6. november

- Konferencia o cestovnom ruchu v Žilinskom kraji

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 6. november 2008

Žilinský samosprávny kraj organizuje v dňoch 11. – 12. novembra 2008prvý ročník regionálnej konferencie o cestovnom ruchu s medzinárodnou účasťou s podtitulom „Žilinský samosprávny kraj – bohatý potenciál cestovného ruchu v srdci Európy“.Záštitu nad konferenciou prevzalo Ministerstvo hospodárstva SR. Uskutoční sa v kongresových priestoroch Úradu ŽSK.
Cieľom konferencie je poskytnúť a priblížiť aktérom cestovného ruchu najnovšie informácie o aktuálnych trendoch v oblasti cestovného ruchu, poukázať na skúsenosti partnerských regiónov ŽSK a prezentovať ukážky najlepšej praxe. Zmyslom konferencie je pokračovať v dialógu súkromného a verejného sektora za účelom podpory a rozvoja cestovného ruchu v Žilinskom kraji. Súčasťou konferencie bude slávnostné odovzdanie ocenenia najlepším ubytovacím a reštauračným zariadeniam v Žilinskom samosprávnom kraji v spolupráci s vydavateľstvom Holding TREND spol. s r.o., podľa výsledkov kritérií a hodnotenia ročenky TREND top reštaurácie a hotely 2009. Základnou myšlienkou tejto aktivity je verejne oceniť regionálnych lídrov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu, stimulovať ich k efektívnym a inovatívnym riešeniam a projektom, iniciovať zvyšovanie kvality produktov, riešení a foriem spolupráce u ostatných subjektov v regióne.
Z programu:
Štátna politika a Nová stratégia rozvoja CR na Slovensku.
Marketingová stratégia a aktivity SACR do roku 2013
Aktívna politika cestovného ruchu na regionálnej úrovni
Tvorba partnerstiev – metodika vytvárania organizácií destinačného manažmentu (DMO)
Modely fungovania spolupráce subjektov cestovného ruchu v regiónoch ŽSK
Aktuálne potreby CR v oblasti vzdelávania
Možnosti čerpania finančných prostriedkov pre oblasť podpory cestovného ruchu zo zdrojov EU
Kultúrno – poznávací CR a marketingové aktivity ŽSK zamerané na podporu CR
Trendy v kúpeľnom CR a wellness v regiónoch ŽSK
Rozvoj golfového cestovného ruchu v ŽSK
Podpora rozvoja vidieka a cestovného ruchu v ŽSK
Rozvoj cestovného ruchu versus ochrana prírody

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky