25. november 2009

- Žilinský kraj podporí ďalšie projekty humanizácie a prevencie na školách

                         Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                              Žilina, 25. november 2009

Už piaty rok v poradí vyhlasuje odbor školstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) výzvy na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z grantových programov ŽSK, ktoré pre školský rok 2009/2010 znejú: „Humanizácia výchovy a vzdelávania“„Škola bez tabaku, alkoholu a drog“. Stredné školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej samosprávy tak môžu získať dotáciu na projekt vo výške 332 eur (10 tisíc Sk). „Práve financovaním projektov z našich grantových programov sa snažíme neustále vytvárať priestor a možnosti, aby sa naši študenti mohli realizovať v zaujímavých aktivitách, robili osvetu v protidrogovej činnosti, a zároveň zmysluplne trávili čas so svojimi rovesníkmi,“ uviedol krajský predseda Juraj Blanár.
Na základe troch minuloročných výziev sa podarilo zrealizovať 12 projektov v celkovej výške 3 984 eur (120 tisíc Sk) z rozpočtu ŽSK, ktoré prispeli k boju proti drogovým závislostiam, podporili voľnočasové aktivity pre deti a mládež a iniciovali vznik žiackych školských rád, prostredníctvom ktorých sa rozvíjala tvorivosť, vlastenectvo, tradície a národné povedomie. Aj na Gymnáziu v Kysuckom Novom Meste, ktoré ako jediné na Kysuciach získalo dotáciu na svoj projekt, už funguje žiacka školská rada. Jej členovia z radov študentov v rámci projektu vytvorili pre návštevníkov internetu prezentáciu o histórii mesta, v ktorom sídli ich škola. Spojená škola na Rosinskej ceste v Žiline za finančné prostriedky z grantového programu „Škola bez tabaku, alkoholu a drog“ zakúpila tlakomer, spirometer a produkty zdravej výživy, aby sa tak v rámci projektu Deň zdravia mohli žiakom predviesť aktivity demonštrujúce negatívne vplyvy fajčenia a nezdravého životného štýlu.
Pedagogická a sociálna akadémia z Turčianskych Teplíc sa k boju proti závislostiam pripojila svojím projektom V pasci, stále v pasci, ktorý bol bohatý na besedy s odborníkmi z oblasti drogovej prevencie. Pokračoval premietaním filmov s obdobnou tematikou a vyvrcholil Plaveckým maratónom študentov i učiteľov práve počas Svetového dňa boja proti drogám. Najúspešnejším žiadateľom o finančné prostriedky z grantových programov odboru školstva ŽSK bola v minulom školskom roku Stredná odborná škola drevárska z Liptovského Hrádku, ktorá uspela ako žiadateľ až v troch projektoch. V rámci jedného z nich s názvom Kam kráčam, kam spejem...? študenti besedovali so zamestnancami krízového strediska Pálkovo centrum, vytvárali literárne, výtvarné a počítačové výstupy na tému drogy a ich vplyv, čím sa naplnil hlavný cieľ projektu - odstrániť nesprávne postoje ohrozených skupín mládeže voči používaniu návykových látok.
Aktívnou školou v zapájaní sa do projektov v regióne Orava je už tradične Spojená škola Medvedzie v Tvrdošíne. V rámci programu „Humanizácia výchovy a vzdelávania“ zrealizovala projekt, vďaka ktorému sa zvýšila didaktická a technická úroveň výučby niektorých predmetov na škole. Študenti spolu s autorom projektu za finančné prostriedky z krajskej samosprávy nakúpili elektronické súčiastky i technický materiál, z ktorých vyrobili meracie zariadenie, čím sa zároveň vytvorili podmienky na vznik pracoviska automatizačných meraní.
Od roku 2005 podporil Žilinský samosprávny kraj spolu 108 grantových projektov v celkovej sume 48 463 eur (1,46 mil. Sk). Termín uzávierky predkladania žiadostí v tomto školskom roku je 31. december 2009. Bližšie informácie sú uvedené na stránke www.regionzilina.sk v sekcii Grantový systém a dotácie.


                                                                             Mgr. Ľubomíra Masnicová
                                                            odbor informácií a zahraničných vzťahov ŽSK