestnych komunikácii. K tomuto kroku je potrebný záujem a ochota mesta Žilina. Potom by bolo možné realizovať opatrenia na tomto úseku cesty zodpovedajúce kategórii miestnej komunikácie (vyznačenie obytnej zóny, osadenie spomaľovacích prahov). Po uzavretí vyradeného úseku cesty by sa nedalo pokračovať v jazde v smere z Vrania do Kysuckého Nového Mesta. Autá z obcí Rudinka, Rudina, Rudinská a Kysuckého Nového Mesta by museli na prístup do a zo Žiliny využívať výlučne cestu I/11. Inou alternatívou by bolo zavedenie jednosmernej dopravy v mestskej časti Vranie, ktoré je však rovnako možné len na miestnej komunikácii, nie na ceste III. triedy. Z uvedených možností vyplýva, že bez aktívnej účasti a záujmu mesta Žilina riešiť aktuálnu situáciu, nie je možné dosiahnuť trvalý stav bezpečnosti občanov a dopravy v tejto mestskej časti.

Výraznou pomocou pri riešení dopravnej situácie na úseku Žilina – Kysucké Nové Mesto bude až výstavba úseku diaľnice D3, kde v súčasnosti končí verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Práve z dôvodu blížiaceho sa začiatku prác na D3 v úseku dotýkajúcom sa cesty I. triedy je teraz dôležité čo najrýchlejšie technicko-legislatívne doriešenie dopravy v mestskej časti Vranie vzájomnou dohodou zúčastnených strán.

Juraj Blanár
predseda Žilinského samosprávneho kraja


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky