10. december 2010

- Vyhlásenie predsedu ŽSK k novele zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Vyhlásenie predsedu Žilinského samosprávneho kraja
k novele zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Žilina, 10. december 2010 – Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“) schválili na svojom dnešnom zasadnutí novelu zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona o sociálnych službách“) predloženú skupinou poslancov NR SR.

Ako predseda Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „ŽSK“) zásadne odmietam túto novelu z nasledujúcich dôvodov:
- novela zákona ide nad rámec nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ÚS SR“), ktorého právny názor je pre všetkých záväzný! Predkladatelia novely tak nerešpektujú svoj vlastný návrh, ktorý na ÚS SR podali, a s ktorým sa ÚS SR sčasti aj stotožnil.
- zákon o sociálnych službách je náročný a komplikovaný zákon, ktorý rieši poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí odkázaných na túto službu, preto som presvedčený, že akákoľvek jeho zmena sa nedá urobiť bez diskusie s odbornou verejnosťou, ale predovšetkým s osobami povinnými poskytnúť a zabezpečiť poskytnutie sociálnej služby, ktorých sa zákon bezprostredne dotýka, t. j. so samosprávnymi krajmi. A presne to koaliční poslanci spravili, keď k novele zákona pri jeho prerokúvaní v II. čítaní vo výboroch NR SR doplnili o ďalších 33 doplňujúcich návrhov nad rámec samotnej novely!
- novela zákona o sociálnych službách pôvodne z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVR SR“) bola poslancami NR SR na októbrovej schôdzi zamietnutá. V obsahu novely samotné Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) konštatuje, že zákon bude mať dopad na rozpočty obcí a samosprávnych krajov. Skupina koaličných poslancov však stanovisko MF SR a rozhodnutie poslancov NR SR ignorovala, zákon opätovne predložila na rokovanie NR SR a to aj napriek tomu, že vo svojom návrhu opätovne neriešila základný problém, ktorým je otázka financovania sociálnych služieb a nedostatok finančných prostriedkov v rozpočtoch samosprávnych krajov.
Schválená novela je tak priamo v rozpore s nadradeným medzinárodným dokumentom - Európskou chartou miestnej samosprávy, ktorá v čl. 9 ods. 2 hovorí, že finančné zdroje miestnych orgánov majú byť úmerné kompetenciám, ktoré im ukladá ústava alebo zákon. Pri dnešnom systéme financovania samosprávy nebude ŽSK schopný financovať svoje kompetencie určené týmto zákonom. Podľa výpočtu predpokladaných dopadov si novela zákona vyžiada ročne o 681 tisíc eur viac z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja len pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. ŽSK nemá na takéto financovanie sociálnych služieb dostatok príjmov v rozpočte. Už dnes kraj vynakladá na sociálnu oblasť 39,7% zo všetkých svojich daňových a nedaňových príjmov, pričom príjem do rozpočtu na sociálnu oblasť je nižší a kraj tak dopláca ďalších 8,4 milióna eur na úkor iných nezastupiteľných kompetencií v zdravotníctve, strednom školstve, kultúre a v doprave na zabezpečovanie prímestskej autobusovej dopravy a správu ciest II. a III. triedy. Navyše, ak si samosprávny kraj nesplní svoju povinnosť, teda povinnosť zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby a zároveň poskytnúť finančný príspevok jej poskytovateľovi – reálne mu hrozia žaloby podané na súd.

Záver:
Zásadne odmietam takéto hazardovanie s poskytovaním sociálnych služieb a zaobchádzanie s klientmi – prijímateľmi sociálnych služieb ako s rukojemníkmi koaličných poslancov NR SR, ktorí v predloženej novele otázku financovania nových povinností vôbec neriešia. Týmto vyzývam ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR a ministra financií SR, aby sa bezodkladne začali zaoberať otázkou dofinancovania sociálnych služieb, pretože touto novelou bol vykonaný bezprecedentný zásah do originálnych kompetencií samosprávy.

Žilinský samosprávny kraj je zriaďovateľom 26 domovov sociálnych služieb s 3564 klientmi a prostredníctvom neverejných poskytovateľov sociálnych služieb zabezpečuje poskytovanie tejto služby pre ďalších 305 klientov, ktorým bude poskytovanie sociálnych služieb po nadobudnutí účinnosti schválenej novely zákona o sociálnych službách ohrozené.

Ing. Juraj Blanár
predseda Žilinského samosprávneho kraja


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky