5. máj (1)

- ŽSK podporil 14 sociálnych projektov za viac ako 750 tisíc korún

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 5. mája 2008 

Žilinský samosprávny kraj podporil sumou viac ako 750 tisíc korún 14 sociálnych projektov, ktorých predkladatelia sa zapojili do výziev Odboru sociálnych vecí ŽSK v mesiaci február 2008. V rámci Sociálneho programu na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov, ktorý prijal Žilinský kraj ako jeden z prvých samosprávnych krajov na Slovensku v minulom roku, bolo doručených 13 projektov. Z nich 12 splnilo podmienky a Zastupiteľstvo ŽSK im schválilo podporu vo výške 512 tisíc korún (viď priložená tabuľka). Výzvu Akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách využili 2 projekty. Z nich bol úspešný projekt na zriadenie Poradne pre rodiny v kríze – Náruč. Tá bude sídliť na ulici Horný val 24 v Žiline. Žilinský samosprávny kraj vyčlenil na zriadenie poradne sumu 250 tisíc korún. „Aj napriek vysokej vyspelosti tejto spoločnosti sme denne svedkami, že otázka násilia v rodinách je stále prítomná. Žilinský samosprávny kraj chce aj takýmto spôsobom pomáhať v prechádzaní problémom násilia v rodinách na území kraja,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár.

Mgr. Zuzana Muchová
komunikačný manažér