5. marec

- Mládež v Žilinskom kraji spozná svoje práva i povinnosti
- Aktívna účasť mladých na správe vecí verejných

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 5. marec 2008 

Hodnotiaca komisia Ministerstva školstva SR pre posudzovanie žiadostí o finančnú dotáciu z programu ADAM 2/1 na rok 2008, ktorej bolo predložených 168 žiadostí, pridelila financie aj projektu Žilinského samosprávneho kraja. Hodnotenie žiadostí bolo realizované v dvoch tematických okruhoch: 1) participácia detí a mládeže na živote obce, mesta a školy, 2) vzdelávanie a výchova v oblasti ľudských práv, podpora interkultúrneho dialógu a podpora zdravia mladého človeka. Hodnotiacu komisiu tvorili zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy, priamoriadených inštitúcií Ministerstva školstva SR, školských zariadení, informačných centier mladých a regionálnych rád mládeže. Hodnotiaca komisia akceptovala žiadosť ŽSK s názvom „Participácia mládeže v domovoch mládeže Žilinského kraja“ vo výške 300 000 Sk, z toho zdroje Ministerstva školstva SR tvoria 240 000 Sk.
Projekt „Participácia mládeže v domovoch mládeže Žilinského kraja“ podporuje vzťahy mladých ľudí k aktívnemu demokratickému občianstvu a formuje ich vzťah k samospráve i k štátnej správe. Prioritnou úlohou projektu je zvýšiť odbornosť a pocit spoluzodpovednosti mladých ľudí (ubytovaných v domovoch mládeže) za vývoj spoločnosti na miestnej a regionálnej úrovni v Žilinskom kraji. Projekt bude realizovaný do 31. decembra 2008. Cieľovou skupinou projektu sú vedúci vychovávatelia domovov mládeže (23), vybraní žiaci ubytovaní v domovoch mládeže (50) a ostatní žiaci stredných škôl a školských zariadení. Projekt obsahuje štyri hlavné aktivity:
1) vzdelávanie vychovávateľov domovov mládeže so zameraním na osobnosť, pedagogické spôsobilosti, participáciu mládeže a činnosť samosprávy obce a ŽSK,
2) vzdelávanie žiakov domovov mládeže so zameraním na participáciu mládeže a činnosť samosprávy obce a ŽSK,
3) realizácia krajskej konferencie na tému „Participácia mládeže v domovoch mládeže“,
4) vytvorenie metodicko-informačnej príručky „Participácia mládeže v domovoch mládeže“ a jej distribúcia.

Žilinský samosprávny kraj je zriaďovateľom 3 domovov mládeže s právnou subjektivitou a 20 domovov mládeže bez právnej subjektivity, napr.
v Liptove – Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš, Ružomberok,
v Turci - Martin, Mošovce, Turany, Turčianske Teplice,
na Orave – Dolný Kubín, Istebné, Nižná, Tvrdošín,
na Hornom Považí - Žilina,
na Kysuciach – Kysucké Nové Mesto.
V školskom roku 2006/2007 bolo ubytovaných v domovoch mládeže Žilinského kraja 2835 žiakov stredných škôl.

 

Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky