9. január

- ŽSK sprísnil podmienky pre žiadateľov zo sociálnej oblasti
- príspevky zo ŽSK nebudú pre neplatičov

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 9. január 2007

Žilinský samosprávny kraj sprísnil od roku 2008 podmienky pre žiadateľov zo sociálnej oblasti. Po doterajších skúsenostiach, kedy zákony umožňovali dávať príspevky aj tým, ktorí majú podlžnosti voči poisťovniam, daňovým úradom alebo ďalším orgánom štátnej správy, navrhol predseda ŽSK sprísnenie podmienok: „Nechceme, aby sa stávali prípady podobné minuloročne medializovanému problému so subjektom Privilégium.“ Poslanci ŽSK schválili na poslednom zasadnutí v minulom roku Dodatok 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu 8/2005, ktoré schvaľovalo predchádzajúce zastupiteľstvo. Toto VZN definuje spôsob, podmienky a výšku poskytovania finančného príspevku na úhradu nákladov za:
- sociálne služby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálnu prevenciu
- vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
na území ŽSK. „Spoluprácu s obcami a mestami považujem za dôležitú v každej oblasti,“ povedal predseda ŽSK J. Blanár k novinke, že nielen neštátne subjekty, ale aj obce a mestá môžu žiadať ŽSK o financie na sociálne služby. „Spojenie síl v sociálnej oblasti zlepší sociálne služby na území nášho kraja.“

Finančný príspevok podľa nového dodatku možno poskytnúť len tým subjektom, ktoré predložia:
- potvrdenie príslušného daňového úradu preukazujúce splnenie daňových povinností, nie staršie ako 1 mesiac,
- potvrdenie sociálnej poisťovne a príslušných zdravotných poisťovní (nie staršie ako 1 mesiac) o tom, že žiadateľ u nich nemá evidované žiadne nedoplatky poistného,
- potvrdenie príslušných orgánov štátnej správy, že žiadateľ v prípade poskytnutia finančných prostriedkov z ich strany, nemá voči nim žiadne nevyrovnané záväzky,
- čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je v konkurze alebo v likvidácii a nie je voči nemu vedené exekučné konanie,
- čestné vyhlásenie o neporušení zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.

Žilinský samosprávny kraj plánuje použiť v roku 2008 pre 29 subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc (neštátne subjekty) finančnú čiastku 61 miliónov Sk na prevádzku ich 35 stredísk sociálnej pomoci.

 

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky