5. február

Stanovisko Žilinského samosprávneho kraja k návrhu poslancov na novelizáciu zákona o sociálnych službách, prerokovávaná v NR SR

"Narúšanie systému sociálnej pomoci občanom"

Žilina 5. február 2009

Platná legislatíva

Nový systém poskytovania sociálnych služieb upravených v novom zákone č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách stanovil presné pravidlá pre poskytovanie, resp. pre zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb naším občanom odkázaným na tieto sociálne služby. Stanovil, ktoré konkrétne druhy sociálnych služieb bude poskytovať/zabezpečovať obec, a ktoré zase samosprávny kraj. Obec, samosprávny kraj a právnické osoby nimi zriadené za účelom poskytovania týchto služieb definuje ako verejných poskytovateľov sociálnych služieb. Zákon však pozná ešte i neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí rovnako poskytujú sociálne služby za podmienok stanovených zákonom. Sú to rôzne súkromné právnické, ale i fyzické osoby a dokonca i cudzinci.

Obec/samosprávny kraj ako subjekty zo zákona zodpovedné za poskytnutie sociálnej služby, resp. za jej zabezpečenie, v spolupráci so žiadateľom o sociálnu službu zabezpečia jej poskytnutie najskôr vo vlastných zariadeniach. Tieto samozrejme financujú na vlastné náklady. Je preto logické a spravodlivé, ak obce/samosprávne kraje majú záujem na obsadení najskôr vlastných zariadení poskytujúcich sociálne služby. Až v prípade, že nie je možné zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb vo vlastnom zariadení, so súhlasom občana požiada obec/kraj o poskytnutie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnych služieb, pričom úhrada za službu je približne rovnaká. Nič samozrejme nebráni tomu, aby si občan vybral i neverejného poskytovateľa sociálnych služieb. V tom prípade však musí rátať s tým, že bude platiť omnoho vyššiu úhradu, ako v prípade sociálnych služieb poskytovaných verejnými poskytovateľmi sociálnych služieb.

Návrh poslancov za KDH

Do tohto systému sa teraz snažia vstúpiť svojou novelou opoziční poslanci za KDH M. Gibalová, A. Sabolová, J. Brocka a M. Fronc. Bez akejkoľvek zákonom uloženej povinnosti a teda bez akejkoľvek zodpovednosti za plnenie a zabezpečovanie poskytovania sociálnej služby na strane neverejných poskytovateľov sociálnych služieb umožniť ich napojenie na rozpočty obcí a krajov prostredníctvom neobmedzeného získavania klientov – prijímateľov sociálnej služby.

Konkrétne výhrady

Odmietame takéto snahy, lebo narúšajú systém sociálnej pomoci spoluobčanom, ktorí sú na ňu odkázaní.

1)zavedenie povinnosti občanov – prijímateľov sociálnej služby platiť úhradu za zaopatrovanie

Je nespochybniteľné, že predkladatelia nesledujú záujmy bežných občanov – prijímateľov sociálnej služby. Ako ináč sa dá vysvetliť ich návrh, aby občania platili i za zaopatrovanie. Týmto návrhom sa podkopáva základná filozofia nového systému, podľa ktorej občan nemôže predsa platiť za to, že zostal odkázaný na pomoc inej osoby. Náklady na zaopatrovanie hradí obec/samosprávny kraj (v prípade vlastných zariadení v plnej výške, v prípade neverejných poskytovateľov prostredníctvom príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby). Neverejní poskytovatelia však tento príspevok nepovažujú za dostatočný, a preto chcú jeho zdupľovanie – t.z. chcú za zaopatrovanie aj príspevok od obce/samosprávneho kraja, aj od zaopatrovaného občana. Týmto návrhom idú navrhovatelia jednoznačne proti občanom tohto štátu.

2) úprava podmienok financovania neverejných poskytovateľov sociálnych služieb

Tento návrh považujeme za ostrý zásah do právomoci samosprávy. Obmedzením práva výberu efektívnejšieho neverejného poskytovateľa zo strany obcí a krajov dôjde i k neefektívnemu nakladaniu s verejnými zdrojmi. Predložený návrh je diskriminačný, pretože neverejným poskytovateľom sociálnych služieb „zaručuje samosprávnu zákazku“ bez akejkoľvek snahy a motivácie „súťažiť“ o finančný príspevok presviedčaním občanov, ale i obec/samosprávny kraj o kvalitách svojich služieb. Zarážajúce je aj tvrdenie, že „počty prijímateľov sociálnych služieb ... sa prijatím predkladanej novely nezmenia, iba finančné prostriedky určené v rozpočtoch obcí a krajov budú poskytnuté aj subjektom poskytujúcim sociálne služby v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z.z.“. Ako keby obce a kraj poskytovali finančné prostriedky niekomu inému ako subjektom poskytujúcim sociálne služby!

3) výslovné uvádzanie poskytovateľa sociálnej služby, ktorého si fyzická osoba vybrala, v žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Tento návrh považujeme za nezmyselný, lebo fyzická osoba nie je schopná sama objektívne posúdiť predpokladaný stupeň odkázanosti. Tak ako má do žiadosti uviesť „poskytovateľa, ktorého si vybrala“? To bude ďalší zlý údaj, pretože napr. neverejný poskytovateľ bude poskytovať lôžka pre odkázaných na V. alebo VI. stupeň, občan si ho vyberie, ale po lekárskom posudku sa zistí, že jemu postačuje opatrovateľská služba v domácnosti, alebo iná menej náročná služba. Písať do žiadosti o posúdenie odkázanosti aj konkrétneho poskytovateľa bude vytvárať priestor pre „manipuláciu“ s občanom. To by neverejný poskytovateľ musel prevádzkovať všetky druhy služieb, ktoré zákon definuje. A taký neverejný poskytovateľ neexistuje. Veď aj zákonodarca túto povinnosť zabezpečovať „tú plejádu nových služieb“ rozdelil medzi obce a samosprávne kraje.